Corona-statistieken gemeente Haarlem

Informatie buurt Molenplas:

Informatie buurt Molenplas:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Molenplas in de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Molenplas in de gemeente Haarlem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Molenplas. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Molenplas, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Molenplas is met 6 personen gedaald van 6 in 2013 tot 0 in 2020 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Molenplas
Kaart van de Molenwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Molenwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Waddenbuurt, 2: Ellertsveld, 3: Hondsbos Dever, 4: De Burgen, 5: Saeftinge Nemelaar, 6: Zuid Schalkwijkerweg, 7: Molenplas.

Over de buurt Molenplas

Buurt Molenplas heeft afgerond een totale oppervlakte van 27 hectare, waarvan 10 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.533 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Molenplas. Postcode 2036 is de meest voorkomende postcode in buurt Molenplas. Buurt Molenplas ligt binnen Molenwijk in de gemeente Haarlem. Het Molenplaspark ligt binnen de buurt Molenplas.

De gegevens van de buurt Molenplas voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de woningen in de buurt Molenplas
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Molenplas:

0 woningen & 3 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (daling van 9% naar €183.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Molenplas. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Molenplas, 2013 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Molenplas is met €19.000 afgenomen van €202.000 in 2013 tot €183.000 in 2015 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 3 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Molenplas telt in totaal 3 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Molenplas.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

0 woningen & 3 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Molenplas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Molenwijk (Molenplas is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Molenwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Molenplas is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.800. Buurt Molenplas telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,50% procent van de huishoudens in buurt Molenplas heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Molenwijk (Molenplas is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Molenwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Molenplas.

Buurt Molenplas telt in totaal 0 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Molenplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Molenplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlem. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Molenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Molenburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Molenburg is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Molenplas geen stembureau. Stembureau De Molenburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Molenplas ligt. De gemeente Haarlem telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Molenplas. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Molenplas, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Molenplas is met 4 personen gedaald van 4 in 2013 tot 0 in 2020 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Molenplas: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Molenplas


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Molenplas

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Molenplas, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Molenplas zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 45 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 13 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 45 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 43 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 45 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Molenplas 3 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Molenplas.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Molenplas voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Molenplas ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Molenplas.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Molenplas: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Molenplas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar0Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd5Aantal2020
Gehuwd0Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.313Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.580Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.240Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.650Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.580Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.160Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.530Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.410Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.120Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinkergeen datapercentage2016
Zware drinkergeen datapercentage2016
Overmatige drinkergeen datapercentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2016
Overgewichtgeen datapercentage2016
Obesitasgeen datapercentage2016
Rokergeen datapercentage2016
Sportergeen datapercentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2016
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2016
Moeite met rondkomengeen datapercentage2016
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2016
Mantelzorgergeen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoeninggeen datapercentage2016
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2016
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2016
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2016
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2016
Minstens één beperkinggeen datapercentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen5Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.800Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar55,00%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen40,10%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen15,90%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen7,40%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW1Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km30Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km160Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km94Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km125Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km195Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km12,40Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km161Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km35Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03922007Code2020
RegionaamMolenplasNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03922007Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal27Aantal hectaren2020
Oppervlakte land10Aantal hectaren2020
Oppervlakte water17Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode2036.0Naam2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.533Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode3Aantal2021
Adressen totaal6Aantal2021
Panden6Aantal2021
Percelen5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€183.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning39%Percentage2015
Percentage meergezinswoning61%Percentage2015
Percentage bewoond97%Percentage2015
Percentage onbewoond3%Percentage2015
Koopwoningen55%Percentage2015
Huurwoningen totaal45%Percentage2015
In bezit woningcorporatie38%Percentage2015
In bezit overige verhuurders7%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200098%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Molenplas

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Molenplas. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Hommeldijk202036ERHaarlem
Waertmolenpad1 - 32036ESHaarlem
De gegevens van de buurt Molenplas voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Haarlem bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Molenplas. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Molenplas danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU03922007100,00%100,00%BU03922007MolenplasHaarlem
2018-2019BU03922007100,00%100,00%BU03922007MolenplasHaarlem
2017-2018BU03922007100,00%100,00%BU03922007MolenplasHaarlem
2016-2017BU03922007100,00%100,00%BU03922007MolenplasHaarlem
2015-2016BU03922007100,00%0,07%BU03920902MolenwijkHaarlem
2014-2015BU03920902100,00%100,00%BU03920902MolenwijkHaarlem
2013-2014BU0392090299,91%97,92%BU03920902MolenwijkHaarlem
2013-2014BU039209020,09%0,09%BU03920903MeerwijkHaarlem

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van buurt BU03920902 veranderde van Molenwijk in 2015 naar Zuiderpolder-noord in 2016. De naam van buurt BU03920903 veranderde van Meerwijk in 2015 naar Buitengebied Zuiderpolder in 2016.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Haarlem):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Haarlem eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.