Corona-statistieken gemeente Den Helder

Informatie woonplaats Den Helder:

Informatie woonplaats Den Helder:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Helder in de gemeente Den Helder! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Helder in de gemeente Den Helder!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Den Helder, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Den Helder is tussen 2013 en 2020 met 887 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 41.882 in 2013 tot 40.994 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Den Helder wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Helder. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Den Helder

Woonplaats Den Helder heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.540 hectare, waarvan 2.373 land en 170 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Helder telt 26.780 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 990 adressen per km2. Er wonen 20.631 huishoudens en er zijn in totaal 21.558 woningen. De woonplaats telt 17.252 auto's en 2.244 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Helder ligt in de gemeente Den Helder.

De brondata voor woonplaats Den Helder is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Helder zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Helder valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 49 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Den Helder zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Helder zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 21.558 woningen in Den Helder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Den Helder:

21.558 woningen & 26.616 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Den Helder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Den Helder:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 26.616 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Den Helder telt in totaal 26.616 adressen, met 26.567 verblijfsobjecten, 25 standplaatsen en 24 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Den Helder.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

21.558 woningen & 26.616 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.489)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Den Helder.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Helder was in 2017 €22.489.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.244 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Helder.

Woonplaats Den Helder telt in totaal 2.244 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Helder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.244aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij31aantal2019
B-F Nijverheid en energie378aantal2019
G+I Handel en horeca585aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie145aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed173aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening413aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten320aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners40.994aantal2020
Mannen20.209aantal2020
Vrouwen20.698aantal2020
0 tot 15 jaar5.788aantal2020
15 tot 25 jaar4.466aantal2020
25 tot 45 jaar9.443aantal2020
45 tot 65 jaar11.741aantal2020
65 jaar of ouder9.868aantal2020
Ongehuwd18.288aantal2020
Gehuwd15.539aantal2020
Gescheiden4.875aantal2020
Verweduwd2.753aantal2020
Geboorte totaal290aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal405aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.257gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.726gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.415gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.509gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.735gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.272gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.895gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.709gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.161gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement879gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.212gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.406gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.456gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.913gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.050gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.317gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.631aantal2020
Eenpersoonshuishoudens9.333aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5.827aantal2020
Huishoudens met kinderen5.806aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,93gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  33.158aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.077Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.489Euro2017
40% personen met laagste inkomen43%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen13%percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,39 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen50,40 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen9,91 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,31 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,83 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.650aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.780aantal2019
Personen per soort uitkering; WW520aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW8.952aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon31.665aantal2020
Westers totaal4.132aantal2020
Niet-westers totaal5.198aantal2020
Marokko150aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.120aantal2020
Suriname610aantal2020
Turkije243aantal2020
Overig niet-westers3.030aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,71gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,72gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,47gemiddeld km2019
Afstand tot school0,62gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km10,09gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3056CodeWP3056
RegionaamDen HelderNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.155aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.540hectaren2020
Oppervlakte land2.373hectaren2020
Oppervlakte water170hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid990gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.252aantal2019
Personenautos brandstof benzine15.230aantal2019
Personenautos overige brandstof2.022aantal2019
Personenautos per huishouden0,83gemiddeld2019
Motorfietsen1.534aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.558aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€137.720Euro2019
Percentage eengezinswoning68%percentage2019
Percentage meergezinswoning32%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen46%percentage2019
Huurwoningen totaal54%percentage2019
In bezit woningcorporatie45%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200093%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20007%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Helder. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Helder. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!