Corona-statistieken gemeente Zuidplas

Informatie woonplaats Moordrecht:

Informatie woonplaats Moordrecht:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Moordrecht in de gemeente Zuidplas! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Moordrecht in de gemeente Zuidplas!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Moordrecht, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Moordrecht is tussen 2013 en 2019 met 340 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 8.220 in 2013 tot 8.560 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Moordrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Moordrecht

Woonplaats Moordrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.273 hectare, waarvan 1.213 land en 60 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Moordrecht telt 5.075 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.057 adressen per km2. Er wonen 3.495 huishoudens en er zijn in totaal 3.525 woningen. De woonplaats telt 4.145 auto's en 995 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Moordrecht ligt in de gemeente Zuidplas.

De brondata voor woonplaats Moordrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Moordrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Moordrecht valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Moordrecht en Moordrecht Wijk 03 zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Moordrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.525 woningen in Moordrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Moordrecht:

3.525 woningen & 5.075 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Moordrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Moordrecht:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 5.075 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Moordrecht telt in totaal 5.075 adressen, met 4.943 verblijfsobjecten, 100 standplaatsen en 32 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Moordrecht.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.525 woningen & 5.075 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Moordrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Moordrecht was in 2018 €26.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (995 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Moordrecht.

Woonplaats Moordrecht telt in totaal 995 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal995aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij25aantal2019
B-F Nijverheid en energie230aantal2019
G+I Handel en horeca195aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie85aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed110aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening245aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten105aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.560aantal2019
Mannen4.300aantal2019
Vrouwen4.260aantal2019
0 tot 15 jaar1.465aantal2019
15 tot 25 jaar1.115aantal2019
25 tot 45 jaar1.845aantal2019
45 tot 65 jaar2.655aantal2019
65 jaar of ouder1.490aantal2019
Ongehuwd3.860aantal2019
Gehuwd3.735aantal2019
Gescheiden590aantal2019
Verweduwd370aantal2019
Geboorte totaal90aantal2018
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal40aantal2018
Sterfte relatief5aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.970gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.760gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.360gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.080gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.495aantal2019
Eenpersoonshuishoudens940aantal2019
Huishoudens zonder kinderen1.120aantal2019
Huishoudens met kinderen1.435aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  6.600aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.700Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.000Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,00 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,30 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen26,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand140aantal2019
Personen per soort uitkering; AO300aantal2019
Personen per soort uitkering; WW110aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.340aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.650aantal2019
Westers totaal1.005aantal2019
Niet-westers totaal905aantal2019
Marokko445aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba35aantal2019
Suriname70aantal2019
Turkije30aantal2019
Overig niet-westers325aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km3,10gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1244CodeWP1244
RegionaamMoordrechtNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid706aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte342gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.273hectaren2019
Oppervlakte land1.213hectaren2019
Oppervlakte water60hectaren2019
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.057gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.145aantal2019
Personenautos brandstof benzine3.525aantal2019
Personenautos overige brandstof620aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen510aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.525aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€237.000Euro2019
Percentage eengezinswoning78%percentage2019
Percentage meergezinswoning22%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen64%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie29%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200081%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zuidplas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zuidplas. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zuidplas. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!