Statistieken gemeente Gouda

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Gouda. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Gouda. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 62 gebieden Gouda / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 4,45% naar 74.095 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Gouda. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Gouda, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Gouda is met 3.160 personen gestegen van 70.935 in 1996 tot 74.095 in 2022 (dat is 4,45%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Gouda
Kaart van de gemeente Gouda met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Gouda met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Plaswijck, 2: Bloemendaal, 3: Noord, 4: Binnenstad, 5: Kort Haarlem, 6: Goverwelle, 7: Westergouwe, 8: De Korte Akkeren, 9: Stolersluis.

Over de gemeente Gouda

De gemeente Gouda is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Gouda heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.811 hectare, waarvan 1.650 land en 161 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.549 adressen per km2. Er wonen 34.241 huishoudens in de gemeente Gouda en de gemeente telt 1 woonplaats, 9 wijken en 51 buurten.

De naam Gouda wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Gouda. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Gouda

Vlag van de gemeente Gouda

Kenmerken van de 34.065 woningen in de gemeente Gouda
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

34.065 woningen & 39.058 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 36% naar €245.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Gouda. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gouda, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gouda is met €65.000 gestegen van €180.000 in 2005 tot €245.000 in 2021 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 39.058 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Gouda telt in totaal 39.058 adressen, met 38.917 verblijfsobjecten, 71 standplaatsen en 70 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Gouda. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Gouda. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

34.065 woningen & 39.058 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Gouda
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Gouda: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 35.557 personen uit de gemeente Gouda positief op Corona getest, er zijn 699 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 171 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Gouda
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Gouda.

Gemiddeld overleden 14,10 personen per week uit de gemeente Gouda (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800) gemeente Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Gouda.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Gaardenbuurt heeft met €49.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gouda. En buurt Achterwillenseweg heeft met €17.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gouda.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Gouda is €27.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Gemeente Gouda telt 57.900 inkomensontvangers op 74.095 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,90% procent van de huishoudens in gemeente Gouda heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Gouda is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Gouda is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Gouda voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Gouda ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Gouda.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Gouda. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Gouda, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Gouda is met 4.805 personen gedaald van 58.657 in 1996 tot 53.852 in 2022 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Gouda: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Gouda
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Gouda:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
D663.94112,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks3.63311,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU3.58611,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.10010,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gouda Positief3.06910,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.6288,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Gouda2.5638,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.1387,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP2.0866,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD1.9146,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gouda Vitaal1.2434,08%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gouda Bewust4561,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
KINDPARTIJ1080,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.54617,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D667.23816,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.9608,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.1367,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3.0296,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.7966,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.6215,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.2945,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.9884,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.9404,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.9134,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.7463,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.1612,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.0902,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS5071,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA3140,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12170,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1520,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1430,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1120,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1050,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst480,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter450,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht380,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP320,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol300,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft260,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu80,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.51017,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP3.45013,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3.43613,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.03011,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.62210,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.3249,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.9017,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.1104,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS9833,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV8313,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP7102,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt4951,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2761,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio550,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen530,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft460,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.36813,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.91912,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.80611,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.2209,96%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663.0239,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.8228,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.1236,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.8975,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.7555,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5634,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.3674,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.3144,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK7342,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH2240,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1120,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje950,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP4.63014,76%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.60614,68%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4.55814,53%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.25513,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.83812,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.80612,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2.8309,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.4207,71%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots3811,21%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland500,16%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Gouda. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Gouda: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Gouda.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Gouda het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (7.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Gouda (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Gouda zijn in totaal 7.810 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Gouda.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Gouda. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Gouda, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Gouda zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 47.472 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 47.472 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 45.854 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Gouda 3.385 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Gouda.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Gouda.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Gouda. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 62 wijken en buurten in gemeente Gouda. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Gouda als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Gouda als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Gouda: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Gouda voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.810Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.185Aantal2021
G+I Handel en horeca1.225Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie625Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed500Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.910Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.485Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten850Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners74.095Aantal2022
Mannen36.454Aantal2022
Vrouwen37.641Aantal2022
0 tot 15 jaar11.733Aantal2022
15 tot 25 jaar8.686Aantal2022
25 tot 45 jaar19.030Aantal2022
45 tot 65 jaar19.940Aantal2022
65 jaar of ouder14.706Aantal2022
Ongehuwd35.681Aantal2022
Gehuwd28.632Aantal2022
Gescheiden6.259Aantal2022
Verweduwd3.523Aantal2022
Westers totaal7.154Aantal2022
Geboorte totaal756Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal780Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.491,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag15.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar21.250Aantal2020
Opleidingsniveau hoog19.190Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura2.335Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,30%Percentage2020
WMO cliënten5.395Aantal2020
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief22.057Aantal2022
Energielabels Voorlopig12.242Aantal2022
Energielabels Onbepaald4.688Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++71Aantal2022
Energielabels A+++142Aantal2022
Energielabels A++128Aantal2022
Energielabels A+125Aantal2022
Energielabels A5.019Aantal2022
Energielabels B4.565Aantal2022
Energielabels C11.601Aantal2022
Energielabels D3.194Aantal2022
Energielabels E3.452Aantal2022
Energielabels F3.694Aantal2022
Energielabels G2.308Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal34.241Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens13.581Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen9.815Aantal2022
Huishoudens met kinderen10.845Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers57.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.790Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.060Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW960Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon53.852Aantal2022
Niet-westers totaal13.089Aantal2022
Marokko6.964Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba571Aantal2022
Suriname1.036Aantal2022
Turkije548Aantal2022
Overig niet-westers3.970Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km56Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km67Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km53Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km83Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand20,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km80Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0513Code2022
RegionaamGoudaNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode05130000Code2022
Oppervlakte totaal1.811Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.650Aantal hectaren2022
Oppervlakte water161Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.549Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode38.987Aantal2022
Adressen totaal39.058Aantal2022
Adressen met woonfunctie35.150Aantal2022
Panden23.853Aantal2022
Percelen21.025Aantal2022
Panden voor 1700600Aantal2022
Panden 1700 tot 19001.636Aantal2022
Panden 1900 tot 19252.085Aantal2022
Panden 1925 tot 19504.286Aantal2022
Panden 1950 tot 19706.358Aantal2022
Panden 1970 tot 19807.837Aantal2022
Panden 1980 tot 19906.210Aantal2022
Panden 1990 tot 20003.964Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.624Aantal2022
Panden 2010 en later3.221Aantal2020
Panden 2010 tot 20202.715Aantal2022
Panden 2020 en later1.132Aantal2022
Diefstal1.300Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven307Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting563Aantal2021
Verkeersovertredingen583Aantal2021
Vernieling392Aantal2021
Overige misdrijven116Aantal2021
Totaal misdrijven3.385Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal28.290Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine24.015Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.275Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.714Aantal2020
Motorfietsen2.320Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad34.065Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€245.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning59%Percentage2021
Percentage meergezinswoning41%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen55%Percentage2021
Huurwoningen totaal44%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders15%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Gouda. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!