Corona-statistieken gemeente Oostzaan

Informatie woonplaats Oostzaan:

Informatie woonplaats Oostzaan:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oostzaan in de gemeente Oostzaan! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oostzaan in de gemeente Oostzaan!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Oostzaan, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Oostzaan is tussen 2013 en 2020 met 595 personen toegenomen (afgerond is dat 6%): van 9.140 in 2013 tot 9.735 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Oostzaan wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Oostzaan. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Oostzaan

Woonplaats Oostzaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.608 hectare, waarvan 1.153 land en 455 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oostzaan telt 4.892 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.061 adressen per km2. Er wonen 4.084 huishoudens en er zijn in totaal 4.099 woningen. De woonplaats telt 5.000 auto's en 985 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oostzaan ligt in de gemeente Oostzaan.

De brondata voor woonplaats Oostzaan is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oostzaan zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Oostzaan bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Oostzaan zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oostzaan zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oostzaan. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.099 woningen in de woonplaats Oostzaan
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Oostzaan:

4.099 woningen & 4.712 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Oostzaan (€324.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oostzaan voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.712 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Oostzaan telt in totaal 4.712 adressen, met 4.688 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 21 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Oostzaan.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.099 woningen & 4.712 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Oostzaan.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oostzaan was in 2018 €28.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (985 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oostzaan.

Woonplaats Oostzaan telt in totaal 985 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oostzaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal985Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2019
B-F Nijverheid en energie195Aantal2019
G+I Handel en horeca190Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.735Aantal2020
Mannen4.803Aantal2020
Vrouwen4.932Aantal2020
0 tot 15 jaar1.536Aantal2020
15 tot 25 jaar1.164Aantal2020
25 tot 45 jaar2.020Aantal2020
45 tot 65 jaar3.007Aantal2020
65 jaar of ouder2.008Aantal2020
Ongehuwd4.326Aantal2020
Gehuwd4.231Aantal2020
Gescheiden680Aantal2020
Verweduwd498Aantal2020
Westers totaal637Aantal2020
Geboorte totaal90Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal76Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid845Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.910Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.400Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.950Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura175Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten240Aantal2019
Wmo-cliënten relatief25%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.084Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.141Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.228Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.715Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  7.800Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.500Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen28,10 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen30,50 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO330Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.850Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.324Aantal2020
Niet-westers totaal774Aantal2020
Marokko67Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba16Aantal2020
Suriname117Aantal2020
Turkije114Aantal2020
Overig niet-westers460Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,10Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km70Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km465Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,10Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,80Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,00Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2113CodeWP2113
RegionaamOostzaanNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.608Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.153Aantal hectaren2020
Oppervlakte water455Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.061Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.000Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.280Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof720Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte434Aantal2020
Motorfietsen580Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.099Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€324.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning83%Percentage2019
Percentage meergezinswoning17%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen67%Percentage2019
Huurwoningen totaal33%Percentage2019
In bezit woningcorporatie28%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Oostzaan:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oostzaan. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oostzaan. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!