Van Veldhuizen Makelaardij... persoonlijk, klantgericht en werkt voor uw resultaat!

Informatie buurt Heeze:

Informatie buurt Heeze:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heeze in de gemeente Heeze Leende! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heeze in de gemeente Heeze Leende!

De naam Heeze wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Heeze en voor de wijk Heeze. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Heeze, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Heeze is met 230 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 8.970 in 2013 tot 9.200 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Heeze Leende
(buurt Heeze is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Heeze Leende. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Heeze

Heeze heeft een totale oppervlakte van 321 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 816 adressen per km2. Er wonen 3.960 huishoudens in Heeze. Postcode 5591 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heeze. Heeze ligt binnen de wijk Heeze in de gemeente Heeze Leende.

Kenmerken van de 4.020 woningen in Heeze
Informatie over de 4.020 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Heeze Leende. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Heeze:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Heeze.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Heeze:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Heeze.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heeze Leende: Heeze is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Heeze is € 29.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 35.700. Heeze telt 7.400 inkomensontvangers op 9.200 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20 % procent van de huishoudens in Heeze heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heeze Leende: Heeze is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (790 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Heeze.

Heeze telt in totaal 790 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Heeze. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Heeze naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Heeze: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Heeze voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Heeze ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Heeze.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Heeze Leende:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heeze Leende. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heeze Leende. Met verschillende handige overzichten voor alle 17 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Heeze voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Heeze
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aangelagen1 - 915591KG - 5591LGHeeze
Antonius van Lieropstraat1 - 355591DZHeeze
Apollo1 - 455591PN - 5591PPHeeze
Ariane1 - 285591PSHeeze
Arthur Briëthof2 - 125591CWHeeze
Atlas1 - 425591PJ - 5591PKHeeze
Aurora1 - 485591PL - 5591PMHeeze
Beatrixlaan1 - 95591GCHeeze
Bergerhof1 - 155591BRHeeze
Berkelmanspad2 - 715591GK - 5591GLHeeze
Bert Buijsenstraat1 - 215591DEHeeze
Binnenhof1 - 605591GNHeeze
Bisschop Arnoutlaan1 - 255591BLHeeze
Blommerslaan1 - 85591CCHeeze
Boschlaan1 - 315591HJHeeze
Buitenhof1 - 255591CVHeeze
Burgemeester Coxlaan1 - 135591ENHeeze
Burgemeester Deelenstraat1 - 185591EKHeeze
Burgemeester Michelsstraat1 - 225591EMHeeze
Burgemeester Serrarisstraat1 - 865591EE - 5591EHHeeze
Burgemeester Strijbosstraat1 - 195591ELHeeze
Burgemeester van Agtstraat1 - 205591DDHeeze
Cornelis Troostlaan1 - 105591AKHeeze
Corweide1 - 365591LR - 5591LSHeeze
De Ambachten2 - 1855591NJ - 5591NXHeeze
De Beemden1 - 525591HRHeeze
De Bezembinder1 - 155591MJHeeze
De Biestermannen1 - 305591NHHeeze
De Bogenmaker1 - 125591MSHeeze
De Borstelmaker1 - 145591NVHeeze
De Groote Aa1 - 775591KX - 5591KZHeeze
De Grutter1 - 275591MKHeeze
De Hendse Driessen1 - 135591TSHeeze
De Imker1 - 495591MV - 5591MXHeeze
De Kluis3 - 205591KEHeeze
De Koperslager1 - 295591MTHeeze
De Kuiper1 - 265591MZHeeze
De Laarstukken2 - 75591EZHeeze
De Leuren1 - 345591NDHeeze
De Mandenmaker1 - 255591NSHeeze
