Statistieken woonplaats Domburg

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 1,60% naar 1.607 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Domburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Domburg is met 26 personen gedaald van 1.633 in 2013 tot 1.607 in 2022 (dat is 1,60%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Domburg

Woonplaats Domburg heeft een totale oppervlakte van 559 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Domburg telt 2.161 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 340 adressen per km2. Er wonen 802 huishoudens en er zijn in totaal 1.116 woningen. De woonplaats telt 935 auto's en 295 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Domburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Domburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Domburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Domburg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Domburg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Domburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Domburg
Kaart van de woonplaats Domburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Domburg binnen de gemeente Veere.

Woningkenmerken
Er zijn 1.116 woningen in de woonplaats Domburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veere in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 34% naar €455.734 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Domburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Domburg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Domburg is met €116.311 toegenomen van €339.423 in 2013 tot €455.734 in 2022 (dat is 34%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veere.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.161 totaal in de woonplaats Domburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Domburg telt in totaal 2.161 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Domburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Domburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Domburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Domburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Domburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Domburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Domburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Domburg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Domburg is met 65 personen gedaald van 1.416 in 2013 tot 1.350 in 2022 (dat is 4,63%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veere naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Domburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Domburg in 2022 zijn Westers (186 inwoners) en Overig (55 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Domburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Domburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Domburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Domburg op 3 januari 2023 zijn A (352 adressen) en B (317 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Domburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Domburg: 352 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Domburg

Er zijn voor de woonplaats Domburg geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Domburg vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gemeentehuis Domburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gemeentehuis Domburg is uitgebracht. Gemeentehuis Domburg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Domburg. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Veere als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gemeentehuis Domburg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Domburg stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Veere telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.447)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Domburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Domburg was in 2020 €30.447.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Domburg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Domburg zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 299 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Domburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Domburg
Er zijn 30 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Domburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 30 elektrische auto’s in de woonplaats Domburg. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Domburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 896 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Domburg in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Domburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.272 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Domburg (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 912 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Domburg in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Domburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Domburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 79 misdrijven in de woonplaats Domburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Domburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Domburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.200 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.200 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.183 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Domburg 79 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Domburg in 2022 zijn Ongevallen (weg) (13 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Domburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Domburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Domburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Domburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veere.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Domburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Domburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Domburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Domburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 29 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Domburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Domburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Domburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij8Aantal2022
B-F Nijverheid en energie19Aantal2022
G+I Handel en horeca122Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed34Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening53Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten29Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.607Aantal2022
Mannen769Aantal2022
Vrouwen838Aantal2022
0 tot 15 jaar196Aantal2022
15 tot 25 jaar123Aantal2022
25 tot 45 jaar261Aantal2022
45 tot 65 jaar427Aantal2022
65 jaar of ouder605Aantal2022
Ongehuwd581Aantal2022
Gehuwd725Aantal2022
Gescheiden137Aantal2022
Verweduwd158Aantal2022
Westers totaal187Aantal2022
Geboorte totaal5Aantal2021
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal49Aantal2021
Sterfte relatief29Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid286Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag178Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar513Aantal2021
Opleidingsniveau hoog407Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,4%Percentage2020
WMO cliënten117Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.857Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.938Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.526Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.611Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.984Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.672Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.207Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.758Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.365Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.526Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.748Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief493Aantal2023
Energielabels Voorlopig964Aantal2023
Energielabels Onbepaald677Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A352Aantal2023
Energielabels B317Aantal2023
Energielabels C229Aantal2023
Energielabels D145Aantal2023
Energielabels E83Aantal2023
Energielabels F163Aantal2023
Energielabels G159Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal802Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens341Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen274Aantal2022
Huishoudens met kinderen187Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers67%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 33%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.257Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.827Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.447Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,47%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,55%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€649x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW565Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.350Aantal2022
Niet-westers totaal70Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen20Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven79Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand15,38Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand12,72Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand15,37Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand12,71Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km25,08Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km80Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,53Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,17Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,19Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,67Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,05Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand13,22Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand83,72Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand13,12Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand96,33Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand12,32Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand16,06Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand9,26Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2776CodeWP2776
RegionaamDomburgNaamDomburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal559Aantal hectaren2022
Oppervlakte land559Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid340Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.161Aantal2023
Adressen met postcode2.134Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.078Aantal2023
Panden1.631Aantal2023
Percelen1.345Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 190068Aantal2023
Panden 1900 tot 1925160Aantal2023
Panden 1925 tot 1950148Aantal2023
Panden 1950 tot 1970330Aantal2023
Panden 1970 tot 1980286Aantal2023
Panden 1980 tot 1990235Aantal2023
Panden 1990 tot 2000469Aantal2023
Panden 2000 tot 2010142Aantal2023
Panden 2010 tot 2020194Aantal2023
Panden 2020 en later89Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2021
Verkeersongevallen totaal12Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal935Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine741Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof188Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,19Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen50Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.116Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€455.734Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning72%Percentage2022
Percentage meergezinswoning28%Percentage2022
Percentage bewoond69%Percentage2022
Percentage onbewoond31%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie10%Percentage2022
In bezit overige verhuurders18%Percentage2022
Eigendom onbekend2%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!