Informatie buurt Aa-landen-Midden:

Informatie buurt Aa-landen-Midden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aa-landen-Midden in de gemeente Zwolle! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aa-landen-Midden in de gemeente Zwolle!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 4,21% naar 3.840 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Aa-landen-Midden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Aa-landen-Midden, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Aa-landen-Midden is met 155 personen toegenomen van 3.685 in 2013 tot 3.840 in 2021 (dat is 4,21%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Aa-landen-Midden
Kaart van de wijk Aa-landen met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Aa-landen met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Aa-landen-Noord, 2: Aa-landen-Oost, 3: Aa-landen-Midden, 4: Aa-landen-Zuid.

Over de buurt Aa-landen-Midden

Buurt Aa-landen-Midden heeft afgerond een totale oppervlakte van 83 hectare, waarvan 77 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.382 adressen per km2. Er wonen 2.050 huishoudens in buurt Aa-landen-Midden. Postcode 8032 is de meest voorkomende postcode in buurt Aa-landen-Midden. Buurt Aa-landen-Midden ligt binnen Wijk Aa-landen in de gemeente Zwolle. Het park De Dobbe ligt binnen de buurt Aa-landen-Midden.

De naam van deze buurt veranderde van Aalanden-Midden in 2018 naar Aa-landen-Midden in 2019.

Kenmerken van de 2.066 woningen in de buurt Aa-landen-Midden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zwolle in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.066 woningen & 2.351 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 18% naar €214.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Aa-landen-Midden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Aa-landen-Midden, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Aa-landen-Midden is met €33.000 gestegen van €181.000 in 2013 tot €214.000 in 2020 (dat is 18%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.351 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Aa-landen-Midden telt in totaal 2.351 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Aa-landen-Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Aa-landen-Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.066 woningen & 2.351 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Aa-landen-Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Aa-landen (Aa-landen-Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Aa-landen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Aa-landen-Midden is €24.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.300. Buurt Aa-landen-Midden telt 3.100 inkomensontvangers op 3.840 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,50% procent van de huishoudens in buurt Aa-landen-Midden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Aa-landen (Aa-landen-Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Aa-landen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Aa-landen-Midden.

Buurt Aa-landen-Midden telt in totaal 195 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Aa-landen-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zwolle bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Aa-landen-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zwolle:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zwolle. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwolle. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Kerk De Hoeksteen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Kerk De Hoeksteen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Kerk De Hoeksteen is uitgebracht. Stembureau Kerk De Hoeksteen is het enige stembureau binnen de buurt Aa-landen-Midden. De gemeente Zwolle telde bij deze verkiezingen in totaal 52 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zwolle. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zwolle.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Aa-landen-Midden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Aa-landen-Midden, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Aa-landen-Midden is met 2.865 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Aa-landen-Midden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Aa-landen-Midden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Aa-landen-Midden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Aa-landen-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Aa-landen-Midden. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Aa-landen-Midden, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Aa-landen-Midden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.137 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.137 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.095 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Aa-landen-Midden 226 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Aa-landen-Midden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Aa-landen-Midden voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Aa-landen-Midden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Aa-landen-Midden.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Aa-landen-Midden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Aa-landen-Midden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal195Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie15Aantal2020
G+I Handel en horeca55Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.840Aantal2021
Mannen1.790Aantal2021
Vrouwen2.050Aantal2021
0 tot 15 jaar560Aantal2021
15 tot 25 jaar295Aantal2021
25 tot 45 jaar920Aantal2021
45 tot 65 jaar895Aantal2021
65 jaar of ouder1.160Aantal2021
Ongehuwd1.840Aantal2021
Gehuwd1.185Aantal2021
Gescheiden420Aantal2021
Verweduwd390Aantal2021
Westers totaal295Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal85Aantal2020
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.013Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag840Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar890Aantal2020
Opleidingsniveau hoog840Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,80%Percentage2020
WMO cliënten610Aantal2020
WMO cliënten relatief156Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker71%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)23%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.050Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.070Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen490Aantal2021
Huishoudens met kinderen480Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2020
Percentage werknemers89%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.200Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen12,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar26,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen57,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen8,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen10,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€16x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.120Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.865Aantal2021
Niet-westers totaal680Aantal2021
Marokko45Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba85Aantal2021
Suriname35Aantal2021
Turkije90Aantal2021
Overig niet-westers415Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km45Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km89Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km45Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km70Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km125Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km8,90Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km68Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km46Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand5,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand31,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand9,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01933110Code2021
RegionaamAa-landen-MiddenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode01933110Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal83Aantal hectaren2021
Oppervlakte land77Aantal hectaren2021
Oppervlakte water7Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode8032.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.382Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.350Aantal2021
Adressen totaal2.351Aantal2021
Panden1.013Aantal2021
Percelen597Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.490Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.215Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof275Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.935Aantal2020
Motorfietsen100Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.066Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€214.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning40%Percentage2020
Percentage meergezinswoning60%Percentage2020
Percentage bewoond99%Percentage2020
Percentage onbewoond1%Percentage2020
Koopwoningen30%Percentage2020
Huurwoningen totaal70%Percentage2020
In bezit woningcorporatie47%Percentage2020
In bezit overige verhuurders22%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200093%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zwolle. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Aa-landen-Midden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Aa-landen-Midden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Aa-landen-Midden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwolle.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Amer2 - 2868032GL - 8032GXZwolle
Arne1 - 278032EHZwolle
Beerze1 - 208032EE - 8032EGZwolle
Bosplaat1 - 1158032DL - 8032DRZwolle
Dobbe1 - 748032JV - 8032JXZwolle

Toon alle 38 rijen met adressen...