Informatie woonplaats Naarden:

Informatie woonplaats Naarden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Naarden in de gemeente Gooise Meren! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Naarden in de gemeente Gooise Meren!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 1,86% naar 17.555 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Naarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Naarden, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Naarden is met 320 personen gestegen van 17.235 in 2013 tot 17.555 in 2021 (dat is 1,86%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Naarden
Kaart van de woonplaats naarden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Naarden binnen de gemeente Gooise Meren.

De naam Naarden wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Naarden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Naarden

Woonplaats Naarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.413 hectare, waarvan 2.140 land en 273 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Naarden telt 9.685 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.220 adressen per km2. Er wonen 7.530 huishoudens en er zijn in totaal 7.753 woningen. De woonplaats telt 9.110 auto's en 2.745 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Naarden ligt in de gemeente Gooise Meren.

De brondata voor woonplaats Naarden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Naarden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Naarden valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Naarden en wijk Naarden zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Naarden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 7.753 woningen in de woonplaats Naarden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gooise Meren in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

7.753 woningen & 9.685 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 23% naar €481.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Naarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Naarden, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Naarden is met €88.652 gestegen van €392.347 in 2013 tot €481.000 in 2020 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 9.685 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Naarden telt in totaal 9.685 adressen, met 9.665 verblijfsobjecten, 14 standplaatsen en 6 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Naarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Naarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.753 woningen & 9.685 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Naarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gooise Meren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Naarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Naarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Naarden, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Naarden is met 145 personen gedaald van 13.950 in 2013 tot 13.805 in 2021 (dat is 1,04%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Naarden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Naarden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Naarden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Stadhuis Naarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Stadhuis Naarden bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Stadhuis Naarden is uitgebracht. Er liggen 10 stembureau's binnen de woonplaats Naarden. Stembureau Stadhuis Naarden is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Naarden ligt. De gemeente Gooise Meren telde bij deze verkiezingen in totaal 36 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gooise Meren. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Naarden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Naarden was in 2020 €40.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.745 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Naarden.

Woonplaats Naarden telt in totaal 2.745 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Naarden, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Naarden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 7.513 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.513 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.436 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Naarden 774 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Naarden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Naarden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.745Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2020
B-F Nijverheid en energie215Aantal2020
G+I Handel en horeca430Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie220Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.145Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten265Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.555Aantal2021
Mannen8.605Aantal2021
Vrouwen8.950Aantal2021
0 tot 15 jaar3.405Aantal2021
15 tot 25 jaar1.905Aantal2021
25 tot 45 jaar3.160Aantal2021
45 tot 65 jaar5.155Aantal2021
65 jaar of ouder3.940Aantal2021
Ongehuwd8.220Aantal2021
Gehuwd6.970Aantal2021
Gescheiden1.400Aantal2021
Verweduwd950Aantal2021
Westers totaal2.180Aantal2021
Geboorte totaal125Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal200Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid820Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.190Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.100Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.960Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura425Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,20%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.640Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.510Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.710Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.530Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.655Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.025Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.845Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers75%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 25%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers13.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen33,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar48,50%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen37,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€289x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO430Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.700Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.805Aantal2021
Niet-westers totaal1.570Aantal2021
Marokko380Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2021
Suriname135Aantal2021
Turkije60Aantal2021
Overig niet-westers885Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km53Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km66Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km4,10Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km66Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km21Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,02Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,54Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,12Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,23Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand18,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1052Code2022
RegionaamNaardenNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.413Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.140Aantal hectaren2021
Oppervlakte water273Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.220Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode8.859Aantal2022
Adressen totaal9.685Aantal2022
Panden7.440Aantal2022
Percelen6.720Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.110Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine7.490Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.615Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte426Aantal2020
Motorfietsen555Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.753Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€481.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning77%Percentage2020
Percentage meergezinswoning23%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen71%Percentage2020
Huurwoningen totaal29%Percentage2020
In bezit woningcorporatie20%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200094%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gooise Meren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gooise Meren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gooise Meren. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!