Corona-statistieken gemeente Maassluis

Informatie Burgemeesterswijk:

Informatie Burgemeesterswijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Burgemeesterswijk in de gemeente Maassluis! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Burgemeesterswijk in de gemeente Maassluis!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (10% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Burgemeesterswijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in Burgemeesterswijk is met 640 inwoners toegenomen (afgerond is dat 10%): van 6.060 in 2013 tot 6.700 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Burgemeesterswijk
Kaart van de Burgemeesterswijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Burgemeesterswijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Burgemeesterswijk, 2: Vogelbuurt.

Over Burgemeesterswijk

Burgemeesterswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 126 hectare, waarvan 99 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.810 adressen per km2. Er wonen 2.920 huishoudens in Burgemeesterswijk. Burgemeesterswijk is een wijk in de gemeente Maassluis.

De naam Burgemeesterswijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Burgemeesterswijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 2.866 woningen in de Burgemeesterswijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Burgemeesterswijk:

2.866 woningen & 3.348 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Burgemeesterswijk (€224.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de Burgemeesterswijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 3.348 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Burgemeesterswijk telt in totaal 3.348 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Burgemeesterswijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.866 woningen & 3.348 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Burgemeesterswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: Burgemeesterswijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Burgemeesterswijk is €25.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.000. Burgemeesterswijk telt 5.300 inkomensontvangers op 6.700 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,00 % procent van de huishoudens in Burgemeesterswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: Burgemeesterswijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (350 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsgegevens worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Burgemeesterswijk.

Burgemeesterswijk telt in totaal 350 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Burgemeesterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Maassluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Burgemeesterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Maassluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Maassluis. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maassluis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen Burgemeesterswijk. Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Burgemeesterswijk ligt. De gemeente Maassluis telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maassluis. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maassluis.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Burgemeesterswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Burgemeesterswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Burgemeesterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Burgemeesterswijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Burgemeesterswijk, 2012 tot en met 2020.

In de Burgemeesterswijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.884 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.884 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.844 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Burgemeesterswijk 176 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Burgemeesterswijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Burgemeesterswijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Burgemeesterswijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Burgemeesterswijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Burgemeesterswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Burgemeesterswijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Burgemeesterswijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Burgemeesterswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal350Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie65Aantal2019
G+I Handel en horeca50Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners6.700Aantal2020
Mannen3.290Aantal2020
Vrouwen3.405Aantal2020
0 tot 15 jaar1.100Aantal2020
15 tot 25 jaar770Aantal2020
25 tot 45 jaar1.585Aantal2020
45 tot 65 jaar1.605Aantal2020
65 jaar of ouder1.635Aantal2020
Ongehuwd2.810Aantal2020
Gehuwd3.050Aantal2020
Gescheiden460Aantal2020
Verweduwd385Aantal2020
Westers totaal595Aantal2020
Geboorte totaal75Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal65Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid6.802Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.690Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.990Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.120Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2019
Wmo-cliënten405Aantal2019
Wmo-cliënten relatief62%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.560Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.540Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.580Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker78%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker20%percentage2016
Sporter47%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen19%percentage2016
Vrijwilligerswerk28%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.920Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens915Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.010Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.005Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  5.300Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.800Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen29,80 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,60 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO190Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.550Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.600Aantal2020
Niet-westers totaal1.505Aantal2020
Marokko470Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2020
Suriname130Aantal2020
Turkije380Aantal2020
Overig niet-westers415Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,70Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,40Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand11,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km102Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,10Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,90Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand13,60Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand18,40Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand15,00Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand8,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK055605Code2020
RegionaamBurgemeesterswijkNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode05560500Code2020
Oppervlakte totaal126Aantal hectaren2020
Oppervlakte land99Aantal hectaren2020
Oppervlakte water28Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.810Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.060Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.720Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof335Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.104Aantal2020
Motorfietsen170Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.866Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€224.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning45%Percentage2019
Percentage meergezinswoning55%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen60%Percentage2019
Huurwoningen totaal40%Percentage2019
In bezit woningcorporatie30%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200071%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maassluis. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!