Informatie buurt Kern Nisse:

Informatie buurt Kern Nisse:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Nisse in de gemeente Borsele! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Nisse in de gemeente Borsele!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 4,48% naar 490 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Kern Nisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Kern Nisse, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Kern Nisse is met 21 personen gestegen van 469 in 2013 tot 490 in 2021 (dat is 4,48%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Nisse
Kaart van de wijk Nisse met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nisse met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kern Nisse, 2: Buitengebied Nisse.

Over de buurt Kern Nisse

Buurt Kern Nisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 80 adressen per km2. Er wonen 220 huishoudens in buurt Kern Nisse. Postcode 4443 is de meest voorkomende postcode in buurt Kern Nisse. Buurt Kern Nisse ligt binnen Wijk Nisse in de gemeente Borsele.

De naam van deze buurt veranderde van Nisse (Kern) in 2020 naar Kern Nisse in 2021. De gegevens van de buurt Kern Nisse voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 220 woningen in de buurt Kern Nisse
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borsele in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

220 woningen & 245 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine toename van 3,96% naar €263.025 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Kern Nisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Nisse, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Nisse is met €10.025 gestegen van €253.000 in 2013 tot €263.025 in 2020 (dat is 3,96%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 245 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Kern Nisse telt in totaal 245 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern Nisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kern Nisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

220 woningen & 245 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.656)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Nisse.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Borsele: Kern Nisse is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kern Nisse is €28.656. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.831. Buurt Kern Nisse telt 408 inkomensontvangers op 490 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,80% procent van de huishoudens in buurt Kern Nisse heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Borsele: Kern Nisse is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (54 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Kern Nisse.

Buurt Kern Nisse telt in totaal 54 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Kern Nisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Borsele bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Kern Nisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Borsele:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Borsele. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Borsele. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Nisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Nisse bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Nisse is uitgebracht. Stembureau Nisse is het enige stembureau binnen de buurt Kern Nisse. De gemeente Borsele telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borsele. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Kern Nisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Kern Nisse, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Kern Nisse is met 20 personen toegenomen van 440 in 2013 tot 460 in 2021 (dat is 4,48%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Kern Nisse: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Kern Nisse.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern Nisse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Kern Nisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Kern Nisse. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern Nisse, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Kern Nisse zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 50 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 13 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 50 misdrijven is in het uitzonderlijke geval van de buurt Kern Nisse lager dan de som van het aantal van 54 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen in de wijze waarop delicten gerapporteerd worden. Voor 16% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 50 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Kern Nisse 7 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Kern Nisse.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Kern Nisse voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Kern Nisse ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kern Nisse.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Kern Nisse: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Nisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal54Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij13Aantal2020
B-F Nijverheid en energie6Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie6Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening11Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners490Aantal2021
Mannen250Aantal2021
Vrouwen240Aantal2021
0 tot 15 jaar65Aantal2021
15 tot 25 jaar50Aantal2021
25 tot 45 jaar90Aantal2021
45 tot 65 jaar170Aantal2021
65 jaar of ouder115Aantal2021
Ongehuwd215Aantal2021
Gehuwd215Aantal2021
Gescheiden50Aantal2021
Verweduwd20Aantal2021
Westers totaal25Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.207Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag74Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar194Aantal2020
Opleidingsniveau hoog132Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,80%Percentage2020
WMO cliënten21Aantal2020
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.006Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.436Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.119Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.356Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.660Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.585Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal220Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2021
Huishoudens met kinderen70Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers78%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers408Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.831Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.656Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen34,92%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen23,79%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen28,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen26,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€190x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO12Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW103Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon460Aantal2021
Niet-westers totaal5Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,75Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,15Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand3,75Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand7,15Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand7,15Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,65Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,36Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand8,75Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Café afstand3,65Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand3,96Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand3,71Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand2,46Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,66Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,47Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,55Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,55Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,55Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,72Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,94Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,73Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand11,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand3,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,09Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,79Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,26Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,54Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand8,54Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand20,72Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand4,31Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand9,82Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand80,99Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand8,79Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand9,04Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand7,46Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand26Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,28Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06541001Code2021
RegionaamKern NisseNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode06541001Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal41Aantal hectaren2021
Oppervlakte land41Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode4443.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid80Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode232Aantal2021
Adressen totaal245Aantal2021
Panden242Aantal2021
Percelen221Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal303Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine240Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof63Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,34Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte132Aantal2020
Motorfietsen42Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad220Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€263.025Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning97%Percentage2020
Percentage meergezinswoning3%Percentage2020
Percentage bewoond100%Percentage2020
Percentage onbewoond0%Percentage2020
Koopwoningen87%Percentage2020
Huurwoningen totaal12%Percentage2020
In bezit woningcorporatie10%Percentage2020
In bezit overige verhuurders2%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200094%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borsele. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Nisse. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Kern Nisse

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Kern Nisse. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borsele.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Diaconielaan1 - 494443AN - 4443APNisse
Dorpsplein1 - 494443AD - 4443AGNisse
Drieweg3 - 74443RDNisse
Gerbernesseweg1 - 244443AH - 4443AJNisse
Paul Krügerstraat1 - 344443AKNisse
Schuurhoek1 - 154443ASNisse
Van der Poest Clementstraat1 - 404443AL - 4443AMNisse
Vernovenhoekstraat1 - 474443ARNisse
Zuidweg1 - 234443AA - 4443ABNisse
Zwaakweg44443ACNisse
De gegevens van de buurt Kern Nisse voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Borsele bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Kern Nisse. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Kern Nisse danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU0654100193,97%96,89%BU06541001Nisse KernBorsele
2020-2021BU065410016,03%20,00%BU06541002Verspreide Huizen NisseBorsele
2019-2020BU06541001100,00%100,00%BU06541001Nisse KernBorsele
2019-2020BU06541002100,00%100,00%BU06541002Verspreide Huizen NisseBorsele
2018-2019BU06541001100,00%100,00%BU06541001Nisse KernBorsele
2018-2019BU06541002100,00%100,00%BU06541002Verspreide Huizen NisseBorsele
2017-2018BU06541001100,00%100,00%BU06541001Nisse KernBorsele
2017-2018BU06541002100,00%100,00%BU06541002Verspreide Huizen NisseBorsele
2016-2017BU06541001100,00%100,00%BU06541001Nisse KernBorsele
2016-2017BU06541002100,00%100,00%BU06541002Verspreide Huizen NisseBorsele
2015-2016BU06541001100,00%100,00%BU06540102NisseBorsele
2015-2016BU06541002100,00%100,00%BU06540108Verspreide Huizen NisseBorsele
2014-2015BU06540102100,00%100,00%BU06540102NisseBorsele
2014-2015BU06540108100,00%100,00%BU06540108Verspreide Huizen NisseBorsele
2013-2014BU06540102100,00%100,00%BU06540102NisseBorsele
2013-2014BU06540108100,00%100,00%BU06540108Verspreide Huizen NisseBorsele

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Nisse in 2015 naar Verspreide huizen Baarland in 2016. De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Baarland in 2020 naar Buitengebied Baarland in 2021. De naam van deze buurt veranderde van Nisse (Kern) in 2020 naar Kern Nisse in 2021. De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Nisse in 2020 naar Buitengebied Nisse in 2021.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Borsele):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Borsele eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.