Statistieken woonplaats Ulrum

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 3,04% naar 1.384 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Ulrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Ulrum is met 43 personen gedaald van 1.427 in 2013 tot 1.384 in 2023 (dat is 3,04%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Ulrum

Woonplaats Ulrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 801 hectare, waarvan 786 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ulrum telt 763 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 81 adressen per km2. Er wonen 662 huishoudens en er zijn in totaal 669 woningen. De woonplaats telt 745 auto's en 134 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ulrum ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Ulrum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ulrum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ulrum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Ulrum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ulrum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Ulrum
Kaart van de woonplaats Ulrum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Ulrum binnen de gemeente Het Hogeland.

Woningkenmerken
Er zijn 669 woningen in de woonplaats Ulrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 16% naar €159.019 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Ulrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ulrum, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ulrum is met €22.019 gestegen van €137.000 in 2013 tot €159.019 in 2022 (dat is 16%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Het Hogeland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ulrum is €159.019, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 669 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Het Hogeland (geel), 44 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De woonplaats Ulrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Ulrum: er zijn 265 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Ulrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 763 totaal in de woonplaats Ulrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Ulrum telt in totaal 763 adressen, met 762 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in woonplaats Ulrum ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Ulrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Ulrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Ulrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Ulrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Ulrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Ulrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Ulrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Ulrum, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Ulrum is met 67 personen gedaald van 1.313 in 2013 tot 1.246 in 2022 (dat is 5,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Ulrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Ulrum in 2022 zijn Westers (62 inwoners) en Overig (39 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Ulrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Ulrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Ulrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Ulrum zijn G (192 adressen) en C (184 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Ulrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Ulrum: 192 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Ulrum
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Ulrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Ulrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Ulrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Ontmoetingscentrum in Ulrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Ontmoetingscentrum in Ulrum is uitgebracht. Stembureau Ontmoetingscentrum in Ulrum was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Ulrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Het Hogeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Ontmoetingscentrum in Ulrum bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de woonplaats Ulrum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Het Hogeland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.851)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Ulrum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ulrum was in 2020 €21.851.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (134 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Ulrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Ulrum zijn in totaal 134 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ulrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 858 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Ulrum in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ulrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.156 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ulrum (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 792 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Ulrum in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ulrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Ulrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 27 misdrijven in de woonplaats Ulrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Ulrum, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Ulrum zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 298 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Ulrum 27 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Ulrum in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (4 delicten) en Horizontale fraude (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Ulrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Ulrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Ulrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Ulrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Ulrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Ulrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Ulrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Ulrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Ulrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Ulrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Ulrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Ulrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ulrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal134Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij12Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca22Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie11Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening16Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg16Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten26Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.384Aantal2023
Mannen700Aantal2023
Vrouwen679Aantal2023
0 tot 15 jaar228Aantal2023
15 tot 25 jaar150Aantal2023
25 tot 45 jaar308Aantal2023
45 tot 65 jaar376Aantal2023
65 jaar of ouder322Aantal2023
Ongehuwd618Aantal2023
Gehuwd540Aantal2023
Gescheiden127Aantal2023
Verweduwd97Aantal2023
Geboorte totaal11Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid176Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag323Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar499Aantal2021
Opleidingsniveau hoog157Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2021
WMO cliënten140Aantal2021
WMO cliënten relatief109Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.786Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.376Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.288Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.078Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.718Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.124Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.419Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.904Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief378Aantal2023
Energielabels Voorlopig310Aantal2023
Energielabels Onbepaald57Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A48Aantal2023
Energielabels B78Aantal2023
Energielabels C184Aantal2023
Energielabels D87Aantal2023
Energielabels E36Aantal2023
Energielabels F59Aantal2023
Energielabels G193Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal662Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen202Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.161Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.947Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.851Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen9,5%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,4%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO82Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW281Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.217Aantal2023
Herkomst Europa81Aantal2023
Herkomst buiten Europa81Aantal2023
Geboren in Nederland1.217Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa56Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa66Aantal2023
Autochtoon1.246Aantal2022
Westers totaal62Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting8Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven27Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand28,64Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand29,31Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand29,31Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand17,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand9,03Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,69Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,41Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand17,64Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,24Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,28Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,68Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,95Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,45Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,46Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,65Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand14,25Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,98Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,27Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,81Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand28,71Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,09Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand17,41Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,07Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand25,39Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand29,01Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand22Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,89Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3425CodeWP3425
RegionaamUlrumNaamUlrum
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal801Aantal hectaren2023
Oppervlakte land786Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid81Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal763Aantal2023
Adressen met postcode743Aantal2023
Adressen met woonfunctie675Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom734Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom29Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom650Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom25Aantal2023
Panden716Aantal2023
Percelen570Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190033Aantal2023
Panden 1900 tot 1925123Aantal2023
Panden 1925 tot 1950112Aantal2023
Panden 1950 tot 1970145Aantal2023
Panden 1970 tot 1980165Aantal2023
Panden 1980 tot 199062Aantal2023
Panden 1990 tot 200058Aantal2023
Panden 2000 tot 201010Aantal2023
Panden 2010 tot 202015Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2021
Verkeersongevallen totaal7Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal745Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine599Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof147Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen82Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad669Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€159.019Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning92%Percentage2022
Percentage meergezinswoning8%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie25%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200098%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2022
Appartement47Aantal2023
Tussen of geschakelde woning119Aantal2023
Hoekwoning106Aantal2023
Tweeonder1kap138Aantal2023
Vrijstaande woning265Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.87Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!