Statistieken woonplaats Limmen

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 13% naar 7.705 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Limmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Limmen is met 860 personen toegenomen van 6.845 in 2013 tot 7.705 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Limmen

Woonplaats Limmen heeft afgerond een totale oppervlakte van 915 hectare, waarvan 908 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Limmen telt 3.832 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 818 adressen per km2. Er wonen 3.255 huishoudens en er zijn in totaal 3.293 woningen. De woonplaats telt 4.350 auto's en 1.140 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Limmen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Limmen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Limmen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Limmen valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Limmen en wijk Limmen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Limmen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Limmen
Kaart van de woonplaats Limmen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Limmen binnen de gemeente Castricum.

Woningkenmerken
Er zijn 3.293 woningen in de woonplaats Limmen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Castricum in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 37% naar €445.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Limmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Limmen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Limmen is met €121.000 gestegen van €324.000 in 2013 tot €445.000 in 2022 (dat is 37%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Castricum.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3.832 totaal in de woonplaats Limmen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Limmen telt in totaal 3.832 adressen, met 3.831 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Limmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Limmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Limmen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Limmen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Limmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Castricum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Limmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Limmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Limmen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Limmen is met 639 personen gestegen van 6.366 in 2013 tot 7.005 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Castricum naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Limmen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Limmen in 2022 zijn Westers (440 inwoners) en Overig (190 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Limmen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Limmen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Limmen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Castricum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Castricum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Limmen op 3 januari 2023 zijn A (895 adressen) en C (748 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Limmen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Limmen: 895 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Castricum bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Limmen

Er zijn voor de woonplaats Limmen geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Limmen vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Limmen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Limmen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Limmen. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Castricum als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Limmen.

De gemeente Castricum telde bij deze verkiezingen in totaal 19 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Castricum. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Castricum.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Limmen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Limmen was in 2021 €32.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Limmen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Limmen zijn in totaal 1.140 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.140 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.150 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Limmen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Limmen
Er zijn 185 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Limmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Limmen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 185 elektrische auto’s in de woonplaats Limmen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Limmen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.642 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Limmen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Limmen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.540 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Limmen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.473 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Limmen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Limmen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Limmen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 151 misdrijven in de woonplaats Limmen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Limmen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Limmen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.556 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.556 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.537 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Limmen 151 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Limmen in 2022 zijn Horizontale fraude (31 delicten) en Cybercrime (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Limmen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Limmen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Limmen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Limmen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Castricum.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Limmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Limmen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Limmen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Limmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Limmen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Limmen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Limmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Limmen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Limmen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.140Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie195Aantal2022
G+I Handel en horeca165Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening275Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg170Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.705Aantal2022
Mannen3.845Aantal2022
Vrouwen3.865Aantal2022
0 tot 15 jaar1.090Aantal2022
15 tot 25 jaar955Aantal2022
25 tot 45 jaar1.440Aantal2022
45 tot 65 jaar2.340Aantal2022
65 jaar of ouder1.885Aantal2022
Ongehuwd3.390Aantal2022
Gehuwd3.440Aantal2022
Gescheiden460Aantal2022
Verweduwd415Aantal2022
Westers totaal440Aantal2022
Geboorte totaal65Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal85Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid849Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.310Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.560Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.910Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,90%Percentage2020
WMO cliënten275Aantal2021
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.664Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.433Aantal2023
Energielabels Onbepaald684Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++12Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+21Aantal2023
Energielabels A895Aantal2023
Energielabels B665Aantal2023
Energielabels C748Aantal2023
Energielabels D323Aantal2023
Energielabels E68Aantal2023
Energielabels F132Aantal2023
Energielabels G227Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.255Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens920Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.145Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.190Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€333x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO210Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.730Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.005Aantal2022
Niet-westers totaal260Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers190Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting51Aantal2022
Verkeersovertredingen25Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven151Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand10,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km80Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand8,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2270CodeWP2270
RegionaamLimmenNaamLimmen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal915Aantal hectaren2022
Oppervlakte land908Aantal hectaren2022
Oppervlakte water7Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid818Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal3.832Aantal2023
Adressen met postcode3.781Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.399Aantal2023
Panden3.204Aantal2023
Percelen2.935Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190048Aantal2023
Panden 1900 tot 192587Aantal2023
Panden 1925 tot 1950225Aantal2023
Panden 1950 tot 1970684Aantal2023
Panden 1970 tot 1980412Aantal2023
Panden 1980 tot 1990565Aantal2023
Panden 1990 tot 2000548Aantal2023
Panden 2000 tot 2010620Aantal2023
Panden 2010 tot 2020460Aantal2023
Panden 2020 en later127Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2021
Verkeersongevallen totaal19Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.350Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.585Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof765Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte479Aantal2022
Motorfietsen480Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.293Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€445.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2022
Percentage meergezinswoning20%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen79%Percentage2022
Huurwoningen totaal21%Percentage2022
In bezit woningcorporatie11%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200069%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!