De Olieslager1 - 125591MRHeeze
De Pompenmaker4 - 65591NEHeeze
De Slotenmaker1 - 235591NWHeeze
De Spinner1 - 195591NGHeeze
De Stoelenmatter1 - 195591MPHeeze
De Strohuls2 - 375591JA - 5591JBHeeze
De Tinnegieter1 - 805591MNHeeze
De Waarden5 - 625591JTHeeze
De Wagenmaker1 - 135591NTHeeze
De Wever1 - 495591NZHeeze
De Zadelmaker2 - 285591NP - 5591NRHeeze
De Zegge2 - 335591TTHeeze
Deken Kempslaan1 - 475591BD - 5591BEHeeze
Deken de Bruijnplein3 - 315591CSHeeze
Den Toversnest1 - 4015591HN - 5591HSHeeze
Diepers2 - 325591LTHeeze
Dingbank2 - 435591LL - 5591LMHeeze
Dirk Heziuslaan3 - 1165591AA - 5591ACHeeze
Dominee Kremerstraat1 - 635591GHHeeze
Doortje van de Konijnenberglaan1 - 345591PZHeeze
Driesakker7 - 465591KKHeeze
Drossaard1 - 445591LH - 5591LKHeeze
Ekelpad25591VHHeeze
Emmerikstraat1 - 795591HW - 5591HZHeeze
Europalaan2 - 235591CM - 5591CNHeeze
Europaplein1 - 45591CLHeeze
Frans Halslaan1 - 115591ADHeeze
Gebroeders de Koningstraat1 - 505591EP - 5591ERHeeze
Geldropseweg1 - 1365591EA - 5591EDHeeze
Gemini1 - 505591PR - 5591SBHeeze
Ginderover2 - 645591JM - 5591JRHeeze
Graaf de Hornelaan1 - 125591ETHeeze
Hagedoorn1 - 235591KT - 5591KVHeeze
Heipoldersstraat1 - 535591KA - 5591KBHeeze
Henriëtte Pessersstraat3 - 255591CZHeeze
Herbertuslaan1 - 105591ESHeeze
Hertog Janlaan1 - 255591CHHeeze
Hodibalduslaan15 - 205591BAHeeze
Hoge Akkerslaan3 - 305591BCHeeze
Indiëganger1 - 125591EB - 5591ECHeeze
Industrieweg1 - 1115591JLHeeze
Iras1 - 565591SE - 5591SGHeeze
Irenelaan1 - 95591GEHeeze
Jan Deckersstraat1 - 575591HN - 5591HSHeeze
Jan Steenlaan1 - 455591AH - 5591AJHeeze
Jan Tooroplaan1 - 105591ALHeeze
Jan Vermeerlaan4 - 225591AEHeeze
Jeroen Boschlaan1 - 265591BBHeeze
Julianalaan1 - 335591GA - 5591GBHeeze
Kamberg1 - 115591NAHeeze
Kapelstraat1 - 1205591HC - 5591HHHeeze
Ketsheuvel2 - 145591GPHeeze
Korenhof1 - 105591GMHeeze
Kreijl4 - 425591TRHeeze
Kruis1 - 295591LAHeeze
Kruisboomstraat1 - 225591HVHeeze
Kruiseik2 - 395591LJHeeze
Langenakker1 - 415591KHHeeze
Leenderweg1 - 505591JD - 5591JEHeeze
Lokert1 - 275591NB - 5591NCHeeze
Lunik1 - 95591PEHeeze
Margrietlaan1 - 75591GGHeeze
Marijkelaan1 - 95591GJHeeze
Mariner2 - 105591PDHeeze
Mercury2 - 205591PAHeeze
Mesdaglaan1 - 105591CDHeeze
Molenhoeven2 - 585591LV - 5591LWHeeze
Molenstraat1 - 445591HA - 5591HBHeeze
Muggenberg2 - 405591TPHeeze
Mulkhoek1 - 195591JGHeeze
Nieuwendijk1 - 585591JJ - 5591JKHeeze
Oeffels1 - 445591LX - 5591LZHeeze
Oude Stationsstraat1 - 355591JHHeeze
Oudenmolen1 - 115591TNHeeze
Pastoor Gastlaan1 - 375591BMHeeze
Pastoor Haseldonklaan1 - 235591BHHeeze
Pastoor Somersstraat1 - 735591GRHeeze
Pastoor Spieringslaan1 - 245591CTHeeze
Pastoor van der Voortlaan1 - 285591JA - 5591JBHeeze
Paul Gabriëlstraat15591DXHeeze
Paul Weemeringstraat1 - 205591DCHeeze
Paulus Potterlaan3 - 305591AGHeeze
Piet Smuldersstraat1 - 445591JD - 5591JEHeeze
Pieter Breugellaan1 - 265591AMHeeze
Pieter Theeuwenlaan1 - 215591EJHeeze
Prins Bernhardlaan2 - 245591GDHeeze
Ranger1 - 345591PT - 5591PVHeeze
Rembrandtlaan1 - 465591CEHeeze
Roland Larijstraat1 - 85591CXHeeze
Rul1 - 315591TV - 5591TWHeeze
Rulselaan2 - 305591CAHeeze
Saturnus1 - 655591PB - 5591SCHeeze
Schaepmanlaan5 - 285591CGHeeze
Schepenbank1 - 95591KJHeeze
Schoolstraat1 - 965591HK - 5591HMHeeze
Schutsakker1 - 205591KL - 5591KMHeeze
Sint Jorispad25591JZHeeze
Sint Nicasiusstraat1 - 535591EW - 5591EXHeeze
Sint Willibrorduslaan1 - 235591BGHeeze
Soerakkerslaan2 - 155591CPHeeze
Somerenseweg1 - 1205591JV - 5591TNHeeze
Spoetnik1 - 325591PGHeeze
Spoorlaan2 - 285591HTHeeze
Sterkselseweg1 - 545591KC - 5591KDHeeze
Strabrecht1 - 515591BN - 5591BPHeeze
Telstar4 - 125591PCHeeze
Ten Borchwardlaan31 - 1065591LB - 5591LDHeeze
Ten Borchwardplein1 - 475591MLHeeze
Tiend1 - 295591KN - 5591KPHeeze
Tiros1 - 145591PHHeeze
Van Goghlaan2 - 105591CBHeeze
Van Moorsellaan1 - 85591CRHeeze
Van Tuyll van Serooskerkenlaan1 - 95591EVHeeze
Vicaris van Litsenburghlaan1 - 315591BJ - 5591BKHeeze
Vondellaan2 - 95591CKHeeze
Vullinghspark2 - 505591DA - 5591DBHeeze
Warande2 - 595591LN - 5591LPHeeze
Willem Verbernestraat1 - 115591DWHeeze
Willem van Oranjelaan1 - 315591CJHeeze
Windrecht1 - 475591KWHeeze
Zuster Stellalaan1 - 355591PW - 5591PXHeeze
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!