Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Maashorst

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maashorst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maashorst. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 52 gebieden Maashorst / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 4,02% naar 58.362 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Maashorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Maashorst, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Maashorst is met 2.257 personen toegenomen van 56.105 in 2013 tot 58.362 in 2022 (dat is 4,02%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Maashorst
Kaart van de gemeente Maashorst met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Maashorst met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Reek, 2: Schaijk, 3: Zeeland, 4: Uden, 5: Volkel, 6: Odiliapeel.

Over de gemeente Maashorst

De gemeente Maashorst is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Maashorst heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.824 hectare, waarvan 13.733 land en 91 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.176 adressen per km2. Er wonen 25.512 huishoudens in de gemeente Maashorst en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 6 wijken en 39 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2022 van de gemeenten Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst.

De gemeente Maashorst (gemeentecode GM1991) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Landerd en Uden. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Maashorst overgegaan. De gegevens van de gemeente Maashorst voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 25.800 woningen in de gemeente Maashorst
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maashorst in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

25.800 woningen & 30.835 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 30% naar €335.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Maashorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Maashorst, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Maashorst is met €77.466 toegenomen van €257.533 in 2013 tot €335.000 in 2022 (dat is 30%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 30.835 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Maashorst telt in totaal 30.835 adressen, met 30.828 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Maashorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Maashorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

25.800 woningen & 30.835 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Maashorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maashorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Maashorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Maashorst
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Maashorst: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 30.027 personen uit de gemeente Maashorst positief op Corona getest, er zijn 464 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 128 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 6 december 2022, week 49 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Maashorst
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Maashorst.

