Corona-statistieken gemeente Amersfoort

Informatie woonplaats Amersfoort:

Informatie woonplaats Amersfoort:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amersfoort in de gemeente Amersfoort! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amersfoort in de gemeente Amersfoort!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Amersfoort, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Amersfoort is tussen 2013 en 2020 met 7.102 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 134.693 in 2013 tot 141.795 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Amersfoort wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Amersfoort. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Amersfoort

Woonplaats Amersfoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.334 hectare, waarvan 4.262 land en 71 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amersfoort telt 74.564 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.541 adressen per km2. Er wonen 63.008 huishoudens en er zijn in totaal 61.108 woningen. De woonplaats telt 108.212 auto's en 13.790 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amersfoort ligt in de gemeente Amersfoort.

De brondata voor woonplaats Amersfoort is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amersfoort zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amersfoort valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 132 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Amersfoort zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amersfoort zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 61.108 woningen in de woonplaats Amersfoort
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Amersfoort:

61.108 woningen & 74.042 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Amersfoort (€276.673 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Amersfoort voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 74.042 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Amersfoort telt in totaal 74.042 adressen, met 73.900 verblijfsobjecten, 118 standplaatsen en 24 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Amersfoort.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

61.108 woningen & 74.042 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.423)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Amersfoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amersfoort was in 2018 €28.423.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (13.790 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Amersfoort.

Woonplaats Amersfoort telt in totaal 13.790 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amersfoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.790aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.345aantal2019
G+I Handel en horeca2.526aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.495aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.331aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening4.953aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1.976aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners141.795aantal2020
Mannen69.817aantal2020
Vrouwen71.748aantal2020
0 tot 15 jaar25.995aantal2020
15 tot 25 jaar17.256aantal2020
25 tot 45 jaar38.994aantal2020
45 tot 65 jaar39.856aantal2020
65 jaar of ouder21.135aantal2020
Ongehuwd73.283aantal2020
Gehuwd52.061aantal2020
Gescheiden12.132aantal2020
Verweduwd5.571aantal2020
Geboorte totaal1.500aantal2019
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal860aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.594gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.924gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.757gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.492gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.379gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.128gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.917gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.054gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement752gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.107gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.333gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.538gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.135gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning909gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming46%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal63.008aantal2020
Eenpersoonshuishoudens23.633aantal2020
Huishoudens zonder kinderen16.138aantal2020
Huishoudens met kinderen22.670aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  107.260aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.557Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.423Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,35 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,48 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen24,48 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,88 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,83 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand3.420aantal2020
Personen per soort uitkering; AO6.362aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.151aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW19.074aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon103.892aantal2020
Westers totaal13.242aantal2020
Niet-westers totaal24.665aantal2020
Marokko5.255aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.950aantal2020
Suriname1.890aantal2020
Turkije6.320aantal2020
Overig niet-westers10.130aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,74gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,66gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,46gemiddeld km2019
Afstand tot school0,56gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km15,05gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1664CodeWP1664
RegionaamAmersfoortNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid3.681aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal4.334hectaren2020
Oppervlakte land4.262hectaren2020
Oppervlakte water71hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.541gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal108.212aantal2020
Personenautos brandstof benzine72.799aantal2020
Personenautos overige brandstof35.393aantal2020
Personenautos per huishouden0,90gemiddeld2020
Motorfietsen4.797aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad61.108aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€276.673Euro2019
Percentage eengezinswoning62%percentage2019
Percentage meergezinswoning38%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen56%percentage2019
Huurwoningen totaal43%percentage2019
In bezit woningcorporatie31%percentage2019
In bezit overige verhuurders12%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200079%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!