Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie woonplaats Koog aan de Zaan:

Informatie woonplaats Koog aan de Zaan:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koog aan de Zaan in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koog aan de Zaan in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Koog aan de Zaan, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Koog aan de Zaan is tussen 2013 en 2020 met 93 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 11.180 in 2013 tot 11.273 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Koog aan de Zaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Over woonplaats Koog aan de Zaan

Woonplaats Koog aan de Zaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 318 hectare, waarvan 269 land en 49 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Koog aan de Zaan telt 5.565 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.949 adressen per km2. Er wonen 5.089 huishoudens en er zijn in totaal 5.018 woningen. De woonplaats telt 4.819 auto's en 770 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Koog aan de Zaan ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Koog aan de Zaan is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Koog aan de Zaan zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Koog aan de Zaan valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Koog aan de Zaan zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Koog aan de Zaan zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.018 woningen in de woonplaats Koog aan de Zaan
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Koog aan de Zaan:

5.018 woningen & 5.492 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Koog aan de Zaan (€237.359 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Koog aan de Zaan voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 5.492 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Koog aan de Zaan telt in totaal 5.492 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Koog aan de Zaan.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.018 woningen & 5.492 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.422)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Koog aan de Zaan.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Koog aan de Zaan was in 2018 €26.422.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (770 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Koog aan de Zaan.

Woonplaats Koog aan de Zaan telt in totaal 770 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Koog aan de Zaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal770Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energie175Aantal2019
G+I Handel en horeca130Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening210Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.273Aantal2020
Mannen5.569Aantal2020
Vrouwen5.694Aantal2020
0 tot 15 jaar1.670Aantal2020
15 tot 25 jaar1.240Aantal2020
25 tot 45 jaar2.484Aantal2020
45 tot 65 jaar3.144Aantal2020
65 jaar of ouder2.745Aantal2020
Ongehuwd5.049Aantal2020
Gehuwd4.744Aantal2020
Gescheiden920Aantal2020
Verweduwd565Aantal2020
Westers totaal1.300Aantal2020
Geboorte totaal90Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal75Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.201Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.310Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.919Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.460Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura315Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten660Aantal2019
Wmo-cliënten relatief59%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.597Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.769Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.687Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.757Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.529Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.131Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.934Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.278Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement893Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.208Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.483Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.952Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.966Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.148Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.378Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.089Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.670Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.625Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.815Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  9.199Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.933Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.422Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,61 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,58 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,84 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,02 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,77 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO590Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.540Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.649Aantal2020
Niet-westers totaal1.325Aantal2020
Marokko155Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2020
Suriname360Aantal2020
Turkije245Aantal2020
Overig niet-westers505Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,56Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,55Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,45Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,56Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,71Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,61Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,61Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,55Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,45Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,37Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,54Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,47Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,16Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km474Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,45Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km45Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,65Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,56Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,39Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,61Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,39Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,01Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,11Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,57Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,22Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand10,43Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,65Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,63Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,70Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,68Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,30Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,13Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1879CodeWP1879
RegionaamKoog aan de ZaanNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal318Aantal hectaren2020
Oppervlakte land269Aantal hectaren2020
Oppervlakte water49Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.949Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.819Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.254Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof565Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen525Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.018Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€237.359Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning79%Percentage2019
Percentage meergezinswoning21%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen61%Percentage2019
Huurwoningen totaal39%Percentage2019
In bezit woningcorporatie31%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200099%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!