Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Gouda:

Informatie woonplaats Gouda:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gouda in de gemeente Gouda! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gouda in de gemeente Gouda!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 4,60% naar 73.678 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Gouda. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Gouda, 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Gouda is met 3.238 personen gestegen van 70.440 in 1995 tot 73.678 in 2021 (dat is 4,60%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Gouda
Kaart van de woonplaats gouda. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Gouda binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Gouda wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Gouda. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Gouda

Woonplaats Gouda heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.811 hectare, waarvan 1.650 land en 161 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gouda telt 38.412 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.540 adressen per km2. Er wonen 33.475 huishoudens en er zijn in totaal 33.725 woningen. De woonplaats telt 28.290 auto's en 6.225 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gouda ligt in de gemeente Gouda.

De brondata voor woonplaats Gouda is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gouda zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Gouda bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Gouda zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gouda zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Gouda:

33.725 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 23% naar €222.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Gouda. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gouda, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gouda is met €42.000 gestegen van €180.000 in 2005 tot €222.000 in 2020 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Gouda. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Gouda, 1996 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Gouda is met 4.511 personen gedaald van 58.657 in 1996 tot 54.146 in 2020 (dat is 8%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Gouda: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Gouda.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Gouda. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal Herpstraat


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal Herpstraat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal Herpstraat is uitgebracht. Er liggen 32 stembureau's binnen de woonplaats Gouda. Stembureau Gymzaal Herpstraat is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Gouda ligt. De gemeente Gouda telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Gouda.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gouda was in 2019 €26.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (6.225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Gouda.

Woonplaats Gouda telt in totaal 6.225 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Gouda, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Gouda zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 44.447 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 44.447 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 42.927 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Gouda 3.754 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Gouda.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gouda voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.225Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.125Aantal2020
G+I Handel en horeca1.185Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie605Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed510Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.915Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten860Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners73.678Aantal2021
Mannen36.047Aantal2020
Vrouwen37.380Aantal2020
0 tot 15 jaar12.023Aantal2020
15 tot 25 jaar8.748Aantal2020
25 tot 45 jaar18.458Aantal2020
45 tot 65 jaar20.115Aantal2020
65 jaar of ouder14.083Aantal2020
Ongehuwd35.069Aantal2020
Gehuwd28.711Aantal2020
Gescheiden6.167Aantal2020
Verweduwd3.480Aantal2020
Westers totaal6.727Aantal2020
Geboorte totaal798Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal696Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.449Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag15.360Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar21.110Aantal2019
Opleidingsniveau hoog18.770Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.440Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2019
Wmo-cliënten5.220Aantal2019
Wmo-cliënten relatief71%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.180Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.475Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens12.976Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.584Aantal2020
Huishoudens met kinderen10.915Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  57.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,40%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen39,30%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen19,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,60%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,00%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€41x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand1.790Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.060Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW960Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon54.146Aantal2020
Niet-westers totaal12.554Aantal2020
Marokko7.022Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba494Aantal2020
Suriname1.009Aantal2020
Turkije490Aantal2020
Overig niet-westers3.539Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km62Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km99Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km74Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand20,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1005Code2021
RegionaamGoudaNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.811Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.650Aantal hectaren2021
Oppervlakte water161Aantal hectaren2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.540Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode38.371Aantal2021
Adressen totaal38.412Aantal2021
Panden23.571Aantal2021
Percelen20.725Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal28.290Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine24.015Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.275Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.714Aantal2020
Motorfietsen2.320Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.725Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning58%Percentage2020
Percentage meergezinswoning42%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen55%Percentage2020
Huurwoningen totaal44%Percentage2020
In bezit woningcorporatie30%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200090%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gouda. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!