Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken woonplaats Schoonoord

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonoord. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Coevorden en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonoord. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 103 gebieden Coevorden / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine afname van 1,56% naar 2.042 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Schoonoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Schoonoord, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Schoonoord is met 32 personen afgenomen van 2.075 in 2013 tot 2.042 in 2022 (dat is 1,56%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Schoonoord
Kaart van de woonplaats Schoonoord. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Schoonoord binnen de gemeente Coevorden.

De naam Schoonoord wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Schoonoord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Schoonoord

Woonplaats Schoonoord heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.455 hectare, waarvan 1.450 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Schoonoord telt 1.194 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 65 adressen per km2. Er wonen 945 huishoudens en er zijn in totaal 910 woningen. De woonplaats telt 1.145 auto's en 181 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Schoonoord ligt in de gemeente Coevorden.

De brondata voor woonplaats Schoonoord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Schoonoord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Schoonoord valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Schoonoord zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Schoonoord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 910 woningen in de woonplaats Schoonoord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Coevorden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

910 woningen & 1.194 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 11% naar €212.146 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Schoonoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Schoonoord, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Schoonoord is met €21.146 gestegen van €191.000 in 2013 tot €212.146 in 2021 (dat is 11%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Schoonoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Schoonoord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis Schoonoord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis Schoonoord is uitgebracht. Dorpshuis Schoonoord was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Schoonoord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis Schoonoord bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Schoonoord stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Coevorden telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Coevorden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Schoonoord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Schoonoord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Schoonoord is met 56 personen gedaald van 1.936 in 2013 tot 1.881 in 2022 (dat is 2,87%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Schoonoord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Schoonoord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Schoonoord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Coevorden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Coevorden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Coevorden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.159)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Schoonoord.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Schoonoord was in 2019 €22.159.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (181 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Schoonoord zijn in totaal 181 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 181 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 171 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Schoonoord, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Schoonoord zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 519 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 519 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 498 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Schoonoord 56 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Schoonoord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 1.194 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Schoonoord telt in totaal 1.194 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Schoonoord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Schoonoord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

910 woningen & 1.194 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Schoonoord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Schoonoord: 233 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Schoonoord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Schoonoord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Schoonoord vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Schoonoord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal181Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie33Aantal2021
G+I Handel en horeca43Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie14Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening38Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg24Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.042Aantal2022
Mannen993Aantal2022
Vrouwen1.054Aantal2022
0 tot 15 jaar271Aantal2022
15 tot 25 jaar195Aantal2022
25 tot 45 jaar394Aantal2022
45 tot 65 jaar599Aantal2022
65 jaar of ouder588Aantal2022
Ongehuwd803Aantal2022
Gehuwd869Aantal2022
Gescheiden190Aantal2022
Verweduwd185Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Geboorte totaal19Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal47Aantal2020
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid140,93Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag587Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar712Aantal2020
Opleidingsniveau hoog200Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura47Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,70%Percentage2020
WMO cliënten166Aantal2020
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.871Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.604Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.463Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.501Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.892Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.702Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief592Aantal2022
Energielabels Voorlopig409Aantal2022
Energielabels Onbepaald176Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+1Aantal2022
Energielabels A213Aantal2022
Energielabels B221Aantal2022
Energielabels C233Aantal2022
Energielabels D145Aantal2022
Energielabels E19Aantal2022
Energielabels F56Aantal2022
Energielabels G113Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal945Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens338Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen332Aantal2022
Huishoudens met kinderen280Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.613Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.542Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.159Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen47,44%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen11,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar26,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen49,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand57Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO142Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW28Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW512Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.881Aantal2022
Niet-westers totaal76Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers66Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting19Aantal2021
Verkeersovertredingen6Aantal2021
Vernieling6Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven56Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand14,75Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand14,75Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand14,75Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand11,24Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand7,45Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,03Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,15Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,15Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand9,21Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,56Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand10,05Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,36Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,65Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,79Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand13,45Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand46,25Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand14,85Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand50,54Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,15Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand8,76Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand29Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand12,56Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,49Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2161CodeWP2161
RegionaamSchoonoordNaamSchoonoord
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.455Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.450Aantal hectaren2022
Oppervlakte water5Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid65Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.177Aantal2022
Adressen totaal1.194Aantal2022
Adressen met woonfunctie961Aantal2022
Panden1.066Aantal2022
Percelen757Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190012Aantal2022
Panden 1900 tot 192566Aantal2022
Panden 1925 tot 1950107Aantal2022
Panden 1950 tot 1970350Aantal2022
Panden 1970 tot 1980183Aantal2022
Panden 1980 tot 1990117Aantal2022
Panden 1990 tot 2000202Aantal2022
Panden 2000 tot 201053Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 202086Aantal2022
Panden 2020 en later1Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2021
Verkeersongevallen totaal4Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.145Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine850Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof291Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,21Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen237Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad910Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€212.146Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning97%Percentage2021
Percentage meergezinswoning3%Percentage2021
Percentage bewoond98%Percentage2021
Percentage onbewoond2%Percentage2021
Koopwoningen57%Percentage2021
Huurwoningen totaal43%Percentage2021
In bezit woningcorporatie40%Percentage2021
In bezit overige verhuurders4%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200087%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!