Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Drieborg:

Informatie woonplaats Drieborg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drieborg in de gemeente Oldambt! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drieborg in de gemeente Oldambt!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (daling van 4,36% naar 416 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Drieborg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Drieborg, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Drieborg is met 19 personen afgenomen van 435 in 2013 tot 416 in 2020 (dat is 4,36%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Drieborg
Kaart van de woonplaats drieborg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Drieborg binnen de gemeente Oldambt.

De naam Drieborg wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Drieborg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Drieborg

Woonplaats Drieborg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.221 hectare, waarvan 1.185 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Drieborg telt 211 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 60 adressen per km2. Er wonen 191 huishoudens en er zijn in totaal 198 woningen. De woonplaats telt 233 auto's en 30 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Drieborg ligt in de gemeente Oldambt.

De brondata voor woonplaats Drieborg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Drieborg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Drieborg valt samen met de 2 buurten Drieborg Centrum en Verspreide Huizen Drieborg. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Drieborg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Drieborg:

198 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (krimp van 9% naar €105.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Drieborg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Drieborg, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Drieborg is met €9.855 gedaald van €114.855 in 2013 tot €105.000 in 2019 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Drieborg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Drieborg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Drieborg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Drieborg, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Drieborg is met 23 personen gedaald van 365 in 2013 tot 342 in 2020 (dat is 6%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Drieborg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Drieborg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Drieborg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Noorderlicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Noorderlicht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Noorderlicht is uitgebracht. Stembureau Noorderlicht is het enige stembureau binnen de woonplaats Drieborg. De gemeente Oldambt telde bij deze verkiezingen in totaal 24 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.107)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Drieborg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Drieborg was in 2018 €21.107.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (30 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Drieborg.

Woonplaats Drieborg telt in totaal 30 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Drieborg, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Drieborg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 105 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 105 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 98 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Drieborg 14 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Drieborg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Drieborg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal30Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij6Aantal2013
B-F Nijverheid en energie3Aantal2013
G+I Handel en horeca5Aantal2013
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2013
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2013
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2013
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2013
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners416Aantal2020
Mannen225Aantal2020
Vrouwen196Aantal2020
0 tot 15 jaar62Aantal2020
15 tot 25 jaar46Aantal2020
25 tot 45 jaar88Aantal2020
45 tot 65 jaar148Aantal2020
65 jaar of ouder86Aantal2020
Ongehuwd175Aantal2020
Gehuwd166Aantal2020
Gescheiden41Aantal2020
Verweduwd28Aantal2020
Westers totaal62Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid35Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag163Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar136Aantal2019
Opleidingsniveau hoog28Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2018
Wmo-cliënten41Aantal2019
Wmo-cliënten relatief98%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.102Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.586Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.589Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.491Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.369Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.934Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.743Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.918Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.933Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal191Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens75Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen53Aantal2020
Huishoudens met kinderen67Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  259Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.788Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.107Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar22,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen56,30%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen6,60%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen11,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€13x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO26Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW68Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon342Aantal2020
Niet-westers totaal13Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije3Aantal2020
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand9,39Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand16,88Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,73Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand16,88Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand16,88Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,11Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,11Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand14,08Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,74Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,63Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,51Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,73Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand9,14Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,68Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand13,11Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand13,11Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,88Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand2,94Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,06Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand10,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,38Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,79Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,38Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,73Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,88Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,22Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand10,52Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,83Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,73Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand45,88Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,19Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand9,39Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand45,48Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand12,09Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand14,28Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand46Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand32,73Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand19,78Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1422Code2021
RegionaamDrieborgNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.221Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.185Aantal hectaren2020
Oppervlakte water36Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage5%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid60Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode207Aantal2021
Adressen totaal211Aantal2021
Panden211Aantal2021
Percelen176Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal233Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine188Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof42Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad198Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€105.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning100%Percentage2020
Percentage meergezinswoning0%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen71%Percentage2020
Huurwoningen totaal28%Percentage2020
In bezit woningcorporatie22%Percentage2020
In bezit overige verhuurders7%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200092%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oldambt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldambt. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!