Informatie gemeente Heiloo:

Informatie gemeente Heiloo:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Heiloo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Heiloo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 16% naar 24.417 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Heiloo. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Heiloo, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Heiloo is met 3.284 personen gestegen van 21.133 in 1996 tot 24.417 in 2022 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Heiloo
Kaart van de gemeente Heiloo met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heiloo met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Blockhovepark, 2: Heiloo Noord-West, 3: Heiloo-Midden, 4: Heiloo-West, 5: Stationsomgeving, 6: Heiloo-Oost, 7: Ypestein, 8: Heiloo Zuid-West.

Over de gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Heiloo heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.901 hectare, waarvan 1.870 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.358 adressen per km2. Er wonen 10.873 huishoudens in de gemeente Heiloo en de gemeente telt 1 woonplaats, 8 wijken en 20 buurten.

De naam Heiloo wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Heiloo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 10.939 woningen in de gemeente Heiloo
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heiloo in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

10.939 woningen & 13.117 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 27% naar €362.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Heiloo. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heiloo, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heiloo is met €77.000 gestegen van €285.000 in 2005 tot €362.000 in 2020 (dat is 27%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 13.117 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Heiloo telt in totaal 13.117 adressen, met 13.007 verblijfsobjecten en 110 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Heiloo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Heiloo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.939 woningen & 13.117 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heiloo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Heiloo
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Heiloo: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 10.089 personen uit de gemeente Heiloo positief op Corona getest, er zijn 102 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 18 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Heiloo
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Heiloo.

Gemiddeld overleden 4,66 personen per week uit de gemeente Heiloo (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100) gemeente Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Heiloo.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Volkstuinen heeft met €41.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heiloo. En buurt Willibrord heeft met €19.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heiloo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Heiloo is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.800. Gemeente Heiloo telt 19.500 inkomensontvangers op 24.417 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in gemeente Heiloo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Heiloo is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Heiloo is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Heiloo voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Heiloo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Heiloo.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Heiloo. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Heiloo, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Heiloo is met 1.622 personen gestegen van 19.396 in 1997 tot 21.018 in 2021 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Heiloo: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Heiloo
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Heiloo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Heiloo:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Heiloo-20002.95024,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.08717,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.89415,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.65113,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Heiloo1.37011,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.36611,14%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Heiloo Lokaal9487,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.50426,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.54921,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.5339,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.0756,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.0306,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9815,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD9485,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP7534,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD6433,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4682,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA214472,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2741,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1410,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB860,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter770,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten490,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje480,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1440,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK350,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst340,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP320,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG200,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots180,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.38623,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.89718,85%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.15711,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.01810,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.0029,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D668588,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4924,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3943,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2262,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2032,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2001,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1651,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft220,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen190,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio120,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK100,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.36019,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.75114,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.69813,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.32210,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.29110,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.0758,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7716,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5114,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP4723,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU4123,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen3122,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland2151,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1671,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK230,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA130,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen, Water & Land3.11626,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.97816,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.66013,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.46612,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.41911,87%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP8847,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6735,63%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW4173,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3382,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Heiloo. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Heiloo: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Heiloo.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Heiloo het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heiloo van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Heiloo.

Gemeente Heiloo telt in totaal 2.240 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Heiloo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Heiloo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Heiloo, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Heiloo zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 7.450 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.450 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.356 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Heiloo 683 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Heiloo.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Heiloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Heiloo. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 30 wijken en buurten in gemeente Heiloo. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Heiloo als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Heiloo als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Heiloo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Heiloo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.240Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2020
B-F Nijverheid en energie310Aantal2020
G+I Handel en horeca375Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening780Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten270Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.417Aantal2022
Mannen11.905Aantal2021
Vrouwen12.239Aantal2021
0 tot 15 jaar3.505Aantal2021
15 tot 25 jaar2.705Aantal2021
25 tot 45 jaar4.283Aantal2021
45 tot 65 jaar7.207Aantal2021
65 jaar of ouder6.444Aantal2021
Ongehuwd10.532Aantal2021
Gehuwd10.294Aantal2021
Gescheiden1.801Aantal2021
Verweduwd1.517Aantal2021
Westers totaal1.937Aantal2021
Geboorte totaal181Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal263Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.291Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.580Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar6.900Aantal2020
Opleidingsniveau hoog6.970Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura490Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,40%Percentage2020
WMO cliënten1.255Aantal2020
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.873Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.799Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen3.490Aantal2021
Huishoudens met kinderen3.584Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers19.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen29,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€225x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand250Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO930Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW260Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.950Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.018Aantal2021
Niet-westers totaal1.189Aantal2021
Marokko53Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba107Aantal2021
Suriname116Aantal2021
Turkije41Aantal2021
Overig niet-westers872Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km55Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km56Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km5,40Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km70Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand5,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand5,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,90Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0399Code2021
RegionaamHeilooNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode03990000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.901Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.870Aantal hectaren2021
Oppervlakte water31Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.358Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode13.089Aantal2021
Adressen totaal13.117Aantal2021
Panden9.934Aantal2021
Percelen9.087Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.720Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.825Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.890Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte627Aantal2020
Motorfietsen1.065Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.939Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€362.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning75%Percentage2020
Percentage meergezinswoning25%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen73%Percentage2021
Huurwoningen totaal27%Percentage2021
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heiloo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Heiloo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heiloo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heiloo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!