Statistieken gemeente Zuidplas

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zuidplas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zuidplas. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 62 gebieden Zuidplas / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 13% naar 45.794 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Zuidplas. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Zuidplas, 2010 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Zuidplas is met 5.384 personen toegenomen van 40.410 in 2010 tot 45.794 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zuidplas
Kaart van de gemeente Zuidplas met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zuidplas met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Moerkapelle wijk 01, 2: Zevenhuizen wijk 02, 3: Moordrecht wijk 03, 4: Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.

Over de gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Zuidplas heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.405 hectare, waarvan 5.796 land en 609 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.199 adressen per km2. Er wonen 18.611 huishoudens in de gemeente Zuidplas en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 4 wijken en 53 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2010 van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle tot de gemeente Zuidplas.

De gemeente Zuidplas (gemeentecode GM1892) is in 2010 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Zuidplas overgegaan.

Vlag van de gemeente Zuidplas

Vlag van de gemeente Zuidplas

Kenmerken van de 18.688 woningen in de gemeente Zuidplas
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zuidplas in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

18.688 woningen & 23.908 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 16% naar €317.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Zuidplas. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zuidplas, 2010 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zuidplas is met €44.000 toegenomen van €273.000 in 2010 tot €317.000 in 2021 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 23.908 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Zuidplas telt in totaal 23.908 adressen, met 23.440 verblijfsobjecten, 403 standplaatsen en 65 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zuidplas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Zuidplas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

18.688 woningen & 23.908 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Zuidplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zuidplas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Zuidplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Zuidplas
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Zuidplas: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 22.140 personen uit de gemeente Zuidplas positief op Corona getest, er zijn 328 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 55 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 september 2022, week 38 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Zuidplas
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Zuidplas.

Gemiddeld overleden 6,18 personen per week uit de gemeente Zuidplas (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500) gemeente Zuidplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zuidplas.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide bebouwing Essepolder heeft met €44.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zuidplas. En buurt Wilde Veenen heeft met €16.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zuidplas.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Zuidplas is €29.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.400. Gemeente Zuidplas telt 34.200 inkomensontvangers op 45.794 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,00% procent van de huishoudens in gemeente Zuidplas heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Zuidplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Zuidplas is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Zuidplas is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Zuidplas voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Zuidplas ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Zuidplas.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Zuidplas. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Zuidplas, 2010 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Zuidplas is met 2.316 personen toegenomen van 34.987 in 2010 tot 37.303 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Zuidplas: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Zuidplas
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Zuidplas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zuidplas:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CU SGP3.84621,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.36218,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.49313,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.38313,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)2.22912,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks PvdA1.7849,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.2547,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nieuwe Gemeente Politiek5242,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.12425,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.36412,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.82310,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.4038,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.8466,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.7866,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.4635,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.2004,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.1404,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.1184,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8202,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8012,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4341,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3291,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2450,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1240,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1220,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1920,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht810,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter720,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA570,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG550,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten410,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst390,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol300,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter250,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft170,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP2.75418,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.58817,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.96313,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.79412,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.70511,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8305,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667905,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6204,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4863,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4252,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3212,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2051,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK660,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft370,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen170,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio140,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.49317,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.36617,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.9389,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.6558,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.6208,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.3206,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.1495,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.1135,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.0375,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8604,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7924,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6303,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH2031,05%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1650,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje480,25%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA280,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.56319,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.53818,91%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP3.41118,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland2.37312,68%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.7809,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.6588,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.5558,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP8314,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zuidplas. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Zuidplas: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Zuidplas.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zuidplas het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zuidplas van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.630 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zuidplas (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Zuidplas zijn in totaal 5.630 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.630 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.635 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Zuidplas.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zuidplas. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zuidplas, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Zuidplas zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 16.141 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.141 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.886 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Zuidplas 1.517 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Zuidplas.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Zuidplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Zuidplas.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zuidplas. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 62 wijken en buurten in gemeente Zuidplas. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zuidplas als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zuidplas als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Zuidplas: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zuidplas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.630Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij230Aantal2021
B-F Nijverheid en energie890Aantal2021
G+I Handel en horeca975Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie420Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed635Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.255Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg740Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten490Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.794Aantal2022
Mannen22.750Aantal2022
Vrouwen23.044Aantal2022
0 tot 15 jaar8.489Aantal2022
15 tot 25 jaar5.179Aantal2022
25 tot 45 jaar11.047Aantal2022
45 tot 65 jaar12.476Aantal2022
65 jaar of ouder8.603Aantal2022
Ongehuwd20.723Aantal2022
Gehuwd19.983Aantal2022
Gescheiden3.159Aantal2022
Verweduwd1.929Aantal2022
Westers totaal3.807Aantal2022
Geboorte totaal529Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal342Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid790,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag9.320Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar14.160Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.890Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.130Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,30%Percentage2020
WMO cliënten2.495Aantal2020
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief12.423Aantal2022
Energielabels Voorlopig7.028Aantal2022
Energielabels Onbepaald4.348Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++116Aantal2022
Energielabels A+++165Aantal2022
Energielabels A++22Aantal2022
Energielabels A+65Aantal2022
Energielabels A5.212Aantal2022
Energielabels B3.403Aantal2022
Energielabels C6.554Aantal2022
Energielabels D1.607Aantal2022
Energielabels E816Aantal2022
Energielabels F670Aantal2022
Energielabels G821Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.611Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.014Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.837Aantal2022
Huishoudens met kinderen7.760Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers34.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,50%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen27,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen29,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand550Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.290Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW530Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW7.410Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon37.303Aantal2022
Niet-westers totaal4.684Aantal2022
Marokko1.085Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba357Aantal2022
Suriname890Aantal2022
Turkije230Aantal2022
Overig niet-westers2.122Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km88Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,70Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand8,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1892Code2022
RegionaamZuidplasNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode18920000Code2022
Oppervlakte totaal6.405Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.796Aantal hectaren2022
Oppervlakte water609Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.199Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode23.799Aantal2022
Adressen totaal23.908Aantal2022
Adressen met woonfunctie19.436Aantal2022
Panden18.346Aantal2022
Percelen15.903Aantal2022
Panden voor 170015Aantal2022
Panden 1700 tot 1900307Aantal2022
Panden 1900 tot 1925386Aantal2022
Panden 1925 tot 1950712Aantal2022
Panden 1950 tot 19704.736Aantal2022
Panden 1970 tot 19803.908Aantal2022
Panden 1980 tot 19903.529Aantal2022
Panden 1990 tot 20003.044Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.501Aantal2022
Panden 2010 en later3.470Aantal2020
Panden 2010 tot 20203.057Aantal2022
Panden 2020 en later1.084Aantal2022
Diefstal597Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven128Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting297Aantal2021
Verkeersovertredingen291Aantal2021
Vernieling131Aantal2021
Overige misdrijven40Aantal2021
Totaal misdrijven1.517Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal22.200Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine19.010Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.190Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte383Aantal2020
Motorfietsen2.245Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.688Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€317.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning79%Percentage2021
Percentage meergezinswoning21%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal33%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200077%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zuidplas. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Zuidplas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zuidplas. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zuidplas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!