Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Den Helder:

Informatie gemeente Den Helder:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Den Helder! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Den Helder!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Den Helder, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Den Helder is met 4.268 inwoners afgenomen (afgerond is dat 7%): van 60.573 in 1996 tot 56.305 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Den Helder
Kaart van de gemeente Den Helder met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Helder met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stad Binnen de Linie West, 2: Stad Binnen de Linie Oost, 3: Nieuw den Helder West, 4: De Schooten, 5: Nieuw den Helder Oost, 6: Het Koegras, 7: Duinzoom, 8: Julianadorp.

Over gemeente Den Helder

Den Helder is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Den Helder heeft afgerond een totale oppervlakte van 17.880 hectare, waarvan 4.525 land en 13.355 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.690 adressen per km2. Er wonen 27.069 huishoudens in gemeente Den Helder en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 8 wijken en 65 buurten.

De naam Den Helder wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Helder. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 28.056 woningen in gemeente Den Helder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Den Helder:

28.056 woningen & 35.203 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Den Helder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Den Helder voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 35.203 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Gemeente Den Helder telt in totaal 35.203 adressen, met 35.149 verblijfsobjecten, 30 standplaatsen en 24 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Den Helder.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

28.056 woningen & 35.203 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Den Helder.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Den Helder
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Den Helder: positief op Corona geteste personen (vaak "bevestigde besmettingen" genoemd), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer. Week 2020-44 bevat gegevens tot en met 29 oktober 2020.

Er zijn 402 personen uit de gemeente Den Helder positief op Corona getest, er zijn 15 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 2 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 29 oktober 2020).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Den Helder
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Helder. Week 2020-41 start op maandag 12 oktober 2020.

Gemiddeld overleden 10,82 personen per week in 2020 uit de gemeente Den Helder (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 41 van 2020).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 77 wijken en buurten in gemeente Den Helder. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Helder als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Helder als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Den Helder. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Den Helder.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Koegras Noord heeft met €42.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Helder. En buurt Fort Dirksz Admiraal heeft met €500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Helder.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Den Helder is €24.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.000. Gemeente Den Helder telt 44.700 inkomensontvangers op 56.296 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,30 % procent van de huishoudens in gemeente Den Helder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Den Helder is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Den Helder is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Den Helder.

Winnende partij in Den Helder: PvdA met 2909 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Den Helder, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Den Helder beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Den Helder.

Grootste partij in Den Helder: Forum voor Democratie met 5280 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Den Helder, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Den Helder naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Den Helder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Den Helder voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Den Helder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Den Helder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (3.040 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Den Helder.

Gemeente Den Helder telt in totaal 3.040 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Den Helder: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Helder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.040aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij85aantal2019
B-F Nijverheid en energie565aantal2019
G+I Handel en horeca785aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie225aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed280aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening620aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten475aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners56.296aantal2020
Mannen27.926aantal2020
Vrouwen28.370aantal2020
0 tot 15 jaar8.065aantal2020
15 tot 25 jaar6.093aantal2020
25 tot 45 jaar12.842aantal2020
45 tot 65 jaar16.437aantal2020
65 jaar of ouder12.859aantal2020
Ongehuwd24.690aantal2020
Gehuwd22.389aantal2020
Gescheiden5.953aantal2020
Verweduwd3.264aantal2020
Geboorte totaal527aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal582aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.510gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.190gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2016
Overgewicht56%percentage2016
Obesitas18%percentage2016
Roker25%percentage2016
Sporter43%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen25%percentage2016
Vrijwilligerswerk23%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening39%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking12%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.069aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.030aantal2020
Huishoudens zonder kinderen7.990aantal2020
Huishoudens met kinderen8.049aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  44.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.000Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar55,70 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen44,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,50 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.740aantal2019
Personen per soort uitkering; AO3.770aantal2019
Personen per soort uitkering; WW680aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW11.560aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon44.758aantal2020
Westers totaal5.521aantal2020
Niet-westers totaal6.017aantal2020
Marokko188aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.350aantal2020
Suriname717aantal2020
Turkije285aantal2020
Overig niet-westers3.477aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km8,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0400Code2020
RegionaamDen HelderNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid1.244aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte554gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal17.880hectaren2020
Oppervlakte land4.525hectaren2020
Oppervlakte water13.355hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.690gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25.055aantal2019
Personenautos brandstof benzine21.750aantal2019
Personenautos overige brandstof3.305aantal2019
Personenautos per huishouden0,90gemiddeld2019
Motorfietsen2.380aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.056aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€153.000Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen54%percentage2019
Huurwoningen totaal46%percentage2019
In bezit woningcorporatie38%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200092%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Helder. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Helder. Met verschillende handige overzichten voor alle 77 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!