Informatie wijk Nederberg:

Informatie wijk Nederberg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nederberg in de gemeente Amersfoort! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nederberg in de gemeente Amersfoort!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 43% naar 1.785 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Nederberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Nederberg, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Nederberg is met 540 personen gestegen van 1.245 in 2013 tot 1.785 in 2021 (dat is 43%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Nederberg
Kaart van de wijk Nederberg met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nederberg met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Smallepad en omgeving, 2: Snouckaertlaan en omgeving, 3: Zonnehof.

Over wijk Nederberg

Wijk Nederberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.765 adressen per km2. Er wonen 1.185 huishoudens in wijk Nederberg. Wijk Nederberg is een wijk in de gemeente Amersfoort.

De naam van deze wijk veranderde van Zonnehof in 2020 naar Nederberg in 2021. De gegevens van de wijk Nederberg voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.149 woningen in de wijk Nederberg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.149 woningen & 1.547 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 23% naar €282.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Nederberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Nederberg, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Nederberg is met €52.535 toegenomen van €229.464 in 2013 tot €282.000 in 2021 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.547 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Nederberg telt in totaal 1.547 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Nederberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Nederberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.149 woningen & 1.547 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Nederberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Nederberg, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Nederberg is met 363 personen toegenomen van 992 in 2013 tot 1.355 in 2021 (dat is 37%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Nederberg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.836)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Nederberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amersfoort (wijk Nederberg is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Nederberg is €33.836. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.340. Wijk Nederberg telt 1.700 inkomensontvangers op 1.785 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,56% procent van de huishoudens in wijk Nederberg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amersfoort (wijk Nederberg is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (515 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Nederberg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend, de gegevens over eerdere jaren zijn helaas niet beschikbaar).

Wijk Nederberg telt in totaal 515 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Nederberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Nederberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Seniorenflat Otto Scheltus


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Seniorenflat Otto Scheltus bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Seniorenflat Otto Scheltus is uitgebracht. Stembureau Seniorenflat Otto Scheltus is het enige stembureau binnen de wijk Nederberg. De gemeente Amersfoort telde bij deze verkiezingen in totaal 64 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Nederberg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Nederberg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Nederberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Nederberg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Nederberg, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Nederberg zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.065 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.065 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.920 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Nederberg 173 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Nederberg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Nederberg voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Nederberg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Nederberg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Nederberg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Nederberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal515Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca55Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.785Aantal2021
Mannen905Aantal2021
Vrouwen880Aantal2021
0 tot 15 jaar120Aantal2021
15 tot 25 jaar280Aantal2021
25 tot 45 jaar685Aantal2021
45 tot 65 jaar380Aantal2021
65 jaar of ouder330Aantal2021
Ongehuwd1.130Aantal2021
Gehuwd415Aantal2021
Gescheiden185Aantal2021
Verweduwd70Aantal2021
Westers totaal215Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.078Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar410Aantal2020
Opleidingsniveau hoog570Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten130Aantal2020
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.993Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.792Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.233Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.687Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.705Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal854Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement753Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.239Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.699Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.984Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning789Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.044Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht37%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters59%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.185Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens780Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2021
Huishoudens met kinderen110Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.340Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.836Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen30,25%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen23,07%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,15%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen57,33%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,21%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,16%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,56%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,19%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€329x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW290Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.355Aantal2021
Niet-westers totaal215Aantal2021
Marokko20Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2021
Suriname20Aantal2021
Turkije25Aantal2021
Overig niet-westers125Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,33Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,78Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,33Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,78Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,78Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,32Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km31Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km107Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km122Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,26Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km21Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km52Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,22Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km46Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km109Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km119Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,11Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km64Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km130Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km153Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km10,85Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km60Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,35Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km63Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,49Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km55Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,68Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,68Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,18Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,44Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,38Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,38Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,71Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,72Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,98Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,87Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,34Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,28Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,07Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand23,59Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand0,82Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,81Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,35Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,66Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK030702Code2021
RegionaamNederbergNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03070200Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners17Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners13Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2021
Oppervlakte land29Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.765Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.542Aantal2021
Adressen totaal1.547Aantal2021
Panden363Aantal2021
Percelen335Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal775Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine540Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof245Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,65Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.583Aantal2020
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.149Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€282.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning14%Percentage2021
Percentage meergezinswoning86%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen30%Percentage2021
Huurwoningen totaal70%Percentage2021
In bezit woningcorporatie19%Percentage2021
In bezit overige verhuurders51%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200073%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Nederberg voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Zonnehof in 2020 naar Nederberg in 2021.

Wijk Nederberg is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amersfoort bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.