Statistieken woonplaats Assen

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 2,78% naar 68.250 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Assen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Assen is met 1.845 personen gestegen van 66.405 in 2013 tot 68.250 in 2022 (dat is 2,78%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Assen

Woonplaats Assen heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.855 hectare, waarvan 5.742 land en 113 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Assen telt 37.422 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 636 adressen per km2. Er wonen 31.580 huishoudens en er zijn in totaal 32.391 woningen. De woonplaats telt 33.505 auto's en 5.830 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Assen ligt in de gemeente Assen.

De brondata voor woonplaats Assen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Assen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Assen valt samen met 99 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Assen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Assen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Assen
Kaart van de woonplaats Assen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Assen binnen de gemeente Assen.

De naam Assen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Assen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 32.391 woningen in de woonplaats Assen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Assen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

32.391 woningen & 37.422 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 38% naar €232.089 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Assen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Assen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Assen is met €64.264 toegenomen van €167.825 in 2013 tot €232.089 in 2022 (dat is 38%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Assen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Assen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Assen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 28 stembureaus in de woonplaats Assen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 28 stembureaus in de woonplaats Assen.

De gemeente Assen telde bij deze verkiezingen in totaal 29 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Assen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Assen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Assen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Assen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Assen is met 56.725 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Assen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Assen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Assen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Assen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Assen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Assen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.848)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Assen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Assen was in 2020 €25.848.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.830 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Assen zijn in totaal 5.830 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.830 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.495 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Assen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Assen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 40.873 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 40.873 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 39.795 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Assen 3.348 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Assen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 37.422 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Assen telt in totaal 37.422 adressen, met 37.388 verblijfsobjecten, 22 standplaatsen en 12 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Assen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Assen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.391 woningen & 37.422 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Assen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Assen: 10.037 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Assen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Assen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Assen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Assen vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Assen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.830Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie545Aantal2021
G+I Handel en horeca1.190Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie405Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed340Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.180Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.150Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten675Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.250Aantal2022
Mannen33.785Aantal2022
Vrouwen34.495Aantal2022
0 tot 15 jaar10.505Aantal2022
15 tot 25 jaar8.255Aantal2022
25 tot 45 jaar15.835Aantal2022
45 tot 65 jaar19.230Aantal2022
65 jaar of ouder14.400Aantal2022
Ongehuwd32.785Aantal2022
Gehuwd25.600Aantal2022
Gescheiden6.435Aantal2022
Verweduwd3.465Aantal2022
Westers totaal5.380Aantal2022
Geboorte totaal675Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal685Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.285,42Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag12.740Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar23.340Aantal2020
Opleidingsniveau hoog14.390Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura2.250Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten5.395Aantal2021
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.503Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.471Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.623Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.948Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.528Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.041Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.781Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.307Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement841Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.279Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.467Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.618Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.067Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2020
Energielabels Definitief22.402Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.324Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.249Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++88Aantal2023
Energielabels A+++227Aantal2023
Energielabels A++107Aantal2023
Energielabels A+158Aantal2023
Energielabels A10.037Aantal2023
Energielabels B7.603Aantal2023
Energielabels C8.752Aantal2023
Energielabels D2.674Aantal2023
Energielabels E1.615Aantal2023
Energielabels F890Aantal2023
Energielabels G1.571Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.580Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens12.490Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen9.070Aantal2022
Huishoudens met kinderen10.040Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers53.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.892Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.848Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7.742x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.990Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO3.620Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW710Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW13.170Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon56.725Aantal2022
Niet-westers totaal6.145Aantal2022
Marokko370Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba410Aantal2022
Suriname500Aantal2022
Turkije425Aantal2022
Overig niet-westers4.450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.693Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven296Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting384Aantal2022
Verkeersovertredingen442Aantal2022
Vernieling374Aantal2022
Overige misdrijven84Aantal2022
Totaal misdrijven3.348Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,57Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,65Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,58Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,24Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,87Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,14Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,63Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,75Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,86Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,45Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,73Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,34Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,61Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,89Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,95Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,72Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,57Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,55Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,94Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,67Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,63Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,59Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand30,92Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,92Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,64Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,64Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,97Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2391CodeWP2391
RegionaamAssenNaamAssen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.855Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.742Aantal hectaren2022
Oppervlakte water113Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid636Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal37.422Aantal2023
Adressen met postcode36.975Aantal2023
Adressen met woonfunctie33.178Aantal2023
Panden26.469Aantal2023
Percelen21.567Aantal2023
Panden voor 17006Aantal2023
Panden 1700 tot 1900629Aantal2023
Panden 1900 tot 1925858Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.628Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.910Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.503Aantal2023
Panden 1980 tot 19905.090Aantal2023
Panden 1990 tot 20006.181Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.465Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.951Aantal2023
Panden 2020 en later701Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade70Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade224Aantal2021
Verkeersongevallen totaal294Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.505Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine25.795Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof7.695Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen3.330Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.391Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€232.089Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning70%Percentage2022
Percentage meergezinswoning30%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200075%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!