Gemiddeld overleden 11,09 personen per week uit de gemeente Maashorst (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 46 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.146) gemeente Maashorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Maashorst.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurtschap Hoeven heeft met €36.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Maashorst. En buurt Flatwijk heeft met €18.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Maashorst.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Maashorst is €27.146. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.999. Gemeente Maashorst telt 46.900 inkomensontvangers op 58.362 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,53% procent van de huishoudens in gemeente Maashorst heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Maashorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Maashorst is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Maashorst is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Maashorst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Maashorst. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Maashorst vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Maashorst voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Maashorst ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Maashorst. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Maashorst: 8.312 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maashorst bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Maashorst.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Maashorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Maashorst, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Maashorst is met 796 personen toegenomen van 48.834 in 2013 tot 49.630 in 2022 (dat is 1,63%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Maashorst: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Maashorst
Uitslagen voor de gemeenteraad (2021), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Maashorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 24 november 2021, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Maashorst:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
JONG MAASHORST3.99620,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
CDA2.84414,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Voor de Dorpen2.13810,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Maashorst Vooruit1.8319,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
VVD1.8159,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
SP1.6578,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Gewoon Uden1.5968,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
UdenPlusLanderd1.1635,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
PRO9404,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
FvD8634,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
GroenLinks6773,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
PartijvdSport2361,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Vrouw Maashorst1730,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
VVD10.67529,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D665.21414,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.37412,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.91310,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.4459,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.6014,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.3883,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.1313,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD9642,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218562,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt6131,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4331,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3751,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK2720,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2530,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1050,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter880,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG810,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots760,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten620,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1600,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA450,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP380,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter340,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP310,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP260,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst250,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol230,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht160,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft120,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.02118,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.94417,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.83716,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.78410,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.2167,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.2157,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.1356,80%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS9045,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6013,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4822,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2321,39%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1500,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1290,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen160,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio160,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft140,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD4.22417,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.72315,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.29813,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.99712,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.0278,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.6226,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.4906,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.2525,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant1.1924,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8483,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7232,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant2360,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2100,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP1550,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant1240,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje370,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk9.63842,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.28218,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.70216,16%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.7507,64%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.6197,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.2515,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water6642,90%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Maashorst. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Maashorst: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Maashorst.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Maashorst het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maashorst van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (7.155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Maashorst (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Maashorst zijn in totaal 7.155 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 7.155 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 7.110 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Maashorst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Maashorst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Maashorst, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Maashorst zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 26.417 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 26.417 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 25.808 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Maashorst 2.366 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Maashorst.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Maashorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Maashorst.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Maashorst. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 52 wijken en buurten in gemeente Maashorst. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Maashorst als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Maashorst als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Maashorst: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Maashorst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.155Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij420Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.155Aantal2021
G+I Handel en horeca1.375Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie360Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed725Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.385Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg965Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten725Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners58.362Aantal2022
Mannen29.201Aantal2022
Vrouwen29.161Aantal2022
0 tot 15 jaar8.878Aantal2022
15 tot 25 jaar6.714Aantal2022
25 tot 45 jaar13.459Aantal2022
45 tot 65 jaar16.300Aantal2022
65 jaar of ouder13.011Aantal2022
Ongehuwd27.261Aantal2022
Gehuwd23.423Aantal2022
Gescheiden4.409Aantal2022
Verweduwd3.269Aantal2022
Westers totaal4.687Aantal2022
Geboorte totaal475Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal575Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid425,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag12.590Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar19.320Aantal2020
Opleidingsniveau hoog11.800Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.235Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,08%Percentage2020
WMO cliënten3.185Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.169Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.212Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.883Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.591Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.485Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.441Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.543Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.294Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement839Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.121Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.294Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.525Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.993Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.049Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.414Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief15.786Aantal2022
Energielabels Voorlopig10.782Aantal2022
Energielabels Onbepaald3.127Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++14Aantal2022
Energielabels A+++203Aantal2022
Energielabels A++91Aantal2022
Energielabels A+102Aantal2022
Energielabels A5.709Aantal2022
Energielabels B4.775Aantal2022
Energielabels C8.312Aantal2022
Energielabels D3.326Aantal2022
Energielabels E1.299Aantal2022
Energielabels F1.510Aantal2022
Energielabels G1.227Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25.512Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens8.521Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen8.019Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.972Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers46.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.999Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.146Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,76%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen18,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34,75%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,82%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,61%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,53%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,71%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,38%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6.384x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand850Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.560Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW730Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW11.530Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon49.630Aantal2022
Niet-westers totaal4.045Aantal2022
Marokko255Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba214Aantal2022
Suriname494Aantal2022
Turkije1.177Aantal2022
Overig niet-westers1.905Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal843Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven189Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting453Aantal2021
Verkeersovertredingen434Aantal2021
Vernieling267Aantal2021
Overige misdrijven95Aantal2021
Totaal misdrijven2.360Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,11Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,32Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,87Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,39Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,66Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,99Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,41Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,42Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,12Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,64Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,79Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,75Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,21Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,04Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,34Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand14,04Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,03Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,47Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand22,39Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,66Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,43Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,77Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,63Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1991Code2022
RegionaamMaashorstNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19910000Code2022
Oppervlakte totaal13.824Aantal hectaren2022
Oppervlakte land13.733Aantal hectaren2022
Oppervlakte water91Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.176Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode29.695Aantal2022
Adressen totaal30.835Aantal2022
Adressen met woonfunctie26.442Aantal2022
Panden24.040Aantal2022
Percelen20.057Aantal2022
Panden voor 17005Aantal2022
Panden 1700 tot 1900381Aantal2022
Panden 1900 tot 1925578Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.138Aantal2022
Panden 1950 tot 19706.038Aantal2022
Panden 1970 tot 19806.013Aantal2022
Panden 1980 tot 19905.124Aantal2022
Panden 1990 tot 20004.065Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.484Aantal2022
Panden 2010 en latergeen dataAantalgeen data
Panden 2010 tot 20202.777Aantal2022
Panden 2020 en later919Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade39Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade307Aantal2021
Verkeersongevallen totaal348Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.570Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine26.385Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof7.185Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,25Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte244Aantal2020
Motorfietsen2.940Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad25.800Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€335.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2021
Percentage meergezinswoning22%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen65%Percentage2021
Huurwoningen totaal35%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maashorst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Maashorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Maashorst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maashorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Maashorst voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Maashorst is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Maashorst bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.