Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Zoutelande:

Informatie woonplaats Zoutelande:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoutelande in de gemeente Veere! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoutelande in de gemeente Veere!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 11% naar 1.658 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Zoutelande. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Zoutelande, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Zoutelande is met 160 personen gestegen van 1.498 in 2013 tot 1.658 in 2020 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Zoutelande
Kaart van de woonplaats zoutelande. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zoutelande binnen de gemeente Veere.

De naam Zoutelande wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Zoutelande en voor de wijk Zoutelande. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zoutelande

Woonplaats Zoutelande heeft afgerond een totale oppervlakte van 755 hectare, waarvan 752 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zoutelande telt 2.156 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 307 adressen per km2. Er wonen 751 huishoudens en er zijn in totaal 950 woningen. De woonplaats telt 947 auto's en 211 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zoutelande ligt in de gemeente Veere.

De brondata voor woonplaats Zoutelande is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zoutelande zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zoutelande valt samen met deze 5 buurten: De Ruiser, Verspreide Huizen Buiten recreatiegebied Biggekerk, Zoutelande, Kustlicht, Verspreide Huizen Zoutelande. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zoutelande zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zoutelande:

950 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 7% naar €278.217 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Zoutelande. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zoutelande, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zoutelande is met €18.217 gestegen van €260.000 in 2013 tot €278.217 in 2019 (dat is 7%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Zoutelande


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Veere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Zoutelande


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Zoutelande. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Zoutelande, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Zoutelande is met 144 personen gestegen van 1.379 in 2013 tot 1.523 in 2020 (dat is 10%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Zoutelande: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Zoutelande.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zoutelande. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau MFA De Soute Schakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau MFA De Soute Schakel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau MFA De Soute Schakel is uitgebracht. Stembureau MFA De Soute Schakel is het enige stembureau binnen de woonplaats Zoutelande. De gemeente Veere telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.036)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zoutelande.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zoutelande was in 2018 €29.036.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (211 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Zoutelande.

Woonplaats Zoutelande telt in totaal 211 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zoutelande, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Zoutelande zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 745 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 745 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 740 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Zoutelande 43 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Zoutelande.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zoutelande voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal211Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca90Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.658Aantal2020
Mannen827Aantal2020
Vrouwen821Aantal2020
0 tot 15 jaar195Aantal2020
15 tot 25 jaar150Aantal2020
25 tot 45 jaar276Aantal2020
45 tot 65 jaar511Aantal2020
65 jaar of ouder516Aantal2020
Ongehuwd591Aantal2020
Gehuwd877Aantal2020
Gescheiden105Aantal2020
Verweduwd110Aantal2020
Westers totaal115Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid234Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag310Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar461Aantal2019
Opleidingsniveau hoog251Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.610Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.115Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.165Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.464Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.925Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.688Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.382Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.111Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.346Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.871Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.032Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.501Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal751Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens240Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen311Aantal2020
Huishoudens met kinderen215Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers72%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.302Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.290Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.036Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar35,54%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,47%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen25,29%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,56%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,87%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€243x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW481Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.523Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers15Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,58Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,16Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,58Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,16Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,16Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,61Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand10,23Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,66Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,48Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,48Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km12,97Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km79Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,91Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,13Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,25Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,13Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,23Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,21Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,73Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,12Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand10,73Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand81,63Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,75Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand8,04Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand100,07Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,48Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand9,75Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,65Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,19Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2786Code2021
RegionaamZoutelandeNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners17Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal755Aantal hectaren2020
Oppervlakte land752Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid307Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode2.147Aantal2021
Adressen totaal2.156Aantal2021
Panden1.805Aantal2021
Percelen1.666Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal947Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine797Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof150Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen80Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad950Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€278.217Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond77%Percentage2020
Percentage onbewoond23%Percentage2020
Koopwoningen78%Percentage2020
Huurwoningen totaal20%Percentage2020
In bezit woningcorporatie8%Percentage2020
In bezit overige verhuurders11%Percentage2020
Eigendom onbekend2%Percentage2020
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Veere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Veere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veere. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!