Statistieken gemeente Meerssen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Meerssen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Meerssen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 23 gebieden Meerssen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (afname van 10% naar 18.581 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Meerssen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Meerssen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Meerssen is met 2.010 personen afgenomen van 20.591 in 1996 tot 18.581 in 2022 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Meerssen
Kaart van de gemeente Meerssen met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Meerssen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bunde - Geulle, 2: Ulestraten, 3: Meerssen.

Over de gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Meerssen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.766 hectare, waarvan 2.673 land en 93 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 618 adressen per km2. Er wonen 8.504 huishoudens in de gemeente Meerssen en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 3 wijken en 14 buurten.

De naam Meerssen wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Meerssen, voor de buurt Meerssen en voor de wijk Meerssen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Meerssen

Vlag van de gemeente Meerssen

Kenmerken van de 8.677 woningen in de gemeente Meerssen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Meerssen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

8.677 woningen & 9.394 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 31% naar €281.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Meerssen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Meerssen, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Meerssen is met €66.000 gestegen van €215.000 in 2005 tot €281.000 in 2021 (dat is 31%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 9.394 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Meerssen telt in totaal 9.394 adressen, met 9.391 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Meerssen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Meerssen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.677 woningen & 9.394 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Meerssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Meerssen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Meerssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Meerssen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Meerssen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 9.275 personen uit de gemeente Meerssen positief op Corona getest, er zijn 135 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 45 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 4 oktober 2022, week 40 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Meerssen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Meerssen.

Gemiddeld overleden 4,66 personen per week uit de gemeente Meerssen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Meerssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Meerssen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Kasen heeft met €46.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meerssen. En buurt Rothem heeft met €24.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meerssen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Meerssen is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Gemeente Meerssen telt 15.600 inkomensontvangers op 18.581 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,00% procent van de huishoudens in gemeente Meerssen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Meerssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Meerssen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Meerssen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Meerssen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Meerssen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Meerssen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Meerssen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Meerssen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Meerssen is met 2.382 personen afgenomen van 18.459 in 1996 tot 16.077 in 2022 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Meerssen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Meerssen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Meerssen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Meerssen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokaal DNA3.28138,96%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BRUG-M2.59830,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
KIJK!!!1.23914,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA7528,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PGM het Origineel5516,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.04224,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.78814,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.74814,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.36511,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.0788,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP8196,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD6595,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4763,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4603,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212141,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1771,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1541,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1030,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB600,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje340,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1230,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP230,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots230,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst220,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten210,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol190,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter170,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP90,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK70,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.23733,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA89813,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD76911,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD73011,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4777,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV3875,87%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663315,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2473,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2083,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1622,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt751,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP410,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK100,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen90,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio70,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft50,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.58617,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.32615,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.07712,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.05812,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.04011,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP6016,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665185,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4935,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3784,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3694,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg2392,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1161,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK130,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland3.37241,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.13413,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk82110,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht7899,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD7739,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg4625,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek2703,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2473,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg1091,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad790,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo500,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal370,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen180,22%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel80,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Meerssen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Meerssen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Meerssen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Meerssen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Meerssen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.005 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Meerssen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Meerssen zijn in totaal 2.005 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Meerssen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Meerssen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Meerssen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Meerssen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 7.456 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.456 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.385 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Meerssen 518 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Meerssen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Meerssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Meerssen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Meerssen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 23 wijken en buurten in gemeente Meerssen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Meerssen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Meerssen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Meerssen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Meerssen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.005Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2021
B-F Nijverheid en energie230Aantal2021
G+I Handel en horeca330Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed145Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening485Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg390Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners18.581Aantal2022
Mannen9.151Aantal2022
Vrouwen9.430Aantal2022
0 tot 15 jaar2.324Aantal2022
15 tot 25 jaar1.839Aantal2022
25 tot 45 jaar3.483Aantal2022
45 tot 65 jaar5.800Aantal2022
65 jaar of ouder5.135Aantal2022
Ongehuwd7.321Aantal2022
Gehuwd8.470Aantal2022
Gescheiden1.482Aantal2022
Verweduwd1.308Aantal2022
Westers totaal1.832Aantal2022
Geboorte totaal143Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal264Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid695,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.600Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.940Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.410Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura480Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,00%Percentage2020
WMO cliënten1.425Aantal2020
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.500Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.402Aantal2022
Energielabels Voorlopig4.058Aantal2022
Energielabels Onbepaald771Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++3Aantal2022
Energielabels A++4Aantal2022
Energielabels A+35Aantal2022
Energielabels A1.047Aantal2022
Energielabels B1.045Aantal2022
Energielabels C1.877Aantal2022
Energielabels D1.731Aantal2022
Energielabels E563Aantal2022
Energielabels F1.172Aantal2022
Energielabels G982Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.504Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.673Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.177Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.654Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers15.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€150x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand250Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO910Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.720Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon16.077Aantal2022
Niet-westers totaal672Aantal2022
Marokko33Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba49Aantal2022
Suriname11Aantal2022
Turkije28Aantal2022
Overig niet-westers551Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km8,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km100Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km170Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand10,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0938Code2022
RegionaamMeerssenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode09380000Code2022
Oppervlakte totaal2.766Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.673Aantal hectaren2022
Oppervlakte water93Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid618Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode9.231Aantal2022
Adressen totaal9.394Aantal2022
Adressen met woonfunctie8.731Aantal2022
Panden7.989Aantal2022
Percelen7.165Aantal2022
Panden voor 170014Aantal2022
Panden 1700 tot 1900350Aantal2022
Panden 1900 tot 1925606Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.037Aantal2022
Panden 1950 tot 19703.119Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.782Aantal2022
Panden 1980 tot 19901.137Aantal2022
Panden 1990 tot 2000636Aantal2022
Panden 2000 tot 2010328Aantal2022
Panden 2010 en later181Aantal2020
Panden 2010 tot 2020160Aantal2022
Panden 2020 en later52Aantal2022
Diefstal176Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting136Aantal2021
Verkeersovertredingen98Aantal2021
Vernieling56Aantal2021
Overige misdrijven12Aantal2021
Totaal misdrijven518Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.595Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.290Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.300Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte393Aantal2020
Motorfietsen935Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.677Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€281.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning83%Percentage2021
Percentage meergezinswoning17%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen72%Percentage2021
Huurwoningen totaal27%Percentage2021
In bezit woningcorporatie19%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200094%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Meerssen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Meerssen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Meerssen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meerssen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!