Statistieken gemeente Assen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Assen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Assen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 127 gebieden Assen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 29% naar 68.979 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Assen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Assen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Assen is met 15.499 personen toegenomen van 53.480 in 1996 tot 68.979 in 2022 (dat is 29%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Assen
Kaart van de gemeente Assen met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Assen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Peelo, 2: Marsdijk, 3: Pittelo, 4: Noorderpark, 5: Buitengebied, 6: Kloosterveen, 7: Lariks, 8: Assen Oost, 9: Assen centrum, 10: Assen West.

Over de gemeente Assen

De gemeente Assen is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Assen heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.345 hectare, waarvan 8.188 land en 157 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.588 adressen per km2. Er wonen 31.905 huishoudens in de gemeente Assen en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 10 wijken en 109 buurten.

De naam Assen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Assen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Assen

Vlag van de gemeente Assen

Kenmerken van de 32.680 woningen in de gemeente Assen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Assen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

32.680 woningen & 37.653 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 43% naar €211.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Assen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Assen, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Assen is met €63.000 gestegen van €148.000 in 2005 tot €211.000 in 2021 (dat is 43%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 37.653 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Assen telt in totaal 37.653 adressen, met 37.620 verblijfsobjecten, 21 standplaatsen en 12 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Assen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Assen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.680 woningen & 37.653 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Assen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Assen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Assen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 29.823 personen uit de gemeente Assen positief op Corona getest, er zijn 251 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 27 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 september 2022, week 38 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Assen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Assen.

Gemiddeld overleden 13,10 personen per week uit de gemeente Assen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900) gemeente Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Assen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Houtlaan heeft met €46.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Assen. En buurt GGZ-terrein heeft met €12.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Assen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Assen is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Gemeente Assen telt 53.900 inkomensontvangers op 68.979 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,90% procent van de huishoudens in gemeente Assen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Assen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Assen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Assen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Assen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Assen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Assen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Assen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Assen is met 10.579 personen toegenomen van 46.831 in 1996 tot 57.410 in 2022 (dat is 23%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Assen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Assen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Assen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Assen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Stadspartij PLOP4.27815,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU3.99114,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ASSEN CENTRAAL3.96214,09%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.7039,61%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.5519,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.4348,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.3578,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.1757,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.0087,14%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.6655,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.84218,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D666.62815,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.9299,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.7258,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.5798,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.4468,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3.3998,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.3245,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.1595,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.5463,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218041,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt7091,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4331,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3780,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP3100,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK2200,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1560,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1510,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11400,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1090,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten760,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht700,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA600,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG590,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst560,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter380,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft340,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol290,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP260,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland100,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA5.36424,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.65211,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.45011,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2.42810,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.1359,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.0829,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.3366,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP9834,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD8533,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS8073,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5912,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2841,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft770,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK720,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio470,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen360,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA4.12013,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.71912,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.28510,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.25110,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.21410,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.3227,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.1147,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.0506,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.4994,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.3984,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.1643,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Sterk Lokaal9923,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Onafhankelijke Partij Drenthe4191,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP2360,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Belang1340,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1150,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk9.33932,96%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.24014,96%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3.80913,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.18211,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.94710,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.2698,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2.1467,57%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel3201,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP760,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water60,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Assen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Assen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Assen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Assen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Assen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.965 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Assen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Assen zijn in totaal 5.965 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.965 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.970 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Assen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Assen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Assen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Assen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 37.723 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 37.723 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 36.720 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Assen 3.330 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Assen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Assen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Assen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 127 wijken en buurten in gemeente Assen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Assen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Assen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Assen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Assen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.965Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2021
B-F Nijverheid en energie600Aantal2021
G+I Handel en horeca1.235Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie430Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed390Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.260Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.250Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten730Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.979Aantal2022
Mannen34.126Aantal2022
Vrouwen34.853Aantal2022
0 tot 15 jaar10.608Aantal2022
15 tot 25 jaar8.355Aantal2022
25 tot 45 jaar15.936Aantal2022
45 tot 65 jaar19.501Aantal2022
65 jaar of ouder14.579Aantal2022
Ongehuwd33.051Aantal2022
Gehuwd25.947Aantal2022
Gescheiden6.482Aantal2022
Verweduwd3.499Aantal2022
Westers totaal5.425Aantal2022
Geboorte totaal654Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal683Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid842,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.020Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar24.130Aantal2020
Opleidingsniveau hoog14.840Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura2.455Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,90%Percentage2020
WMO cliënten6.325Aantal2020
WMO cliënten relatief92Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.490Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief22.304Aantal2022
Energielabels Voorlopig11.721Aantal2022
Energielabels Onbepaald3.124Aantal2022
Energielabels A+++++2Aantal2022
Energielabels A++++88Aantal2022
Energielabels A+++209Aantal2022
Energielabels A++55Aantal2022
Energielabels A+125Aantal2022
Energielabels A10.035Aantal2022
Energielabels B7.621Aantal2022
Energielabels C8.880Aantal2022
Energielabels D2.749Aantal2022
Energielabels E1.650Aantal2022
Energielabels F916Aantal2022
Energielabels G1.695Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.905Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens12.562Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen9.197Aantal2022
Huishoudens met kinderen10.146Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers89%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers53.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen16,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen41,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen15,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,40%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€45x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand2.100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.620Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.040Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.830Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon57.410Aantal2022
Niet-westers totaal6.144Aantal2022
Marokko361Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba421Aantal2022
Suriname499Aantal2022
Turkije411Aantal2022
Overig niet-westers4.452Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand31,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0106Code2022
RegionaamAssenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode01060000Code2022
Oppervlakte totaal8.345Aantal hectaren2022
Oppervlakte land8.188Aantal hectaren2022
Oppervlakte water157Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.588Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode37.149Aantal2022
Adressen totaal37.653Aantal2022
Adressen met woonfunctie33.320Aantal2022
Panden26.878Aantal2022
Percelen21.821Aantal2022
Panden voor 17006Aantal2022
Panden 1700 tot 1900568Aantal2022
Panden 1900 tot 1925966Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.746Aantal2022
Panden 1950 tot 19708.009Aantal2022
Panden 1970 tot 19805.527Aantal2022
Panden 1980 tot 19905.106Aantal2022
Panden 1990 tot 20006.204Aantal2022
Panden 2000 tot 20105.438Aantal2022
Panden 2010 en later3.208Aantal2020
Panden 2010 tot 20202.955Aantal2022
Panden 2020 en later572Aantal2022
Diefstal1.264Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven324Aantal2021
Milieu overtredingen12Aantal2021
Oplichting721Aantal2021
Verkeersovertredingen396Aantal2021
Vernieling451Aantal2021
Overige misdrijven80Aantal2021
Totaal misdrijven3.330Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.395Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine25.695Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof7.700Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte408Aantal2020
Motorfietsen3.410Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.680Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€211.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning71%Percentage2021
Percentage meergezinswoning29%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen59%Percentage2021
Huurwoningen totaal41%Percentage2021
In bezit woningcorporatie28%Percentage2021
In bezit overige verhuurders13%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200076%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Assen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Assen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Assen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Assen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!