Corona-statistieken gemeente Scherpenzeel

Informatie woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel):

Informatie woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) in de gemeente Scherpenzeel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) in de gemeente Scherpenzeel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Scherpenzeel (Scherpenzeel), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) is tussen 2013 en 2020 met 480 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 9.400 in 2013 tot 9.880 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Scherpenzeel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Scherpenzeel en voor de gemeente Scherpenzeel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel)

Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.381 hectare, waarvan 1.379 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) telt 4.944 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 921 adressen per km2. Er wonen 3.960 huishoudens en er zijn in totaal 3.967 woningen. De woonplaats telt 5.020 auto's en 970 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) ligt in de gemeente Scherpenzeel.

De brondata voor woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Scherpenzeel bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Scherpenzeel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.967 woningen in Scherpenzeel (Scherpenzeel)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel):

3.967 woningen & 4.946 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Scherpenzeel (Scherpenzeel):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 4.946 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) telt in totaal 4.946 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.967 woningen & 4.946 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) was in 2018 €24.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (970 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel).

Woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) telt in totaal 970 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Scherpenzeel (Scherpenzeel) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal970aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij65aantal2019
B-F Nijverheid en energie235aantal2019
G+I Handel en horeca200aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie60aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed115aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening205aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten95aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.880aantal2020
Mannen4.897aantal2020
Vrouwen4.983aantal2020
0 tot 15 jaar1.909aantal2020
15 tot 25 jaar1.247aantal2020
25 tot 45 jaar2.358aantal2020
45 tot 65 jaar2.462aantal2020
65 jaar of ouder1.904aantal2020
Ongehuwd4.293aantal2020
Gehuwd4.561aantal2020
Gescheiden502aantal2020
Verweduwd524aantal2020
Geboorte totaal100aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal81aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.170gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.960aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.165aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.252aantal2020
Huishoudens met kinderen1.543aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  7.500aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.300Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.400Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,40 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,10 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen24,10 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand70aantal2019
Personen per soort uitkering; AO300aantal2019
Personen per soort uitkering; WW80aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.750aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.127aantal2020
Westers totaal438aantal2020
Niet-westers totaal315aantal2020
Marokko47aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba11aantal2020
Suriname14aantal2020
Turkije16aantal2020
Overig niet-westers227aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km3,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2135CodeWP2135
RegionaamScherpenzeel (Scherpenzeel)Naam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid717aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte364gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.381hectaren2020
Oppervlakte land1.379hectaren2020
Oppervlakte water3hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid921gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.020aantal2019
Personenautos brandstof benzine4.205aantal2019
Personenautos overige brandstof815aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen430aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.967aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€277.000Euro2019
Percentage eengezinswoning84%percentage2019
Percentage meergezinswoning16%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen73%percentage2019
Huurwoningen totaal27%percentage2019
In bezit woningcorporatie17%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200079%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Scherpenzeel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Scherpenzeel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Scherpenzeel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!