Corona-statistieken gemeente Meerssen

Informatie woonplaats Geulle:

Informatie woonplaats Geulle:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Geulle in de gemeente Meerssen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Geulle in de gemeente Meerssen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Geulle, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Geulle is tussen 2013 en 2020 met 62 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 2.631 in 2013 tot 2.570 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Geulle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Geulle wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Geulle. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Geulle

Woonplaats Geulle heeft afgerond een totale oppervlakte van 636 hectare, waarvan 600 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Geulle telt 1.257 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 189 adressen per km2. Er wonen 1.154 huishoudens en er zijn in totaal 1.183 woningen. De woonplaats telt 1.614 auto's en 221 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Geulle ligt in de gemeente Meerssen.

De brondata voor woonplaats Geulle is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Geulle zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Geulle valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Geulle zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Geulle zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meerssen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.183 woningen in Geulle
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Geulle:

1.183 woningen & 1.246 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Geulle.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Geulle:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.246 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Geulle telt in totaal 1.246 adressen, met 1.245 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Geulle.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.183 woningen & 1.246 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Geulle.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Geulle was in 2018 €29.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (221 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Geulle.

Woonplaats Geulle telt in totaal 221 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Geulle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal221aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij7aantal2019
B-F Nijverheid en energie27aantal2019
G+I Handel en horeca37aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie15aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed10aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening63aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten47aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.570aantal2020
Mannen1.288aantal2020
Vrouwen1.277aantal2020
0 tot 15 jaar289aantal2020
15 tot 25 jaar221aantal2020
25 tot 45 jaar426aantal2020
45 tot 65 jaar839aantal2020
65 jaar of ouder785aantal2020
Ongehuwd931aantal2020
Gehuwd1.260aantal2020
Gescheiden160aantal2020
Verweduwd220aantal2020
Geboorte totaal10aantal2019
Geboorte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal40aantal2019
Sterfte relatief17aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.251gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.051gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.939gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.988gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.331gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.767gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.383gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.500gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.712gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement839gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.422gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.171gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.303gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.833gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.154aantal2020
Eenpersoonshuishoudens364aantal2020
Huishoudens zonder kinderen466aantal2020
Huishoudens met kinderen346aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.128aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.700Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,22 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,23 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,76 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,19 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO116aantal2019
Personen per soort uitkering; WW23aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW748aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.299aantal2020
Westers totaal228aantal2020
Niet-westers totaal43aantal2020
Marokko10aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2020
Suriname2aantal2020
Turkije5aantal2020
Overig niet-westers37aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,04gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,21gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,43gemiddeld km2019
Afstand tot school1,49gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,21gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1462CodeWP1462
RegionaamGeulleNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid429aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal636hectaren2020
Oppervlakte land600hectaren2020
Oppervlakte water36hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid189gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.614aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.419aantal2019
Personenautos overige brandstof189aantal2019
Personenautos per huishouden1,39gemiddeld2019
Motorfietsen216aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.183aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€250.450Euro2019
Percentage eengezinswoning86%percentage2019
Percentage meergezinswoning14%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen80%percentage2019
Huurwoningen totaal20%percentage2019
In bezit woningcorporatie12%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200092%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Meerssen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Meerssen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meerssen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!