Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Huissen:

Informatie woonplaats Huissen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huissen in de gemeente Lingewaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huissen in de gemeente Lingewaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 6% naar 19.440 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Huissen, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Huissen is met 1.080 personen gestegen van 18.360 in 2013 tot 19.440 in 2020 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Huissen
Kaart van de woonplaats huissen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Huissen binnen de gemeente Lingewaard.

De naam Huissen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Huissen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Huissen

Woonplaats Huissen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.446 hectare, waarvan 1.323 land en 122 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Huissen telt 9.509 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 854 adressen per km2. Er wonen 8.356 huishoudens en er zijn in totaal 8.507 woningen. De woonplaats telt 9.592 auto's en 1.636 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Huissen ligt in de gemeente Lingewaard.

De brondata voor woonplaats Huissen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Huissen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Huissen valt samen met deze 9 buurten: Verspreide Huizen Angeren, Verspreide Huizen Bemmel, Oude Stad Huissen, Uitbreiding Stad Huissen, Het Zand, Zilverkamp, Verspreide Huizen het Zand, Verspreide Huizen Hoeve en Loostraat, Verspreide Huizen Uiterwaard. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Huissen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Huissen:

8.507 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 10% naar €248.466 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Huissen, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Huissen is met €21.911 gestegen van €226.554 in 2013 tot €248.466 in 2019 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Huissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Huissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Huissen, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Huissen is met 743 personen gestegen van 16.266 in 2013 tot 17.009 in 2020 (dat is 4,57%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Huissen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Huissen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Huissen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau 't Koelhuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau 't Koelhuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau 't Koelhuis is uitgebracht. Er liggen 6 stembureau's binnen de woonplaats Huissen. Stembureau 't Koelhuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Huissen ligt. De gemeente Lingewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.905)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Huissen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Huissen was in 2019 €26.905.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.636 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Huissen.

Woonplaats Huissen telt in totaal 1.636 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Huissen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Huissen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 5.694 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.694 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.604 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Huissen 598 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Huissen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Huissen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.636Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij67Aantal2020
B-F Nijverheid en energie306Aantal2020
G+I Handel en horeca331Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed161Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening446Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten211Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.440Aantal2020
Mannen9.620Aantal2020
Vrouwen9.830Aantal2020
0 tot 15 jaar3.254Aantal2020
15 tot 25 jaar1.998Aantal2020
25 tot 45 jaar4.414Aantal2020
45 tot 65 jaar5.512Aantal2020
65 jaar of ouder4.172Aantal2020
Ongehuwd8.725Aantal2020
Gehuwd8.284Aantal2020
Gescheiden1.456Aantal2020
Verweduwd931Aantal2020
Westers totaal1.466Aantal2020
Geboorte totaal175Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal115Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.470Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.944Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.339Aantal2019
Opleidingsniveau hoog4.284Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura445Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten1.031Aantal2019
Wmo-cliënten relatief54%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.916Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.025Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.305Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.309Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.205Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.173Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.281Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement763Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.184Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.385Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.575Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.186Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.045Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.367Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.356Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.426Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.822Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.133Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,32Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  15.413Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.952Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.905Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,55%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen30,96%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen22,23%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,91%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,57%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€98x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand250Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO750Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.802Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.009Aantal2020
Niet-westers totaal965Aantal2020
Marokko55Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2020
Suriname90Aantal2020
Turkije130Aantal2020
Overig niet-westers630Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,71Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,05Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,86Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,76Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,25Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,78Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,53Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,67Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,63Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km57Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,62Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,34Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,34Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,42Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,04Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,06Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,75Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,54Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,96Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,96Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,39Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand20,20Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,31Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,28Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,98Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3130Code2021
RegionaamHuissenNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.446Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.323Aantal hectaren2020
Oppervlakte water122Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid854Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode9.326Aantal2021
Adressen totaal9.509Aantal2021
Panden7.574Aantal2021
Percelen6.791Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.592Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine8.219Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.383Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen752Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.507Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€248.466Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning78%Percentage2020
Percentage meergezinswoning22%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen73%Percentage2020
Huurwoningen totaal27%Percentage2020
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200071%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lingewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!