Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Eemnes:

Informatie woonplaats Eemnes:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eemnes in de gemeente Eemnes! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eemnes in de gemeente Eemnes!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 15% naar 9.362 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Eemnes. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Eemnes, 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Eemnes is met 1.245 personen toegenomen van 8.117 in 1995 tot 9.362 in 2021 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Eemnes
Kaart van de woonplaats eemnes. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Eemnes binnen de provincie Utrecht.

De naam Eemnes wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Eemnes en voor de wijk Eemnes. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Eemnes

Woonplaats Eemnes heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.370 hectare, waarvan 3.104 land en 267 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Eemnes telt 4.780 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 956 adressen per km2. Er wonen 4.022 huishoudens en er zijn in totaal 4.091 woningen. De woonplaats telt 5.150 auto's en 1.265 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Eemnes ligt in de gemeente Eemnes.

De brondata voor woonplaats Eemnes is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Eemnes zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Eemnes bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Eemnes zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Eemnes zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.091 woningen in de woonplaats Eemnes
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemnes in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.091 woningen & 4.780 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 30% naar €377.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Eemnes. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eemnes, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eemnes is met €86.000 gestegen van €291.000 in 2005 tot €377.000 in 2020 (dat is 30%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 4.780 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Eemnes telt in totaal 4.780 adressen, met 4.771 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 8 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Eemnes.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.091 woningen & 4.780 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Eemnes bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Eemnes. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Eemnes, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Eemnes is met 763 personen toegenomen van 7.278 in 1997 tot 8.041 in 2021 (dat is 10%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Eemnes: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Eemnes.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Eemnes. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Bongerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Bongerd bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Bongerd is uitgebracht. Er liggen 5 stembureau's binnen de woonplaats Eemnes. Stembureau De Bongerd is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Eemnes ligt. De gemeente Eemnes telde bij deze verkiezingen in totaal 5 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemnes. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Eemnes.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Eemnes was in 2019 €29.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Eemnes.

Woonplaats Eemnes telt in totaal 1.265 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Eemnes, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Eemnes zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.858 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.858 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.816 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Eemnes 281 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Eemnes.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Eemnes voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.265Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2020
B-F Nijverheid en energie235Aantal2020
G+I Handel en horeca200Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed140Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening395Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.362Aantal2021
Mannen4.592Aantal2021
Vrouwen4.770Aantal2021
0 tot 15 jaar1.495Aantal2021
15 tot 25 jaar1.126Aantal2021
25 tot 45 jaar1.828Aantal2021
45 tot 65 jaar2.942Aantal2021
65 jaar of ouder1.971Aantal2021
Ongehuwd4.229Aantal2021
Gehuwd3.825Aantal2021
Gescheiden883Aantal2021
Verweduwd425Aantal2021
Westers totaal718Aantal2021
Geboorte totaal93Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal59Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid302Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.740Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.120Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.120Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura220Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten195Aantal2019
WMO cliënten relatief21Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.510Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.022Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.237Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.260Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.525Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers7.300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar35,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen26,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen30,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€192x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO290Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.760Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.041Aantal2021
Niet-westers totaal603Aantal2021
Marokko54Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba8Aantal2021
Suriname52Aantal2021
Turkije49Aantal2021
Overig niet-westers440Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km35Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,10Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand22,70Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1037Code2021
RegionaamEemnesNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal3.370Aantal hectaren2021
Oppervlakte land3.104Aantal hectaren2021
Oppervlakte water267Aantal hectaren2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid956Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode4.741Aantal2021
Adressen totaal4.780Aantal2021
Panden4.111Aantal2021
Percelen3.634Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.150Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.320Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof830Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte166Aantal2020
Motorfietsen515Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.091Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€377.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning89%Percentage2020
Percentage meergezinswoning11%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen71%Percentage2020
Huurwoningen totaal27%Percentage2020
In bezit woningcorporatie22%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200075%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Eemnes:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Eemnes. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemnes. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!