Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Den Haag

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Den Haag. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Den Haag. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 160 gebieden Den Haag / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 25% naar 553.417 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Den Haag. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Den Haag, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Den Haag is met 110.914 personen toegenomen van 442.503 in 1996 tot 553.417 in 2022 (dat is 25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Den Haag
Kaart van de gemeente Den Haag met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Haag met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oostduinen, 2: Belgisch Park, 3: Scheveningen, 4: Westbroekpark en Duttendel, 5: Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes ...Toon meer... Kaart van de gemeente Den Haag met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oostduinen, 2: Belgisch Park, 3: Scheveningen, 4: Westbroekpark en Duttendel, 5: Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, 6: Benoordenhout, 7: Geuzen- en Statenkwartier, 8: Mariahoeve en Marlot, 9: Archipelbuurt, 10: Duindorp, 11: Zorgvliet, 12: Haagse Bos, 13: Willemspark, 14: Duinoord, 15: Bezuidenhout, 16: Zeeheldenkwartier, 17: Vogelwijk, 18: Centrum, 19: Bomen- en Bloemenbuurt, 20: Regentessekwartier, 21: Stationsbuurt, 22: Valkenboskwartier, 23: Bohemen en Meer en Bos, 24: Binckhorst, 25: Schildersbuurt, 26: Vruchtenbuurt, 27: Forepark, 28: Transvaalkwartier, 29: Rustenburg en Oostbroek, 30: Leidschenveen, 31: Waldeck, 32: Laakkwartier en Spoorwijk, 33: Kijkduin en Ockenburgh, 34: Groente- en Fruitmarkt, 35: Leyenburg, 36: Zuiderpark, 37: Loosduinen, 38: Hoornwijk, 39: Moerwijk, 40: Morgenstond, 41: Kraayenstein en Vroondaal, 42: Ypenburg, 43: Bouwlust en Vrederust, 44: Wateringse Veld ...Toon minder...

Over de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Den Haag heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.813 hectare, waarvan 8.246 land en 1.568 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.016 adressen per km2. Er wonen 274.660 huishoudens in de gemeente Den Haag en de gemeente telt 1 woonplaats, 44 wijken en 114 buurten.

De naam Den Haag wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Haag. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Den Haag

Vlag van de gemeente Den Haag

Kenmerken van de 267.654 woningen in de gemeente Den Haag
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

267.654 woningen & 305.717 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 88% naar €312.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Den Haag. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Haag, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Haag is met €146.000 gestegen van €166.000 in 2005 tot €312.000 in 2022 (dat is 88%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 305.717 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Den Haag telt in totaal 305.717 adressen, met 305.125 verblijfsobjecten, 367 standplaatsen en 225 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

267.654 woningen & 305.717 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Den Haag
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Den Haag: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 243.203 personen uit de gemeente Den Haag positief op Corona getest, er zijn 4.105 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 683 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Den Haag
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Haag.

