Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Hellevoetsluis:

Informatie woonplaats Hellevoetsluis:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hellevoetsluis in de gemeente Hellevoetsluis! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hellevoetsluis in de gemeente Hellevoetsluis!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Hellevoetsluis, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Hellevoetsluis is tussen 2013 en 2020 met 175 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 39.065 in 2013 tot 38.890 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Hellevoetsluis
Kaart van de woonplaats hellevoetsluis. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hellevoetsluis binnen de gemeente Hellevoetsluis.

De naam Hellevoetsluis wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Hellevoetsluis. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Hellevoetsluis

Woonplaats Hellevoetsluis heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.222 hectare, waarvan 3.150 land en 73 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hellevoetsluis telt 20.162 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 631 adressen per km2. Er wonen 17.475 huishoudens en er zijn in totaal 17.372 woningen. De woonplaats telt 20.140 auto's en 2.570 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hellevoetsluis ligt in de gemeente Hellevoetsluis.

De brondata voor woonplaats Hellevoetsluis is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hellevoetsluis zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hellevoetsluis valt samen met deze 10 wijken: wijk Hellevoet, wijk Nieuw Helvoet, wijk Nieuwenhoorn, wijk De Struyten, wijk De Kooistee, wijk Den Bonsen Hoek, wijk Ravense Hoek, wijk Centrumgebied, wijk Kickers Bloem, wijk Buitengebied. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hellevoetsluis zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hellevoetsluis. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 17.372 woningen in de woonplaats Hellevoetsluis
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Hellevoetsluis:

17.372 woningen & 19.958 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 19.958 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Hellevoetsluis telt in totaal 19.958 adressen, met 19.830 verblijfsobjecten, 114 standplaatsen en 14 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Hellevoetsluis.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.372 woningen & 19.958 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Hellevoetsluis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hellevoetsluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Hellevoetsluis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Hellevoetsluis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hellevoetsluis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal Moriaanseweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal Moriaanseweg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal Moriaanseweg is uitgebracht. Er liggen 12 stembureau's binnen de woonplaats Hellevoetsluis. Stembureau Gymzaal Moriaanseweg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Hellevoetsluis ligt. De gemeente Hellevoetsluis telde bij deze verkiezingen in totaal 13 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hellevoetsluis. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hellevoetsluis.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.778)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Hellevoetsluis.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hellevoetsluis was in 2018 €27.778.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.570 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Hellevoetsluis.

Woonplaats Hellevoetsluis telt in totaal 2.570 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hellevoetsluis, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Hellevoetsluis zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 14.799 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 14.799 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 14.434 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Hellevoetsluis 1.440 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Hellevoetsluis.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hellevoetsluis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.570Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij55Aantal2019
B-F Nijverheid en energie445Aantal2019
G+I Handel en horeca585Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie185Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed275Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening610Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten410Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners38.890Aantal2020
Mannen19.260Aantal2020
Vrouwen19.620Aantal2020
0 tot 15 jaar5.965Aantal2020
15 tot 25 jaar4.135Aantal2020
25 tot 45 jaar8.960Aantal2020
45 tot 65 jaar11.535Aantal2020
65 jaar of ouder8.335Aantal2020
Ongehuwd16.230Aantal2020
Gehuwd16.995Aantal2020
Gescheiden3.725Aantal2020
Verweduwd1.985Aantal2020
Westers totaal3.625Aantal2020
Geboorte totaal305Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal330Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.237Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag8.950Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar14.580Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.790Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura815Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.955Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.993Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.087Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.159Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.546Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.194Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.321Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.045Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement752Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.023Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.191Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.384Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.887Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning873Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.133Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.475Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.675Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5.680Aantal2020
Huishoudens met kinderen6.205Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  30.900Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.638Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.778Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,17 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen32,43 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,92 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,44 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand790Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.570Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW530Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW7.650Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon31.340Aantal2020
Niet-westers totaal3.925Aantal2020
Marokko180Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba665Aantal2020
Suriname535Aantal2020
Turkije920Aantal2020
Overig niet-westers1.580Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,88Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,17Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,24Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,76Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,88Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand16,00Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,14Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,61Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand16,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,17Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,93Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,22Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,99Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,44Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,24Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,31Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,07Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,07Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,07Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,39Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,61Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,38Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,62Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,23Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,12Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,84Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,11Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,74Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand27,52Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand31,46Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,00Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand32,69Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,69Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,58Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,39Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,44Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2137CodeWP2137
RegionaamHellevoetsluisNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.222Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.150Aantal hectaren2020
Oppervlakte water73Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid631Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal20.140Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine17.650Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.485Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.665Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.372Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€213.849Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning73%Percentage2019
Percentage meergezinswoning27%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen66%Percentage2019
Huurwoningen totaal34%Percentage2019
In bezit woningcorporatie30%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200087%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Hellevoetsluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hellevoetsluis. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hellevoetsluis. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!