Corona-statistieken gemeente Smallingerland

Informatie woonplaats Drachten:

Informatie woonplaats Drachten:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drachten in de gemeente Smallingerland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drachten in de gemeente Smallingerland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Drachten, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Drachten is tussen 2013 en 2020 met 530 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 44.932 in 2013 tot 45.462 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Drachten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Drachten wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Drachten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Drachten

Woonplaats Drachten heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.777 hectare, waarvan 2.665 land en 113 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Drachten telt 25.837 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 985 adressen per km2. Er wonen 20.878 huishoudens en er zijn in totaal 21.548 woningen. De woonplaats telt 21.716 auto's en 3.187 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Drachten ligt in de gemeente Smallingerland.

De brondata voor woonplaats Drachten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Drachten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Drachten valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 21 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Drachten zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Drachten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 21.548 woningen in de woonplaats Drachten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Drachten:

21.548 woningen & 25.827 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Drachten (€167.620 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Drachten voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 25.827 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Drachten telt in totaal 25.827 adressen, met 25.773 verblijfsobjecten, 37 standplaatsen en 17 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Drachten.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

21.548 woningen & 25.827 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.152)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Drachten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Drachten was in 2018 €21.152.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (3.187 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Drachten.

Woonplaats Drachten telt in totaal 3.187 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Drachten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.187aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij16aantal2019
B-F Nijverheid en energie590aantal2019
G+I Handel en horeca877aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie252aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed248aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening778aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten405aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners45.462aantal2020
Mannen22.478aantal2020
Vrouwen22.959aantal2020
0 tot 15 jaar7.302aantal2020
15 tot 25 jaar5.206aantal2020
25 tot 45 jaar10.585aantal2020
45 tot 65 jaar12.425aantal2020
65 jaar of ouder9.879aantal2020
Ongehuwd21.156aantal2020
Gehuwd17.690aantal2020
Gescheiden3.971aantal2020
Verweduwd2.605aantal2020
Geboorte totaal384aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal447aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.401gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.687gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.339gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.484gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.764gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.228gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.977gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.729gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.272gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement845gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.218gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.338gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.413gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.883gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.106gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.422gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.878aantal2020
Eenpersoonshuishoudens8.008aantal2020
Huishoudens zonder kinderen6.096aantal2020
Huishoudens met kinderen6.733aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  35.352aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.461Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.152Euro2018
40% personen met laagste inkomen44%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,46 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen44,12 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,56 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,73 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,42 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.665aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.223aantal2020
Personen per soort uitkering; WW745aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW9.162aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon39.668aantal2020
Westers totaal2.595aantal2020
Niet-westers totaal3.198aantal2020
Marokko191aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba335aantal2020
Suriname295aantal2020
Turkije89aantal2020
Overig niet-westers2.193aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,95gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,65gemiddeld km2019
Afstand tot school0,63gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km10,80gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3279CodeWP3279
RegionaamDrachtenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.718aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.777hectaren2020
Oppervlakte land2.665hectaren2020
Oppervlakte water113hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid985gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal21.716aantal2020
Personenautos brandstof benzine16.665aantal2020
Personenautos overige brandstof5.061aantal2020
Personenautos per huishouden1,02gemiddeld2020
Motorfietsen1.692aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.548aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€167.620Euro2019
Percentage eengezinswoning75%percentage2019
Percentage meergezinswoning25%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen57%percentage2019
Huurwoningen totaal43%percentage2019
In bezit woningcorporatie33%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Smallingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Smallingerland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Smallingerland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!