Statistieken woonplaats Putten

Aantal inwoners per jaar
(groei van 14% naar 24.904 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Putten. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Putten is met 3.050 personen toegenomen van 21.854 in 1995 tot 24.904 in 2023 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Putten

Woonplaats Putten heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.750 hectare, waarvan 8.521 land en 229 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Putten telt 13.107 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 930 adressen per km2. Er wonen 10.078 huishoudens en er zijn in totaal 10.219 woningen. De woonplaats telt 12.727 auto's en 3.565 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Putten ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Putten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Putten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Putten bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Putten zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Putten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Putten
Kaart van de woonplaats Putten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Putten binnen de provincie Gelderland.

Woningkenmerken
Er zijn 10.219 woningen in de woonplaats Putten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Putten in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 53% naar €412.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Putten. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Putten, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Putten is met €143.000 toegenomen van €269.000 in 2005 tot €412.000 in 2022 (dat is 53%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Putten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Putten is €412.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 10.219 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Putten (geel), 2 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De woonplaats Putten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Putten: er zijn 3.226 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Putten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 13.107 totaal in de woonplaats Putten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Putten telt in totaal 13.107 adressen, met 13.099 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 83% van de adressen in woonplaats Putten ligt binnen de bebouwde kom en 17% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Putten
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Putten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Putten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Putten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Putten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Putten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Putten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Putten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Putten. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Putten, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Putten is met 1.428 personen toegenomen van 21.124 in 1996 tot 22.552 in 2022 (dat is 6,8%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Putten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Putten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Putten in 2022 zijn Westers (1.101 inwoners) en Overig (683 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Putten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Putten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Putten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Putten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Putten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Putten zijn C (2.854 adressen) en A (2.809 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Putten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Putten: 2.854 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Putten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Putten
Er waren 139 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Putten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Putten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Putten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Putten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de woonplaats Putten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 12 stembureaus in de woonplaats Putten. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Putten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de woonplaats Putten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Putten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Putten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Putten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Putten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Putten was in 2021 €27.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Putten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Putten zijn in totaal 3.565 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Putten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Putten
Er zijn 311 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Putten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Putten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 311 elektrische auto’s in de woonplaats Putten. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Putten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.859 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Putten in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Putten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 20.555 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Putten (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.142 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Putten in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Putten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Putten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 667 misdrijven in de woonplaats Putten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Putten, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Putten zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.729 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.729 misdrijven is in het uitzonderlijke geval van de woonplaats Putten lager dan de som van het aantal van 8.730 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen in de wijze waarop delicten gerapporteerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Putten 667 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Putten in 2022 zijn Horizontale fraude (89 delicten) en Ongevallen (weg) (82 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Putten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 55 misdrijven in de woonplaats Putten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Putten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Putten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Putten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Putten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Putten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Putten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Putten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Putten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Putten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Putten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Putten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Putten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.565Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij305Aantal2023
B-F Nijverheid en energie670Aantal2023
G+I Handel en horeca625Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie185Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed395Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening720Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten280Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.904Aantal2023
Mannen12.372Aantal2023
Vrouwen12.532Aantal2023
0 tot 15 jaar4.274Aantal2023
15 tot 25 jaar3.046Aantal2023
25 tot 45 jaar5.601Aantal2023
45 tot 65 jaar6.694Aantal2023
65 jaar of ouder5.289Aantal2023
Ongehuwd10.335Aantal2023
Gehuwd11.787Aantal2023
Gescheiden1.436Aantal2023
Verweduwd1.346Aantal2023
Geboorte totaal256Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal286Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid292Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.800Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.890Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.130Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura685Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten1.290Aantal2021
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.780Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.255Aantal2023
Energielabels Voorlopig5.838Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.673Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++55Aantal2023
Energielabels A+++94Aantal2023
Energielabels A++61Aantal2023
Energielabels A+43Aantal2023
Energielabels A2.809Aantal2023
Energielabels B1.656Aantal2023
Energielabels C2.854Aantal2023
Energielabels D1.149Aantal2023
Energielabels E497Aantal2023
Energielabels F858Aantal2023
Energielabels G1.016Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.078Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.879Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.341Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.858Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers19.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€223x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO800Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland22.480Aantal2023
Herkomst Europa934Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.490Aantal2023
Geboren in Nederland22.480Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa377Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa654Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa557Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa836Aantal2023
Autochtoon22.552Aantal2022
Westers totaal1.101Aantal2022
Niet-westers totaal945Aantal2022
Marokko59Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba44Aantal2022
Suriname46Aantal2022
Turkije113Aantal2022
Overig niet-westers683Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal283Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven33Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting117Aantal2022
Verkeersovertredingen142Aantal2022
Vernieling56Aantal2022
Overige misdrijven23Aantal2022
Totaal misdrijven667Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand44,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand11,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3580CodeWP3580
RegionaamPuttenNaamPutten
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal8.750Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.521Aantal hectaren2023
Oppervlakte water229Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid930Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.107Aantal2023
Adressen met postcode12.766Aantal2023
Adressen met woonfunctie10.383Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom10.828Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.279Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.729Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.654Aantal2023
Panden11.403Aantal2023
Percelen8.717Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 1900180Aantal2023
Panden 1900 tot 1925327Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.134Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.206Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.969Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.861Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.662Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.558Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.276Aantal2023
Panden 2020 en later501Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade116Aantal2021
Verkeersongevallen totaal139Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.727Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.640Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.090Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte149Aantal2022
Motorfietsen940Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.219Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€412.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200075%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2022
Appartement1.596Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.510Aantal2023
Hoekwoning1.456Aantal2023
Tweeonder1kap1.595Aantal2023
Vrijstaande woning3.226Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats8Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.2.716Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!