Gemiddeld overleden 84,70 personen per week uit de gemeente Den Haag (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.700) gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Den Haag.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes heeft met €61.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Haag. En buurt De Reef heeft met €11.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Haag.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Den Haag is €27.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Gemeente Den Haag telt 408.900 inkomensontvangers op 553.417 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11,80% procent van de huishoudens in gemeente Den Haag heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Den Haag is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Den Haag is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Den Haag
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Den Haag. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Den Haag vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Den Haag voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Den Haag ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Den Haag. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Den Haag: 59.649 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Den Haag.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Den Haag. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Den Haag, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Den Haag is met 42.887 personen afgenomen van 280.885 in 1996 tot 237.998 in 2022 (dat is 15%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Den Haag: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Den Haag
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Den Haag:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Hart voor Den Haag / Groep de Mos30.98816,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6627.93715,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD24.29813,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks18.2239,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD12.3636,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA11.7646,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA11.4556,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK10.2225,60%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Haagse Stadspartij6.4713,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP5.3372,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV5.3242,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP4.9712,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD3.8962,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Roopram J.M.)2.3471,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS2.2231,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Haags Belang1.8601,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LEF - Voor de Nieuwe Generatie1.6180,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco5290,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
INL Den Haag3770,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nationale Bond tegen Overheidszaken - DH3410,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD65.04720,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6656.71517,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV32.20910,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks27.5048,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK18.8105,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA17.9595,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA16.4335,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD15.9505,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD12.9224,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP12.5273,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt10.4403,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU6.1761,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215.4421,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14.5411,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje4.3291,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2.6870,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2.4550,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.5440,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter9360,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten8460,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG3720,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3630,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots3310,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2650,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter2560,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP2150,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht1750,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland1390,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid960,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu870,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA29.81017,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD28.75216,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks25.96914,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D6619.21711,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD18.98110,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA10.3005,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD9.3695,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.6463,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5.3083,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4.6522,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4.5022,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK4.3692,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt4.3672,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen5590,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio3600,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft2640,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD27.60315,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD25.33114,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks21.50412,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6619.26611,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA15.1758,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV13.6897,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD10.9536,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK10.4076,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA8.3084,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6.2143,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP5.9973,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU5.1042,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1.5180,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.0290,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH9000,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje4710,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD31.97018,91%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA28.88817,09%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD26.65015,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk20.73112,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP19.44711,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS12.7317,53%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA12.2097,22%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR6.8214,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP6.0753,59%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC2.0311,20%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 118250,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal6620,39%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Den Haag. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Den Haag: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente 's-Gravenhage.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente 's-Gravenhage het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente 's-Gravenhage van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (77.335 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Den Haag (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Den Haag zijn in totaal 77.335 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 77.335 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 77.330 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Den Haag.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Den Haag. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Den Haag, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Den Haag zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 419.497 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 419.497 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 409.604 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Den Haag 35.149 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Den Haag.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Den Haag.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Den Haag. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 160 wijken en buurten in gemeente Den Haag. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Haag als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Haag als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Den Haag: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Haag voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal77.335Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij3.095Aantal2021
B-F Nijverheid en energie15.120Aantal2021
G+I Handel en horeca10.875Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.535Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.180Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening17.875Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg11.960Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.690Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners553.417Aantal2022
Mannen275.490Aantal2022
Vrouwen277.927Aantal2022
0 tot 15 jaar90.496Aantal2022
15 tot 25 jaar70.124Aantal2022
25 tot 45 jaar166.794Aantal2022
45 tot 65 jaar143.232Aantal2022
65 jaar of ouder82.771Aantal2022
Ongehuwd321.529Aantal2022
Gehuwd161.372Aantal2022
Gescheiden51.414Aantal2022
Verweduwd19.102Aantal2022
Westers totaal112.674Aantal2022
Geboorte totaal6.101Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal4.557Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.712,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag127.290Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar145.130Aantal2020
Opleidingsniveau hoog150.490Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15.475Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,60%Percentage2020
WMO cliënten38.475Aantal2020
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.330Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.490Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2020
Energielabels Definitief188.107Aantal2022
Energielabels Voorlopig89.325Aantal2022
Energielabels Onbepaald27.620Aantal2022
Energielabels A+++++1Aantal2022
Energielabels A++++104Aantal2022
Energielabels A+++868Aantal2022
Energielabels A++1.623Aantal2022
Energielabels A+1.818Aantal2022
Energielabels A59.649Aantal2022
Energielabels B37.255Aantal2022
Energielabels C46.526Aantal2022
Energielabels D28.182Aantal2022
Energielabels E30.214Aantal2022
Energielabels F21.329Aantal2022
Energielabels G49.863Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel Eenzaam38%percentage2020
Sociaal Eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal274.660Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens133.440Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen58.800Aantal2022
Huishoudens met kinderen82.420Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers408.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen48,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen11,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€16x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand24.400Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO23.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW8.330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW72.920Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon237.998Aantal2022
Niet-westers totaal202.745Aantal2022
Marokko32.680Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba14.793Aantal2022
Suriname44.769Aantal2022
Turkije42.148Aantal2022
Overig niet-westers68.355Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14.024Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven4.394Aantal2021
Milieu overtredingen83Aantal2021
Oplichting4.344Aantal2021
Verkeersovertredingen5.744Aantal2021
Vernieling3.615Aantal2021
Overige misdrijven1.766Aantal2021
Totaal misdrijven35.048Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km243Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km531Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km124Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km248Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km178Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km394Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km27Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km244Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km551Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km39,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km92Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km148Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km85Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km198Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km49Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km124Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km64Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km27Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km44Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0518Code2022
RegionaamDen HaagNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode05180000Code2022
Oppervlakte totaal9.813Aantal hectaren2022
Oppervlakte land8.246Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1.568Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.016Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode305.052Aantal2022
Adressen totaal305.717Aantal2022
Adressen met woonfunctie276.179Aantal2022
Panden102.510Aantal2022
Percelen87.573Aantal2022
Panden voor 17001.145Aantal2022
Panden 1700 tot 190019.377Aantal2022
Panden 1900 tot 192546.602Aantal2022
Panden 1925 tot 195055.247Aantal2022
Panden 1950 tot 197052.707Aantal2022
Panden 1970 tot 198017.799Aantal2022
Panden 1980 tot 199024.957Aantal2022
Panden 1990 tot 200029.125Aantal2022
Panden 2000 tot 201031.847Aantal2022
Panden 2010 en later23.510Aantal2020
Panden 2010 tot 202020.319Aantal2022
Panden 2020 en later4.942Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk14Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1.773Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3.328Aantal2021
Verkeersongevallen totaal5.115Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal197.770Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine160.745Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof37.025Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.399Aantal2020
Motorfietsen10.865Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad267.654Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning21%Percentage2021
Percentage meergezinswoning79%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen42%Percentage2021
Huurwoningen totaal58%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders27%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!