Corona-statistieken gemeente Opsterland

Informatie woonplaats Gorredijk:

Informatie woonplaats Gorredijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gorredijk in de gemeente Opsterland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gorredijk in de gemeente Opsterland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Gorredijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Gorredijk is tussen 2013 en 2020 met 65 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 7.355 in 2013 tot 7.420 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Gorredijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Gorredijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Gorredijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Gorredijk

Woonplaats Gorredijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.330 hectare, waarvan 1.314 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gorredijk telt 4.189 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 794 adressen per km2. Er wonen 3.430 huishoudens en er zijn in totaal 3.489 woningen. De woonplaats telt 3.805 auto's en 670 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gorredijk ligt in de gemeente Opsterland.

De brondata voor woonplaats Gorredijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gorredijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Gorredijk valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Gorredijk en wijk Gorredijk zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gorredijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Opsterland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.489 woningen in Gorredijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Gorredijk:

3.489 woningen & 4.192 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Gorredijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Gorredijk:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 4.192 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Gorredijk telt in totaal 4.192 adressen, met 4.188 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Gorredijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.489 woningen & 4.192 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Gorredijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gorredijk was in 2018 €21.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Gorredijk.

Woonplaats Gorredijk telt in totaal 670 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gorredijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal670aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij30aantal2019
B-F Nijverheid en energie130aantal2019
G+I Handel en horeca210aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie30aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed50aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening150aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten75aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners7.420aantal2020
Mannen3.655aantal2020
Vrouwen3.765aantal2020
0 tot 15 jaar1.175aantal2020
15 tot 25 jaar720aantal2020
25 tot 45 jaar1.640aantal2020
45 tot 65 jaar2.040aantal2020
65 jaar of ouder1.840aantal2020
Ongehuwd3.205aantal2020
Gehuwd3.080aantal2020
Gescheiden625aantal2020
Verweduwd505aantal2020
Geboorte totaal75aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal75aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.620gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.440gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.710gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.780gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.430aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.240aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.100aantal2020
Huishoudens met kinderen1.090aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  5.821aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.700Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen46%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen12%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,71 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen45,85 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,09 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,49 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,81 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand220aantal2019
Personen per soort uitkering; AO280aantal2019
Personen per soort uitkering; WW110aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.720aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.745aantal2020
Westers totaal350aantal2020
Niet-westers totaal325aantal2020
Marokko10aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15aantal2020
Suriname10aantal2020
Turkije15aantal2020
Overig niet-westers275aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km3,80gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3346CodeWP3346
RegionaamGorredijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid565aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte290gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.330hectaren2020
Oppervlakte land1.314hectaren2020
Oppervlakte water16hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid794gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.805aantal2019
Personenautos brandstof benzine2.880aantal2019
Personenautos overige brandstof925aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen420aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.489aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€179.000Euro2019
Percentage eengezinswoning82%percentage2019
Percentage meergezinswoning18%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen60%percentage2019
Huurwoningen totaal40%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200079%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Opsterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Opsterland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Opsterland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!