Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Leidschendam:

Informatie woonplaats Leidschendam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 6% naar 34.273 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Leidschendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Leidschendam, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Leidschendam is met 1.908 personen toegenomen van 32.364 in 2013 tot 34.273 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Leidschendam
Kaart van de woonplaats leidschendam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Leidschendam binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Over woonplaats Leidschendam

Woonplaats Leidschendam heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.932 hectare, waarvan 2.637 land en 296 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Leidschendam telt 18.694 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 768 adressen per km2. Er wonen 16.078 huishoudens en er zijn in totaal 16.265 woningen. De woonplaats telt 15.409 auto's en 2.627 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Leidschendam ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De brondata voor woonplaats Leidschendam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Leidschendam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Leidschendam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 24 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Leidschendam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Leidschendam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 16.265 woningen in de woonplaats Leidschendam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

16.265 woningen & 18.694 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 16% naar €286.313 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Leidschendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Leidschendam, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Leidschendam is met €40.238 toegenomen van €246.074 in 2013 tot €286.313 in 2020 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 18.694 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Leidschendam telt in totaal 18.694 adressen, met 18.668 verblijfsobjecten, 15 standplaatsen en 11 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Leidschendam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16.265 woningen & 18.694 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Leidschendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Leidschendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Leidschendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Leidschendam, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Leidschendam is met 23.204 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Leidschendam: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Leidschendam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Leidschendam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau WZH Prinsenhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau WZH Prinsenhof bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 10 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau WZH Prinsenhof is uitgebracht. Er liggen 17 stembureau's binnen de woonplaats Leidschendam. Stembureau WZH Prinsenhof is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Leidschendam ligt. De gemeente Leidschendam-Voorburg telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.313)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Leidschendam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Leidschendam was in 2019 €22.313.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.627 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Leidschendam.

Woonplaats Leidschendam telt in totaal 2.627 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Leidschendam, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Leidschendam zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 14.574 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 14.574 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 14.250 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Leidschendam 1.437 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Leidschendam.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Leidschendam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.627Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2020
B-F Nijverheid en energie410Aantal2020
G+I Handel en horeca485Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie225Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed240Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening806Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten355Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners34.273Aantal2021
Mannen16.561Aantal2021
Vrouwen17.776Aantal2021
0 tot 15 jaar5.325Aantal2021
15 tot 25 jaar3.483Aantal2021
25 tot 45 jaar7.184Aantal2021
45 tot 65 jaar9.661Aantal2021
65 jaar of ouder8.798Aantal2021
Ongehuwd15.212Aantal2021
Gehuwd13.629Aantal2021
Gescheiden3.116Aantal2021
Verweduwd2.096Aantal2021
Westers totaal4.473Aantal2021
Geboorte totaal315Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal395Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.309Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag6.752Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar10.265Aantal2019
Opleidingsniveau hoog7.919Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura736Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten1.670Aantal2019
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.575Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.989Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.005Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.854Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.086Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.122Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.971Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.122Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement841Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.188Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.433Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.884Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.504Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.238Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.078Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens6.227Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen4.612Aantal2021
Huishoudens met kinderen5.204Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers27.017Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.200Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.313Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,12%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,79%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen21,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€121x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand1.020Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.320Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW420Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW7.993Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon23.204Aantal2021
Niet-westers totaal6.596Aantal2021
Marokko925Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2021
Suriname1.250Aantal2021
Turkije410Aantal2021
Overig niet-westers3.951Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,75Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,12Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,83Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,86Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,71Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,57Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand1,51Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,69Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km61Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,54Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km95Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,88Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km51Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km137Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km62Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km46Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,34Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km40Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,37Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,39Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,07Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,84Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,22Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,03Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,38Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,91Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,75Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,39Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand3,21Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,27Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,43Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand1,72Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand10,75Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand3,31Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,69Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,94Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,68Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1621Code2021
RegionaamLeidschendamNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.932Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.637Aantal hectaren2021
Oppervlakte water296Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid768Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode18.678Aantal2021
Adressen totaal18.694Aantal2021
Panden9.146Aantal2021
Percelen7.904Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15.409Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine13.613Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.802Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.241Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.265Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€286.313Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning46%Percentage2020
Percentage meergezinswoning54%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen54%Percentage2020
Huurwoningen totaal46%Percentage2020
In bezit woningcorporatie31%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200092%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Leidschendam-Voorburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leidschendam-Voorburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!