Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie woonplaats Wormerveer:

Informatie woonplaats Wormerveer:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wormerveer in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wormerveer in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wormerveer, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wormerveer is tussen 2013 en 2020 met 533 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 10.769 in 2013 tot 11.302 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Wormerveer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Wormerveer wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Wormerveer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wormerveer

Woonplaats Wormerveer heeft afgerond een totale oppervlakte van 569 hectare, waarvan 477 land en 93 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wormerveer telt 7.888 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.446 adressen per km2. Er wonen 5.686 huishoudens en er zijn in totaal 5.718 woningen. De woonplaats telt 5.178 auto's en 1.449 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wormerveer ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Wormerveer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wormerveer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wormerveer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Wormerveer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wormerveer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.718 woningen in de woonplaats Wormerveer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wormerveer:

5.718 woningen & 7.639 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Wormerveer (€188.112 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Wormerveer voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 7.639 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Wormerveer telt in totaal 7.639 adressen, met 7.631 verblijfsobjecten en 8 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wormerveer.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.718 woningen & 7.639 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.423)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Wormerveer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wormerveer was in 2018 €23.423.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.449 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wormerveer.

Woonplaats Wormerveer telt in totaal 1.449 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wormerveer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.449Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij3Aantal2019
B-F Nijverheid en energie389Aantal2019
G+I Handel en horeca376Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie109Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed127Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening280Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten166Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.302Aantal2020
Mannen5.561Aantal2020
Vrouwen5.733Aantal2020
0 tot 15 jaar1.567Aantal2020
15 tot 25 jaar1.202Aantal2020
25 tot 45 jaar3.012Aantal2020
45 tot 65 jaar3.105Aantal2020
65 jaar of ouder2.444Aantal2020
Ongehuwd5.531Aantal2020
Gehuwd3.891Aantal2020
Gescheiden1.237Aantal2020
Verweduwd679Aantal2020
Westers totaal1.357Aantal2020
Geboorte totaal120Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal150Aantal2019
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.659Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.974Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar4.049Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.493Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura376Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2019
Wmo-cliënten900Aantal2019
Wmo-cliënten relatief81%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.268Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.354Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.818Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.206Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.943Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.606Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.134Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement865Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.145Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.352Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.861Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.007Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.264Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.686Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.528Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.546Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.643Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,94Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  9.115Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.320Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.423Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,01 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen46,92 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,36 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,62 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,22 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand320Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO726Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.239Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.301Aantal2020
Niet-westers totaal1.643Aantal2020
Marokko245Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2020
Suriname330Aantal2020
Turkije310Aantal2020
Overig niet-westers676Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,02Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,36Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,66Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,02Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,47Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,92Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,69Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,37Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,46Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km57Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,99Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,45Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,42Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,34Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km35Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,28Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km426Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,36Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,54Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,63Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,66Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,54Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,82Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,36Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,76Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,76Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,45Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,76Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,64Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,46Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand13,77Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,66Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,22Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand18,64Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,37Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand7,56Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand8,34Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,07Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1883CodeWP1883
RegionaamWormerveerNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal569Aantal hectaren2020
Oppervlakte land477Aantal hectaren2020
Oppervlakte water93Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.446Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.178Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.412Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof764Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen612Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.718Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€188.112Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning57%Percentage2019
Percentage meergezinswoning43%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen50%Percentage2019
Huurwoningen totaal50%Percentage2019
In bezit woningcorporatie43%Percentage2019
In bezit overige verhuurders7%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200085%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!