Corona-statistieken gemeente Landsmeer

Informatie woonplaats Landsmeer:

Informatie woonplaats Landsmeer:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Landsmeer in de gemeente Landsmeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Landsmeer in de gemeente Landsmeer!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (11% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Landsmeer, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Landsmeer is tussen 2013 en 2020 met 1.040 personen toegenomen (afgerond is dat 11%): van 9.197 in 2013 tot 10.237 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Landsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Landsmeer wordt 4 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Landsmeer, voor de gemeente Landsmeer en voor de wijk Landsmeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Landsmeer

Woonplaats Landsmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.223 hectare, waarvan 1.045 land en 177 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Landsmeer telt 5.099 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 734 adressen per km2. Er wonen 4.325 huishoudens en er zijn in totaal 4.333 woningen. De woonplaats telt 4.876 auto's en 1.227 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Landsmeer ligt in de gemeente Landsmeer.

De brondata voor woonplaats Landsmeer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Landsmeer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Landsmeer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Landsmeer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Landsmeer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Landsmeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.333 woningen in de woonplaats Landsmeer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Landsmeer:

4.333 woningen & 4.868 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Landsmeer (€375.718 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Landsmeer voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.868 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Landsmeer telt in totaal 4.868 adressen, met 4.859 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 6 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Landsmeer.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.333 woningen & 4.868 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.024)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Landsmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Landsmeer was in 2018 €28.024.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.227 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Landsmeer.

Woonplaats Landsmeer telt in totaal 1.227 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Landsmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.227Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij11Aantal2019
B-F Nijverheid en energie183Aantal2019
G+I Handel en horeca203Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie141Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed162Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening350Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten172Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners10.237Aantal2020
Mannen4.917Aantal2020
Vrouwen5.309Aantal2020
0 tot 15 jaar1.788Aantal2020
15 tot 25 jaar1.083Aantal2020
25 tot 45 jaar2.160Aantal2020
45 tot 65 jaar2.982Aantal2020
65 jaar of ouder2.264Aantal2020
Ongehuwd4.788Aantal2020
Gehuwd4.224Aantal2020
Gescheiden712Aantal2020
Verweduwd559Aantal2020
Westers totaal972Aantal2020
Geboorte totaal85Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal76Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid975Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.705Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.906Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.854Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura206Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten216Aantal2019
Wmo-cliënten relatief22%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.897Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.955Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.015Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.651Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.368Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.515Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.437Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.345Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement763Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.205Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.476Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.689Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.048Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.198Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.446Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.325Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.261Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.299Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.817Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers77%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  8.180Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €39.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.024Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,41 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen28,05 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen32,27 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,02 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,39 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand122Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO323Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW141Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.097Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.301Aantal2020
Niet-westers totaal964Aantal2020
Marokko105Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2020
Suriname201Aantal2020
Turkije100Aantal2020
Overig niet-westers533Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,60Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,54Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,01Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,51Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,78Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,77Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,78Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,78Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,54Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,36Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,78Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,71Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,17Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,64Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,06Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km237Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km468Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,01Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,94Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,89Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,89Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,89Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,55Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,66Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,78Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,31Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,49Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,02Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,09Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand8,37Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,51Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,87Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand5,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand13,63Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,45Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,19Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand6,53Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,15Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1328CodeWP1328
RegionaamLandsmeerNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.223Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.045Aantal hectaren2020
Oppervlakte water177Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid734Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.876Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.119Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof757Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen517Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.333Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€375.718Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning86%Percentage2019
Percentage meergezinswoning14%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen65%Percentage2019
Huurwoningen totaal35%Percentage2019
In bezit woningcorporatie28%Percentage2019
In bezit overige verhuurders7%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Landsmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Landsmeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Landsmeer. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!