Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Benedenstad

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Benedenstad in de gemeente Gorinchem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Benedenstad in de gemeente Gorinchem. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 52 gebieden Gorinchem / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 9% naar 3.810 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Benedenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Benedenstad, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Benedenstad is met 330 personen gestegen van 3.480 in 2013 tot 3.810 in 2022 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Benedenstad
Kaart van de wijk Gorinchem binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Gorinchem binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bovenstad, 2: Benedenstad.

Over de buurt Benedenstad

Buurt Benedenstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 98 hectare, waarvan 55 land en 43 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.033 adressen per km2. Er wonen 2.220 huishoudens in buurt Benedenstad. Postcode 4201 is de meest voorkomende postcode in buurt Benedenstad. Buurt Benedenstad ligt binnen Wijk Gorinchem binnenstad in de gemeente Gorinchem.

Kenmerken van de 2.345 woningen in de buurt Benedenstad
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gorinchem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.345 woningen & 3.018 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 9% naar €215.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Benedenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Benedenstad, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Benedenstad is met €18.000 toegenomen van €197.000 in 2013 tot €215.000 in 2021 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 3.018 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Benedenstad telt in totaal 3.018 adressen, met 3.003 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Benedenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Benedenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.345 woningen & 3.018 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Benedenstad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Benedenstad is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Benedenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Benedenstad.

De gemeente Gorinchem telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gorinchem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gorinchem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Benedenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gorinchem: Benedenstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Benedenstad is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Buurt Benedenstad telt 3.100 inkomensontvangers op 3.810 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,40% procent van de huishoudens in buurt Benedenstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gorinchem: Benedenstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (830 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Benedenstad (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Benedenstad zijn in totaal 830 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Benedenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gorinchem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Benedenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Gorinchem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Gorinchem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gorinchem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Benedenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Benedenstad, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Benedenstad is met 76 personen toegenomen van 2.784 in 2013 tot 2.860 in 2022 (dat is 2,73%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Benedenstad: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Benedenstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Benedenstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Benedenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Benedenstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Benedenstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Benedenstad, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Benedenstad zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.919 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.919 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.811 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Benedenstad 256 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Benedenstad.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Benedenstad
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Benedenstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Benedenstad vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Benedenstad voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Benedenstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Benedenstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Benedenstad: 534 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gorinchem bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Benedenstad.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Benedenstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Benedenstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal830Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie95Aantal2021
G+I Handel en horeca255Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening185Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.810Aantal2022
Mannen1.945Aantal2022
Vrouwen1.865Aantal2022
0 tot 15 jaar340Aantal2022
15 tot 25 jaar405Aantal2022
25 tot 45 jaar1.110Aantal2022
45 tot 65 jaar1.215Aantal2022
65 jaar of ouder740Aantal2022
Ongehuwd2.000Aantal2022
Gehuwd1.110Aantal2022
Gescheiden505Aantal2022
Verweduwd195Aantal2022
Westers totaal575Aantal2022
Geboorte totaal25Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal50Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.973,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag780Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.260Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.030Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,10%Percentage2020
WMO cliënten330Aantal2020
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.601Aantal2022
Energielabels Voorlopig780Aantal2022
Energielabels Onbepaald630Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++26Aantal2022
Energielabels A++3Aantal2022
Energielabels A+13Aantal2022
Energielabels A521Aantal2022
Energielabels B358Aantal2022
Energielabels C534Aantal2022
Energielabels D245Aantal2022
Energielabels E199Aantal2022
Energielabels F227Aantal2022
Energielabels G255Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.220Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.255Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen580Aantal2022
Huishoudens met kinderen385Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen48,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€22x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW660Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.860Aantal2022
Niet-westers totaal375Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers170Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal117Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting37Aantal2021
Verkeersovertredingen47Aantal2021
Vernieling19Aantal2021
Overige misdrijven9Aantal2021
Totaal misdrijven255Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km40Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand25,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05120102Code2022
RegionaamBenedenstadNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05120102Code2022
Oppervlakte totaal98Aantal hectaren2022
Oppervlakte land55Aantal hectaren2022
Oppervlakte water43Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode4201.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.033Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode3.011Aantal2022
Adressen totaal3.018Aantal2022
Adressen met woonfunctie2.476Aantal2022
Panden1.215Aantal2022
Percelen1.003Aantal2022
Panden voor 170054Aantal2022
Panden 1700 tot 1900775Aantal2022
Panden 1900 tot 1925231Aantal2022
Panden 1925 tot 1950340Aantal2022
Panden 1950 tot 1970182Aantal2022
Panden 1970 tot 1980266Aantal2022
Panden 1980 tot 1990372Aantal2022
Panden 1990 tot 2000330Aantal2022
Panden 2000 tot 2010313Aantal2022
Panden 2010 en later39Aantal2020
Panden 2010 tot 202018Aantal2022
Panden 2020 en later24Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2021
Verkeersongevallen totaal17Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.610Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.320Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof290Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.927Aantal2020
Motorfietsen120Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.345Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€215.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning23%Percentage2021
Percentage meergezinswoning77%Percentage2021
Percentage bewoond89%Percentage2021
Percentage onbewoond11%Percentage2021
Koopwoningen41%Percentage2021
Huurwoningen totaal59%Percentage2021
In bezit woningcorporatie23%Percentage2021
In bezit overige verhuurders36%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gorinchem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Benedenstad. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Benedenstad

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Benedenstad. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gorinchem.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Achter de Kerk1 - 174201EGGorinchem
Affuithof1 - 354201MAGorinchem
Ariën Brandsteeg2 - 314201GGGorinchem
Arkelstraat1 - 1284201KA - 4201KHGorinchem
Artilleriekade2 - 184201MDGorinchem

Toon alle 94 rijen met adressen...