Corona-statistieken gemeente Overbetuwe

Informatie buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek:

Informatie buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek in de gemeente Overbetuwe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek in de gemeente Overbetuwe!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 34% naar 95 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is met 24 personen gestegen van 71 in 2013 tot 95 in 2020 (dat is 34%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek
Kaart van de wijk Buitengebied Heteren met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitengebied Heteren met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Uiterwaarden Heteren, 2: Buitengebied Heteren Uylenburg, 3: Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

Over de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek

Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 362 hectare, waarvan 354 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 339 adressen per km2. Er wonen 35 huishoudens in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Postcode 6666 is de meest voorkomende postcode in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek ligt binnen Wijk Buitengebied Heteren in de gemeente Overbetuwe. De streek Weerbroek valt gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

De gegevens van de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 37 woningen in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek:

37 woningen & 45 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €283.529 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is met €283.529 in 2019 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 45 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek telt in totaal 45 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

37 woningen & 45 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.938)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Buitengebied Heteren (Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Buitengebied Heteren is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is €27.938. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.647. Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek telt 57 inkomensontvangers op 95 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,64% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Buitengebied Heteren (Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Buitengebied Heteren is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (25 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

Buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek telt in totaal 25 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Overbetuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Overbetuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Overbetuwe. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Overbetuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau sporthal De Bongerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau sporthal De Bongerd bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau sporthal De Bongerd is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek geen stembureau. Stembureau sporthal De Bongerd is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek ligt. De gemeente Overbetuwe telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Overbetuwe. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Overbetuwe.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek is met 26 personen toegenomen van 64 in 2013 tot 90 in 2020 (dat is 40%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 177 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 177 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 156 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek 23 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners95Aantal2020
Mannen50Aantal2020
Vrouwen45Aantal2020
0 tot 15 jaar20Aantal2020
15 tot 25 jaar15Aantal2020
25 tot 45 jaar10Aantal2020
45 tot 65 jaar30Aantal2020
65 jaar of ouder30Aantal2020
Ongehuwd40Aantal2020
Gehuwd35Aantal2020
Gescheiden5Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal5Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid26Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag14Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar21Aantal2019
Opleidingsniveau hoog18Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten2Aantal2019
Wmo-cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.757Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.926Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.989Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.682Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.277Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.754Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.020Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.902Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.314Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.497Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.575Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.189Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.359Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.883Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker8%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2016
Overgewicht53%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen12%percentage2016
Vrijwilligerswerk34%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal35Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2020
Huishoudens met kinderen15Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers74%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 26%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers57Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.647Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.938Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,39%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,96%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen27,57%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,73%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,64%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€188x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon90Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,37Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,95Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand7,26Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand12,89Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,85Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,91Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,59Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,44Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,41Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,51Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,55Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,51Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,74Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,96Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,87Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,65Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,08Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,22Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,69Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,46Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand14,44Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand22,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand7,58Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand10,72Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17341602Code2020
RegionaamBuitengebied Heteren Boterhoek WeerbroekNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode17341602Code2020
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal362Aantal hectaren2020
Oppervlakte land354Aantal hectaren2020
Oppervlakte water9Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode6666.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid339Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode45Aantal2021
Adressen totaal45Aantal2021
Panden45Aantal2021
Percelen43Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal55Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine45Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte15Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad37Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€283.529Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning100%Percentage2020
Percentage meergezinswoning0%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen76%Percentage2020
Huurwoningen totaal24%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders24%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Overbetuwe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Overbetuwe.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
A 5026666LZHeteren
Boterhoeksestraat1 - 546666GAHeteren
Muskushouwsestraat60 - 716666MB - 6666MDHeteren
Polderstraat6 - 366666LDHeteren
Randwijkse Rijndijk6 - 166666LMHeteren
De gegevens van de buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Overbetuwe bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Buitengebied Heteren Boterhoek Weerbroek danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU1734160222,73%0,46%BU17340101HeterenOverbetuwe
2019-2020BU1734160222,73%20,41%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2019-2020BU1734160243,18%5,09%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2019-2020BU173416024,55%1,98%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2019-2020BU173416026,82%2,78%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2018-2019BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2018-2019BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2018-2019BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2018-2019BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2018-2019BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2017-2018BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2017-2018BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2017-2018BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2017-2018BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2017-2018BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2016-2017BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2016-2017BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2016-2017BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2016-2017BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2016-2017BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2015-2016BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2015-2016BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2015-2016BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2015-2016BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2015-2016BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2014-2015BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2014-2015BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2014-2015BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2014-2015BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2014-2015BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe
2013-2014BU17340101100,00%100,00%BU17340101HeterenOverbetuwe
2013-2014BU17340106100,00%100,00%BU17340106Verspreide Huizen op de Oeverwal HeterenOverbetuwe
2013-2014BU17340107100,00%100,00%BU17340107Verspreide Huizen Polder HeterenOverbetuwe
2013-2014BU17340208100,00%100,00%BU17340208Verspreide Huizen ZettenOverbetuwe
2013-2014BU17340209100,00%100,00%BU17340209Verspreide Huizen ValburgOverbetuwe

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van buurt BU17340101 veranderde van Heteren in 2019 naar Eimeren in 2020.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Overbetuwe):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Overbetuwe eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.