Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Doetinchem:

Informatie woonplaats Doetinchem:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Doetinchem in de gemeente Doetinchem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Doetinchem in de gemeente Doetinchem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Doetinchem, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Doetinchem is tussen 2013 en 2020 met 1.565 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 43.829 in 2013 tot 45.394 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Doetinchem
Kaart van de woonplaats doetinchem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Doetinchem binnen de gemeente Doetinchem.

De naam Doetinchem wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Doetinchem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Doetinchem

Woonplaats Doetinchem heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.687 hectare, waarvan 4.633 land en 51 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Doetinchem telt 24.391 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 497 adressen per km2. Er wonen 20.556 huishoudens en er zijn in totaal 20.579 woningen. De woonplaats telt 24.372 auto's en 4.001 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Doetinchem ligt in de gemeente Doetinchem.

De brondata voor woonplaats Doetinchem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Doetinchem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Doetinchem valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 66 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Doetinchem zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Doetinchem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 20.579 woningen in de woonplaats Doetinchem
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Doetinchem:

20.579 woningen & 23.534 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 23.534 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Doetinchem telt in totaal 23.534 adressen, met 23.515 verblijfsobjecten, 17 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Doetinchem.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

20.579 woningen & 23.534 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Doetinchem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Doetinchem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Doetinchem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Clubhuis speeltuinvereniging Schöneveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Clubhuis speeltuinvereniging Schöneveld bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Clubhuis speeltuinvereniging Schöneveld is uitgebracht. Er liggen 25 stembureau's binnen de woonplaats Doetinchem. Stembureau Clubhuis speeltuinvereniging Schöneveld is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Doetinchem ligt. De gemeente Doetinchem telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Doetinchem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.665)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Doetinchem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Doetinchem was in 2018 €20.665.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (4.001 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Doetinchem.

Woonplaats Doetinchem telt in totaal 4.001 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Doetinchem, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Doetinchem zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 20.407 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 20.407 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 19.798 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Doetinchem 1.996 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Doetinchem.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Doetinchem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.001Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2019
B-F Nijverheid en energie545Aantal2019
G+I Handel en horeca1.015Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie260Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening980Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten460Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners45.394Aantal2020
Mannen22.357Aantal2020
Vrouwen22.967Aantal2020
0 tot 15 jaar7.060Aantal2020
15 tot 25 jaar5.096Aantal2020
25 tot 45 jaar10.471Aantal2020
45 tot 65 jaar12.937Aantal2020
65 jaar of ouder9.230Aantal2020
Ongehuwd21.207Aantal2020
Gehuwd17.676Aantal2020
Gescheiden3.830Aantal2020
Verweduwd2.225Aantal2020
Westers totaal3.760Aantal2020
Geboorte totaal390Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal380Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.008Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag9.841Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar15.152Aantal2019
Opleidingsniveau hoog9.260Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1.145Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten3.510Aantal2019
Wmo-cliënten relatief81%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.713Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.772Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.632Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.809Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.317Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.854Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.103Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.099Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement789Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.104Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.275Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.578Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.982Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.367Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.556Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens7.375Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen6.125Aantal2020
Huishoudens met kinderen6.706Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  35.804Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.774Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.665Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,63 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen40,58 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen16,60 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,15 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,66 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1.200Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.660Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW590Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.630Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon37.629Aantal2020
Niet-westers totaal4.005Aantal2020
Marokko195Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba275Aantal2020
Suriname250Aantal2020
Turkije1.530Aantal2020
Overig niet-westers2.070Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,04Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,15Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,04Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,74Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,04Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,64Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,36Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,69Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,15Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,03Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km43Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,29Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,75Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,05Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,03Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,04Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,97Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,61Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,97Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,99Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,47Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,07Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,36Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,96Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,88Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,85Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,67Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,43Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand24,80Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,54Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,77Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand39,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,15Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,21Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,59Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,34Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3246CodeWP3246
RegionaamDoetinchemNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal4.687Aantal hectaren2020
Oppervlakte land4.633Aantal hectaren2020
Oppervlakte water51Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid497Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.372Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine20.022Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.340Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.775Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.579Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€200.414Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning72%Percentage2019
Percentage meergezinswoning28%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen57%Percentage2019
Huurwoningen totaal43%Percentage2019
In bezit woningcorporatie32%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Doetinchem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Doetinchem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Doetinchem. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!