Statistieken wijk Schandelen-Grasbroek

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,41% naar 5.095 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Schandelen-Grasbroek is met 215 personen gestegen van 4.880 in 2013 tot 5.095 in 2022 (dat is 4,41%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Schandelen-Grasbroek

Wijk Schandelen-Grasbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 116 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.436 adressen per km2. Er wonen 2.870 huishoudens in wijk Schandelen-Grasbroek. Wijk Schandelen-Grasbroek is een wijk in de gemeente Heerlen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Schandelen-Grasbroek
Kaart van de wijk Schandelen-Grasbroek met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schandelen-Grasbroek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Musschemig, 2: Grasbroek, 3: Hoppersgraaf, 4: Schandelen.

Kenmerken van de 2.797 woningen in de wijk Schandelen-Grasbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerlen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.797 woningen & 3.267 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 34% naar €147.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Schandelen-Grasbroek, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Schandelen-Grasbroek is met €37.000 gestegen van €110.000 in 2013 tot €147.000 in 2022 (dat is 34%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 3.267 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Schandelen-Grasbroek telt in totaal 3.267 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.797 woningen & 3.267 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Schandelen-Grasbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Schandelen-Grasbroek is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Schandelen-Grasbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Schandelen-Grasbroek.

De gemeente Heerlen telde bij deze verkiezingen in totaal 45 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerlen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Schandelen-Grasbroek, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Schandelen-Grasbroek is met 131 personen afgenomen van 3.221 in 2013 tot 3.090 in 2022 (dat is 4,06%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Schandelen-Grasbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Schandelen-Grasbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Heerlen (wijk Schandelen-Grasbroek is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Schandelen-Grasbroek is €23.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.500. Wijk Schandelen-Grasbroek telt 4.200 inkomensontvangers op 5.095 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14% procent van de huishoudens in wijk Schandelen-Grasbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Heerlen (wijk Schandelen-Grasbroek is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Schandelen-Grasbroek (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Schandelen-Grasbroek zijn in totaal 450 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 450 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 440 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Schandelen-Grasbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerlen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Schandelen-Grasbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Heerlen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heerlen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerlen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Schandelen-Grasbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Schandelen-Grasbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Schandelen-Grasbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Schandelen-Grasbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Schandelen-Grasbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Schandelen-Grasbroek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Schandelen-Grasbroek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.953 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.953 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.843 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Schandelen-Grasbroek 484 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Schandelen-Grasbroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Schandelen-Grasbroek
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Schandelen-Grasbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Schandelen-Grasbroek vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Schandelen-Grasbroek voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Schandelen-Grasbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Schandelen-Grasbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Schandelen-Grasbroek: 524 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Schandelen-Grasbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Schandelen-Grasbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Schandelen-Grasbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal450Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie55Aantal2021
G+I Handel en horeca85Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.095Aantal2022
Mannen2.700Aantal2022
Vrouwen2.400Aantal2022
0 tot 15 jaar555Aantal2022
15 tot 25 jaar560Aantal2022
25 tot 45 jaar1.420Aantal2022
45 tot 65 jaar1.500Aantal2022
65 jaar of ouder1.065Aantal2022
Ongehuwd2.615Aantal2022
Gehuwd1.590Aantal2022
Gescheiden650Aantal2022
Verweduwd245Aantal2022
Westers totaal1.025Aantal2022
Geboorte totaal45Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal65Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid4.385,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.520Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.670Aantal2020
Opleidingsniveau hoog790Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2020
WMO cliënten420Aantal2021
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.510Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.550Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.861Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.084Aantal2023
Energielabels Onbepaald121Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++9Aantal2023
Energielabels A+98Aantal2023
Energielabels A524Aantal2023
Energielabels B263Aantal2023
Energielabels C382Aantal2023
Energielabels D477Aantal2023
Energielabels E392Aantal2023
Energielabels F409Aantal2023
Energielabels G388Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker28%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters37%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk22%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel Eenzaam39%percentage2020
Sociaal Eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven82%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid45%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt43%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen27%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.870Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.555Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen690Aantal2022
Huishoudens met kinderen620Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers4.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen61%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen6,4%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen15%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand310Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO500Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW950Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.090Aantal2022
Niet-westers totaal980Aantal2022
Marokko265Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba95Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers485Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal238Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven93Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting28Aantal2022
Verkeersovertredingen55Aantal2022
Vernieling34Aantal2022
Overige misdrijven18Aantal2022
Totaal misdrijven484Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km73Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km39Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km66Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km66Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km118Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km58Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km90Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km159Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand15,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK091731Code2022
RegionaamSchandelen-GrasbroekNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode09173100Code2022
Oppervlakte totaal116Aantal hectaren2022
Oppervlakte land116Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.436Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal3.267Aantal2023
Adressen met postcode3.066Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.882Aantal2023
Panden1.850Aantal2023
Percelen1.485Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190030Aantal2023
Panden 1900 tot 1925540Aantal2023
Panden 1925 tot 1950354Aantal2023
Panden 1950 tot 1970646Aantal2023
Panden 1970 tot 1980291Aantal2023
Panden 1980 tot 1990607Aantal2023
Panden 1990 tot 2000173Aantal2023
Panden 2000 tot 2010144Aantal2023
Panden 2010 tot 2020193Aantal2023
Panden 2020 en later82Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade42Aantal2021
Verkeersongevallen totaal43Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.365Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.105Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof260Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.035Aantal2022
Motorfietsen195Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.797Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€147.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning52%Percentage2022
Percentage meergezinswoning48%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen43%Percentage2022
Huurwoningen totaal57%Percentage2022
In bezit woningcorporatie40%Percentage2022
In bezit overige verhuurders17%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200089%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!