Corona-statistieken gemeente Beuningen

Informatie woonplaats Weurt:

Informatie woonplaats Weurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weurt in de gemeente Beuningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weurt in de gemeente Beuningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Weurt, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Weurt is tussen 2013 en 2020 met 35 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 2.450 in 2013 tot 2.485 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Weurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Weurt wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Weurt. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Weurt

Woonplaats Weurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 468 hectare, waarvan 394 land en 74 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Weurt telt 1.280 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 388 adressen per km2. Er wonen 1.085 huishoudens en er zijn in totaal 1.051 woningen. De woonplaats telt 1.325 auto's en 270 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Weurt ligt in de gemeente Beuningen.

De brondata voor woonplaats Weurt is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Weurt zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Weurt valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Weurt en wijk Weurt zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Weurt zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beuningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.051 woningen in Weurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Weurt:

1.051 woningen & 1.281 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Weurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Weurt:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.281 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Weurt telt in totaal 1.281 adressen, met 1.280 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Weurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.051 woningen & 1.281 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Weurt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Weurt was in 2017 €24.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Weurt.

Woonplaats Weurt telt in totaal 270 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Weurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal270aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie65aantal2019
G+I Handel en horeca65aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie20aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening60aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten35aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.485aantal2020
Mannen1.265aantal2020
Vrouwen1.220aantal2020
0 tot 15 jaar350aantal2020
15 tot 25 jaar250aantal2020
25 tot 45 jaar550aantal2020
45 tot 65 jaar770aantal2020
65 jaar of ouder555aantal2020
Ongehuwd1.065aantal2020
Gehuwd1.140aantal2020
Gescheiden145aantal2020
Verweduwd130aantal2020
Geboorte totaal25aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal30aantal2019
Sterfte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.150gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.040gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.800gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.610gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.440gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.560gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.760gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.330gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.085aantal2020
Eenpersoonshuishoudens310aantal2020
Huishoudens zonder kinderen395aantal2020
Huishoudens met kinderen375aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.700Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.400Euro2017
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,40 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,60 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand20aantal2019
Personen per soort uitkering; AO110aantal2019
Personen per soort uitkering; WW30aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW520aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.230aantal2020
Westers totaal175aantal2020
Niet-westers totaal80aantal2020
Marokko15aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2020
Suriname5aantal2020
Turkije20aantal2020
Overig niet-westers40aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,60gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2750CodeWP2750
RegionaamWeurtNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid632aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte336gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal468hectaren2020
Oppervlakte land394hectaren2020
Oppervlakte water74hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid388gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.325aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.120aantal2019
Personenautos overige brandstof205aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen125aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.051aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€232.000Euro2019
Percentage eengezinswoning93%percentage2019
Percentage meergezinswoning7%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen79%percentage2019
Huurwoningen totaal21%percentage2019
In bezit woningcorporatie17%percentage2019
In bezit overige verhuurders4%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200090%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Beuningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beuningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beuningen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!