Statistieken woonplaats Oudeschoot

Aantal inwoners per jaar
(afname van 6,9% naar 1.301 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oudeschoot. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oudeschoot is met 96 personen afgenomen van 1.397 in 2013 tot 1.301 in 2022 (dat is 6,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Oudeschoot

Woonplaats Oudeschoot heeft afgerond een totale oppervlakte van 326 hectare, waarvan 316 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oudeschoot telt 755 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 460 adressen per km2. Er wonen 561 huishoudens en er zijn in totaal 568 woningen. De woonplaats telt 639 auto's en 166 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oudeschoot ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oudeschoot is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oudeschoot zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oudeschoot is een onderdeel van de Oudemolen, de cijfers voor woonplaats Oudeschoot zijn daarom afgeleid van de cijfers van Oudemolen.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oudeschoot zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oudeschoot
Kaart van de woonplaats Oudeschoot. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oudeschoot binnen de gemeente Heerenveen.

Woningkenmerken
Er zijn 568 woningen in de woonplaats Oudeschoot.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerenveen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 29% naar €225.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oudeschoot. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oudeschoot, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oudeschoot is met €51.000 toegenomen van €174.000 in 2013 tot €225.000 in 2022 (dat is 29%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerenveen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 755 totaal in de woonplaats Oudeschoot

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Oudeschoot telt in totaal 755 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oudeschoot. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oudeschoot. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Oudeschoot

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oudeschoot. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oudeschoot






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerenveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oudeschoot






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oudeschoot. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oudeschoot, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Oudeschoot is met 100 personen gedaald van 1.243 in 2013 tot 1.143 in 2022 (dat is 8,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerenveen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oudeschoot
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oudeschoot in 2022 zijn Westers (83 inwoners) en Overig (52 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de woonplaats Oudeschoot: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Oudeschoot.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oudeschoot. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oudeschoot op 3 januari 2023 zijn C (240 adressen) en G (118 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oudeschoot. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oudeschoot: 240 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Oudeschoot

Er zijn voor de woonplaats Oudeschoot geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oudeschoot vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Sionskerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sionskerk is uitgebracht. Sionskerk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Oudeschoot. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Heerenveen als geheel.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sionskerk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 11 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Oudeschoot stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Heerenveen telde bij deze verkiezingen in totaal 33 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerenveen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.600)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Oudeschoot.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oudeschoot was in 2020 €21.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (166 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oudeschoot (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oudeschoot zijn in totaal 166 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 166 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 171 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oudeschoot. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 778 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oudeschoot in mei 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oudeschoot geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.026 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oudeschoot (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 704 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oudeschoot in mei 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oudeschoot geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oudeschoot. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 60 misdrijven in de woonplaats Oudeschoot geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oudeschoot, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oudeschoot zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 514 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 514 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 496 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Oudeschoot 60 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oudeschoot in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (12 delicten) en Onder invloed (weg) (10 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oudeschoot.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Oudeschoot geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oudeschoot met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oudeschoot over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Oudeschoot.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oudeschoot.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oudeschoot. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Oudeschoot.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oudeschoot.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oudeschoot genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 21 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Oudeschoot.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oudeschoot.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oudeschoot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal166Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij4Aantal2022
B-F Nijverheid en energie26Aantal2022
G+I Handel en horeca48Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie13Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed9Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening31Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg26Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten13Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.301Aantal2022
Mannen644Aantal2022
Vrouwen657Aantal2022
0 tot 15 jaar223Aantal2022
15 tot 25 jaar140Aantal2022
25 tot 45 jaar302Aantal2022
45 tot 65 jaar372Aantal2022
65 jaar of ouder263Aantal2022
Ongehuwd644Aantal2022
Gehuwd473Aantal2022
Gescheiden123Aantal2022
Verweduwd61Aantal2022
Westers totaal83Aantal2022
Geboorte totaal9Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal26Aantal2021
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid412Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag368Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar403Aantal2021
Opleidingsniveau hoog184Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura48Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten145Aantal2021
WMO cliënten relatief110Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.690Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief431Aantal2023
Energielabels Voorlopig216Aantal2023
Energielabels Onbepaald41Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++7Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A42Aantal2023
Energielabels B43Aantal2023
Energielabels C240Aantal2023
Energielabels D53Aantal2023
Energielabels E75Aantal2023
Energielabels F66Aantal2023
Energielabels G118Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal561Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens180Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen175Aantal2022
Huishoudens met kinderen206Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.051Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen9,5%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€29x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand79Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW18Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW245Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.143Aantal2022
Niet-westers totaal74Aantal2022
Marokko13Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba4Aantal2022
Suriname4Aantal2022
Turkije4Aantal2022
Overig niet-westers53Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting7Aantal2022
Verkeersovertredingen17Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven60Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand33,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2188CodeWP2188
RegionaamOudeschootNaamOudeschoot
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal326Aantal hectaren2022
Oppervlakte land316Aantal hectaren2022
Oppervlakte water10Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid460Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal755Aantal2023
Adressen met postcode688Aantal2023
Adressen met woonfunctie638Aantal2023
Panden729Aantal2023
Percelen458Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190043Aantal2023
Panden 1900 tot 192581Aantal2023
Panden 1925 tot 195042Aantal2023
Panden 1950 tot 1970423Aantal2023
Panden 1970 tot 198032Aantal2023
Panden 1980 tot 19905Aantal2023
Panden 1990 tot 200019Aantal2023
Panden 2000 tot 201027Aantal2023
Panden 2010 tot 20206Aantal2023
Panden 2020 en later10Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2021
Verkeersongevallen totaal11Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal639Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine495Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof145Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen70Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad568Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€225.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning94%Percentage2022
Percentage meergezinswoning6%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen51%Percentage2022
Huurwoningen totaal49%Percentage2022
In bezit woningcorporatie44%Percentage2022
In bezit overige verhuurders4%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200094%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!