Statistieken gemeente Eemnes

Aantal inwoners per jaar
(groei van 15% naar 9.450 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Eemnes. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Eemnes is met 1.262 personen gestegen van 8.188 in 1996 tot 9.450 in 2022 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Eemnes

De gemeente Eemnes is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Eemnes heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.370 hectare, waarvan 3.104 land en 266 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 960 adressen per km2. Er wonen 4.045 huishoudens in de gemeente Eemnes en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 10 buurten.

De naam Eemnes wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Eemnes en voor de wijk Eemnes. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Eemnes

Vlag van de gemeente Eemnes

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Eemnes
Kaart van de gemeente Eemnes met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Eemnes met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eemmeer-Eemnes, 2: Noordbuurt, 3: Wakkerendijk-Meentweg, 4: Polder te Veen, 5: Eemnes-Dorp, 6: Eempolder, 7: Goyergracht, 8: Zuidbuurt, 9: Heidehoek, 10: Eembrugge.

Kenmerken van de 4.098 woningen in de gemeente Eemnes
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemnes in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.098 woningen & 4.979 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 53% naar €444.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Eemnes. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemnes, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemnes is met €153.000 toegenomen van €291.000 in 2005 tot €444.000 in 2022 (dat is 53%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 4.979 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Eemnes telt in totaal 4.979 adressen, met 4.970 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 8 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Eemnes. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Eemnes. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.098 woningen & 4.979 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemnes bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Eemnes
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Eemnes: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.709 personen uit de gemeente Eemnes positief op Corona getest en er zijn 48 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 27 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Eemnes
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Eemnes.

Gemiddeld overleden 1,43 personen per week uit de gemeente Eemnes (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 02 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100) gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Eemnes.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Heidehoek heeft met €39.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemnes. En buurt Eempolder heeft met €25.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemnes.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Eemnes is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.300. Gemeente Eemnes telt 7.600 inkomensontvangers op 9.450 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in gemeente Eemnes heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Eemnes is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Eemnes is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Eemnes
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Eemnes. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Eemnes vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Eemnes voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Eemnes ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Eemnes. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Eemnes: 1.386 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Eemnes.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Eemnes. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Eemnes, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Eemnes is met 815 personen toegenomen van 7.233 in 1996 tot 8.048 in 2022 (dat is 11%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Eemnes: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Eemnes
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Eemnes.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Eemnes:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Dorpsbelang1.62135%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.04823%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD75116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA74916%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664369,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.93431%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6699816%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA63610%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6009,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2994,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2774,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2714,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2634,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2213,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212173,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1762,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1572,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB580,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS470,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP340,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1180,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje170,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten160,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter140,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots110,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG80,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK60,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter60,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol40,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP30,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland30,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD77721%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA77221%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA49213%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD42912%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662627,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2426,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1524,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1514,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1463,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV962,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP671,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt611,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen40,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio40,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK10,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft10,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD87419%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD74516%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA60313%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA55212%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3728,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663026,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2395,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN2084,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2064,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1783,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1523,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1463,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP300,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK10,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD89520%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA78118%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA62414%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer60714%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk54012%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3247,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2926,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2615,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP661,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP400,90%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Eemnes. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Eemnes: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Eemnes.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Eemnes het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemnes van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (1.505 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Eemnes (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Eemnes zijn in totaal 1.505 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.505 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.510 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Eemnes.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Eemnes. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Eemnes, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Eemnes zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.275 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.275 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.227 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 4,06% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.275 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente Eemnes 224 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Eemnes.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Eemnes.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Eemnes. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 13 wijken en buurten in gemeente Eemnes. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Eemnes als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Eemnes als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Eemnes: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Eemnes voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.505Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2021
B-F Nijverheid en energie245Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening405Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg190Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.450Aantal2022
Mannen4.635Aantal2022
Vrouwen4.815Aantal2022
0 tot 15 jaar1.535Aantal2022
15 tot 25 jaar1.114Aantal2022
25 tot 45 jaar1.888Aantal2022
45 tot 65 jaar2.890Aantal2022
65 jaar of ouder2.023Aantal2022
Ongehuwd4.303Aantal2022
Gehuwd3.838Aantal2022
Gescheiden877Aantal2022
Verweduwd432Aantal2022
Westers totaal755Aantal2022
Geboorte totaal97Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal86Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid304,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.570Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.070Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.400Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2020
WMO cliënten365Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.457Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.927Aantal2023
Energielabels Onbepaald556Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++10Aantal2023
Energielabels A+++53Aantal2023
Energielabels A++14Aantal2023
Energielabels A+14Aantal2023
Energielabels A1.176Aantal2023
Energielabels B857Aantal2023
Energielabels C1.386Aantal2023
Energielabels D644Aantal2023
Energielabels E92Aantal2023
Energielabels F56Aantal2023
Energielabels G81Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.045Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.247Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.247Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.551Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers78%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers7.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€265x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO290Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.840Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.048Aantal2022
Niet-westers totaal647Aantal2022
Marokko54Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba51Aantal2022
Suriname61Aantal2022
Turkije52Aantal2022
Overig niet-westers429Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal56Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting52Aantal2022
Verkeersovertredingen66Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven224Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand22,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0317Code2022
RegionaamEemnesNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03170000Code2022
Oppervlakte totaal3.370Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.104Aantal hectaren2022
Oppervlakte water266Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid960Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal4.979Aantal2023
Adressen met postcode4.940Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.343Aantal2023
Panden4.216Aantal2023
Percelen3.702Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190066Aantal2023
Panden 1900 tot 192565Aantal2023
Panden 1925 tot 195057Aantal2023
Panden 1950 tot 1970635Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.231Aantal2023
Panden 1980 tot 1990701Aantal2023
Panden 1990 tot 2000769Aantal2023
Panden 2000 tot 2010555Aantal2023
Panden 2010 tot 2020576Aantal2023
Panden 2020 en later273Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade132Aantal2021
Verkeersongevallen totaal143Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.290Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.385Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof905Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte170Aantal2022
Motorfietsen495Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.098Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€444.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning89%Percentage2022
Percentage meergezinswoning11%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eemnes. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Eemnes:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Eemnes. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemnes. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!