Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Het Hogeland:

Informatie gemeente Het Hogeland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Het Hogeland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Het Hogeland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Het Hogeland, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.


Het aantal inwoners in gemeente Het Hogeland is met 1.285 inwoners afgenomen (afgerond is dat 2%): van 49.086 in 2013 tot 47.801 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Het Hogeland
Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 08, 2: Wijk 04, 3: Wijk 05, 4: Wijk 07, 5: Wijk 11 ...Toon meer... Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 08, 2: Wijk 04, 3: Wijk 05, 4: Wijk 07, 5: Wijk 11, 6: Wijk 12, 7: Wijk 02, 8: Wijk 06, 9: Wijk 09, 10: Wijk 10, 11: Wijk 01, 12: Wijk 00, 13: Wijk 03 ...Toon minder...

Over gemeente Het Hogeland

Het Hogeland is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Het Hogeland heeft afgerond een totale oppervlakte van 90.758 hectare, waarvan 48.275 land en 42.483 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 410 adressen per km2. Er wonen 21.434 huishoudens in gemeente Het Hogeland en de gemeente telt 45 woonplaatsen, 13 wijken en 80 buurten.

Gemeente Het Hogeland is in 2019 ontstaan vanuit de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. De gegevens van de gemeente Het Hogeland voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 22.631 woningen in gemeente Het Hogeland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Het Hogeland:

22.631 woningen & 24.606 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Het Hogeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Het Hogeland voor de periode 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 24.606 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Gemeente Het Hogeland telt in totaal 24.606 adressen, met 24.560 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 38 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Het Hogeland.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

22.631 woningen & 24.606 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Het Hogeland.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Het Hogeland
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland: positief op Corona geteste personen (vaak "bevestigde besmettingen" genoemd), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer. Week 2020-48 bevat gegevens tot en met 26 november 2020.

Er zijn 582 personen uit de gemeente Het Hogeland positief op Corona getest, er zijn 10 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 6 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 26 november 2020).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Het Hogeland
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Het Hogeland. Week 2020-45 start op maandag 9 november 2020.

Gemiddeld overleden 9,03 personen per week in 2020 uit de gemeente Het Hogeland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 45 van 2020).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 139 wijken en buurten in gemeente Het Hogeland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Het Hogeland. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.435)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Het Hogeland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide Huizen Ulrum heeft met €29.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland. En buurt Hooilandseweg heeft met €15.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Het Hogeland is €21.435. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.159. Gemeente Het Hogeland telt 37.897 inkomensontvangers op 47.801 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,80 % procent van de huishoudens in gemeente Het Hogeland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Het Hogeland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Het Hogeland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Het Hogeland.

Winnende partij in Het Hogeland: PvdA met 3799 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Het Hogeland, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2018 die voor gemeente Het Hogeland beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Het Hogeland.

Grootste partij in Het Hogeland: ChristenUnie met 3206 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Het Hogeland, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Het Hogeland naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Het Hogeland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Het Hogeland voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Het Hogeland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Het Hogeland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (3.925 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Het Hogeland.

Gemeente Het Hogeland telt in totaal 3.925 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Het Hogeland: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Het Hogeland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.925aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij670aantal2019
B-F Nijverheid en energie645aantal2019
G+I Handel en horeca750aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie285aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed265aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening750aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten560aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners47.801aantal2020
Mannen24.042aantal2020
Vrouwen23.759aantal2020
0 tot 15 jaar7.307aantal2020
15 tot 25 jaar5.396aantal2020
25 tot 45 jaar9.419aantal2020
45 tot 65 jaar14.410aantal2020
65 jaar of ouder11.269aantal2020
Ongehuwd20.814aantal2020
Gehuwd20.549aantal2020
Gescheiden3.656aantal2020
Verweduwd2.782aantal2020
Geboorte totaal415aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal490aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.490gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.590gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.270gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.870gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.530gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.300gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.660gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker83%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker22%percentage2016
Sporter42%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen18%percentage2016
Vrijwilligerswerk38%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening38%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie33%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.434aantal2020
Eenpersoonshuishoudens7.402aantal2020
Huishoudens zonder kinderen7.044aantal2020
Huishoudens met kinderen6.988aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  37.897aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.159Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.435Euro2018
40% personen met laagste inkomen43%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,11 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen41,76 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,34 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,39 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.100aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.360aantal2019
Personen per soort uitkering; WW630aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW10.200aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon44.110aantal2020
Westers totaal2.113aantal2020
Niet-westers totaal1.578aantal2020
Marokko17aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba209aantal2020
Suriname126aantal2020
Turkije46aantal2020
Overig niet-westers1.180aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,30gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,90gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1966Code2020
RegionaamHet HogelandNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid99aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte50gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal90.758hectaren2020
Oppervlakte land48.275hectaren2020
Oppervlakte water42.483hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid410gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal24.210aantal2019
Personenautos brandstof benzine18.925aantal2019
Personenautos overige brandstof5.285aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen2.520aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.631aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€165.000Euro2019
Percentage eengezinswoning90%percentage2019
Percentage meergezinswoning10%percentage2019
Percentage bewoond94%percentage2019
Percentage onbewoond6%percentage2019
Koopwoningen67%percentage2019
Huurwoningen totaal32%percentage2019
In bezit woningcorporatie25%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Het Hogeland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle 139 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Het Hogeland voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Het Hogeland is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Het Hogeland bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.