Corona-statistieken gemeente Gouda

Informatie woonplaats Gouda:

Informatie woonplaats Gouda:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gouda in de gemeente Gouda! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gouda in de gemeente Gouda!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Gouda, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Gouda is tussen 2013 en 2020 met 2.522 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 70.905 in 2013 tot 73.427 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Gouda wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Gouda. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Gouda

Woonplaats Gouda heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.811 hectare, waarvan 1.650 land en 161 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gouda telt 38.300 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.546 adressen per km2. Er wonen 33.475 huishoudens en er zijn in totaal 33.174 woningen. De woonplaats telt 29.035 auto's en 5.915 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gouda ligt in de gemeente Gouda.

De brondata voor woonplaats Gouda is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gouda zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Gouda bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Gouda zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gouda zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 33.174 woningen in Gouda
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Gouda:

33.174 woningen & 38.277 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Gouda:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 38.277 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Gouda telt in totaal 38.277 adressen, met 38.137 verblijfsobjecten, 71 standplaatsen en 69 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Gouda.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

33.174 woningen & 38.277 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Gouda.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gouda was in 2018 €26.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (5.915 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Gouda.

Woonplaats Gouda telt in totaal 5.915 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gouda voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.915aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij25aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.050aantal2019
G+I Handel en horeca1.155aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie575aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed495aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.795aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten815aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners73.427aantal2020
Mannen36.047aantal2020
Vrouwen37.380aantal2020
0 tot 15 jaar12.023aantal2020
15 tot 25 jaar8.748aantal2020
25 tot 45 jaar18.458aantal2020
45 tot 65 jaar20.115aantal2020
65 jaar of ouder14.083aantal2020
Ongehuwd35.069aantal2020
Gehuwd28.711aantal2020
Gescheiden6.167aantal2020
Verweduwd3.480aantal2020
Geboorte totaal798aantal2019
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal696aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.680gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.230gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.240gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.180gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.475aantal2020
Eenpersoonshuishoudens12.976aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.584aantal2020
Huishoudens met kinderen10.915aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  57.000aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.000Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen39,80 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,80 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,00 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.810aantal2019
Personen per soort uitkering; AO3.080aantal2019
Personen per soort uitkering; WW960aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW12.700aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon54.146aantal2020
Westers totaal6.727aantal2020
Niet-westers totaal12.554aantal2020
Marokko7.022aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba494aantal2020
Suriname1.009aantal2020
Turkije490aantal2020
Overig niet-westers3.539aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,60gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,40gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km12,40gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1005CodeWP1005
RegionaamGoudaNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid4.449aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.759gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.811hectaren2020
Oppervlakte land1.650hectaren2020
Oppervlakte water161hectaren2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.546gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal29.035aantal2019
Personenautos brandstof benzine24.335aantal2019
Personenautos overige brandstof4.700aantal2019
Personenautos per huishouden0,90gemiddeld2019
Motorfietsen2.250aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.174aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€206.000Euro2019
Percentage eengezinswoning59%percentage2019
Percentage meergezinswoning41%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen55%percentage2019
Huurwoningen totaal44%percentage2019
In bezit woningcorporatie30%percentage2019
In bezit overige verhuurders14%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200090%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gouda. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!