Corona-statistieken gemeente Heiloo

Informatie woonplaats Heiloo:

Informatie woonplaats Heiloo:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heiloo in de gemeente Heiloo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heiloo in de gemeente Heiloo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Heiloo, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Heiloo is tussen 2013 en 2020 met 1.373 personen toegenomen (afgerond is dat 6%): van 22.595 in 2013 tot 23.968 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Heiloo wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Heiloo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Heiloo

Woonplaats Heiloo heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.901 hectare, waarvan 1.870 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heiloo telt 13.038 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.349 adressen per km2. Er wonen 10.770 huishoudens en er zijn in totaal 10.574 woningen. De woonplaats telt 11.720 auto's en 2.135 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heiloo ligt in de gemeente Heiloo.

De brondata voor woonplaats Heiloo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heiloo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Heiloo bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Heiloo zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heiloo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heiloo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 10.574 woningen in de woonplaats Heiloo
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Heiloo:

10.574 woningen & 13.010 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Heiloo (€338.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Heiloo voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 13.010 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Heiloo telt in totaal 13.010 adressen, met 12.900 verblijfsobjecten en 110 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Heiloo.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.574 woningen & 13.010 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Heiloo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heiloo was in 2018 €30.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.135 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heiloo.

Woonplaats Heiloo telt in totaal 2.135 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heiloo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.135Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2019
B-F Nijverheid en energie290Aantal2019
G+I Handel en horeca375Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie165Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed270Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening725Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten270Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners23.968Aantal2020
Mannen11.809Aantal2020
Vrouwen12.159Aantal2020
0 tot 15 jaar3.573Aantal2020
15 tot 25 jaar2.665Aantal2020
25 tot 45 jaar4.226Aantal2020
45 tot 65 jaar7.171Aantal2020
65 jaar of ouder6.333Aantal2020
Ongehuwd10.364Aantal2020
Gehuwd10.308Aantal2020
Gescheiden1.778Aantal2020
Verweduwd1.518Aantal2020
Westers totaal1.937Aantal2020
Geboorte totaal172Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal189Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.282Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.620Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.890Aantal2019
Opleidingsniveau hoog6.740Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura465Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten1.145Aantal2019
Wmo-cliënten relatief49%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.770Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.801Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.401Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.568Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  18.700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.400Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen29,40 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,00 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,50 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand250Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO930Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW260Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.950Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon20.830Aantal2020
Niet-westers totaal1.201Aantal2020
Marokko50Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba111Aantal2020
Suriname112Aantal2020
Turkije30Aantal2020
Overig niet-westers898Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km59Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,80Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km68Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,10Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1243CodeWP1243
RegionaamHeilooNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.901Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.870Aantal hectaren2020
Oppervlakte water31Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.349Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.720Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.825Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.890Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte627Aantal2020
Motorfietsen1.065Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.574Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning75%Percentage2019
Percentage meergezinswoning25%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen73%Percentage2019
Huurwoningen totaal27%Percentage2019
In bezit woningcorporatie18%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Heiloo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heiloo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heiloo. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!