Statistieken gemeente Scherpenzeel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Scherpenzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Scherpenzeel. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 6 gebieden Scherpenzeel / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 13% naar 10.317 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Scherpenzeel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Scherpenzeel, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Scherpenzeel is met 1.177 personen gestegen van 9.140 in 1996 tot 10.317 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Scherpenzeel
Kaart van de gemeente Scherpenzeel met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Scherpenzeel met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen ten noorden van Scherpenzeel, 2: Scherpenzeel, 3: Verspreide huizen ten zuiden van Scherpenzeel.

Over de gemeente Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Scherpenzeel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.381 hectare, waarvan 1.379 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 948 adressen per km2. Er wonen 4.193 huishoudens in de gemeente Scherpenzeel en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 3 buurten.

De naam Scherpenzeel wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Scherpenzeel en voor de buurt Scherpenzeel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Scherpenzeel

Vlag van de gemeente Scherpenzeel

Kenmerken van de 4.236 woningen in de gemeente Scherpenzeel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Scherpenzeel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.236 woningen & 4.962 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 27% naar €314.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Scherpenzeel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Scherpenzeel, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Scherpenzeel is met €66.000 toegenomen van €248.000 in 2005 tot €314.000 in 2021 (dat is 27%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 4.962 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Scherpenzeel telt in totaal 4.962 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Scherpenzeel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Scherpenzeel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.236 woningen & 4.962 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Scherpenzeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Scherpenzeel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Scherpenzeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Scherpenzeel
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Scherpenzeel: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 5.440 personen uit de gemeente Scherpenzeel positief op Corona getest, er zijn 66 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 12 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Scherpenzeel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Scherpenzeel.

Gemiddeld overleden 1,66 personen per week uit de gemeente Scherpenzeel (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000) gemeente Scherpenzeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Scherpenzeel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen ten noorden van Scherpenzeel heeft met €26.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Scherpenzeel. En buurt Scherpenzeel heeft met €25.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Scherpenzeel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Scherpenzeel is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.200. Gemeente Scherpenzeel telt 7.700 inkomensontvangers op 10.317 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in gemeente Scherpenzeel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Scherpenzeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Scherpenzeel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Scherpenzeel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Scherpenzeel voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Scherpenzeel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Scherpenzeel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Scherpenzeel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Scherpenzeel, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Scherpenzeel is met 834 personen toegenomen van 8.655 in 1996 tot 9.489 in 2022 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Scherpenzeel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Scherpenzeel
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Scherpenzeel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Scherpenzeel:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS)1.89434,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.39425,74%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA86215,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD83015,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PRO Scherpenzeel4368,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.48622,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.33820,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA85112,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV66710,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5518,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D664576,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3274,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1852,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211792,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1762,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks911,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD911,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB751,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt480,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS470,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst200,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje170,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten140,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots120,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter110,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK80,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG80,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP1.37437,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA54914,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD52614,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD44311,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2947,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1173,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661032,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1032,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS752,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD451,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP421,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt210,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SGP1.16823,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD83916,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD67513,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU64112,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA58511,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2414,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks2034,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1723,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661432,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1172,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1012,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD791,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje330,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK40,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft30,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.38928,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD91218,65%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU68614,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA54511,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer4188,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2845,81%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2384,87%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2244,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1703,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP230,47%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Scherpenzeel. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Scherpenzeel: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Scherpenzeel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Scherpenzeel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Scherpenzeel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Scherpenzeel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Scherpenzeel zijn in totaal 1.195 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.195 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.190 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Scherpenzeel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Scherpenzeel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Scherpenzeel, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Scherpenzeel zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.539 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.539 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.485 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 2,03% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 2.539 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Scherpenzeel 241 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Scherpenzeel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Scherpenzeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Scherpenzeel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Scherpenzeel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 6 wijken en buurten in gemeente Scherpenzeel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Scherpenzeel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Scherpenzeel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Scherpenzeel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Scherpenzeel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.195Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2021
B-F Nijverheid en energie250Aantal2021
G+I Handel en horeca210Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening220Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.317Aantal2022
Mannen5.120Aantal2022
Vrouwen5.197Aantal2022
0 tot 15 jaar1.979Aantal2022
15 tot 25 jaar1.285Aantal2022
25 tot 45 jaar2.498Aantal2022
45 tot 65 jaar2.526Aantal2022
65 jaar of ouder2.029Aantal2022
Ongehuwd4.512Aantal2022
Gehuwd4.702Aantal2022
Gescheiden546Aantal2022
Verweduwd557Aantal2022
Westers totaal468Aantal2022
Geboorte totaal137Aantal2020
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal92Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid748,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.240Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.480Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.490Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,20%Percentage2020
WMO cliënten570Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.407Aantal2022
Energielabels Voorlopig1.828Aantal2022
Energielabels Onbepaald723Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++4Aantal2022
Energielabels A+3Aantal2022
Energielabels A1.114Aantal2022
Energielabels B704Aantal2022
Energielabels C1.222Aantal2022
Energielabels D533Aantal2022
Energielabels E96Aantal2022
Energielabels F225Aantal2022
Energielabels G333Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.193Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.274Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.326Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.593Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers7.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€157x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO290Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.780Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.489Aantal2022
Niet-westers totaal360Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba12Aantal2022
Suriname14Aantal2022
Turkije18Aantal2022
Overig niet-westers251Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand9,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand15,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand14,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand9,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand31,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand10,50Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand10,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand10,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand10,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0279Code2022
RegionaamScherpenzeelNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode02790000Code2022
Oppervlakte totaal1.381Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.379Aantal hectaren2022
Oppervlakte water3Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid948Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode4.958Aantal2022
Adressen totaal4.962Aantal2022
Adressen met woonfunctie4.258Aantal2022
Panden4.287Aantal2022
Percelen3.714Aantal2022
Panden voor 17004Aantal2022
Panden 1700 tot 190055Aantal2022
Panden 1900 tot 192545Aantal2022
Panden 1925 tot 1950576Aantal2022
Panden 1950 tot 1970967Aantal2022
Panden 1970 tot 1980964Aantal2022
Panden 1980 tot 1990512Aantal2022
Panden 1990 tot 2000609Aantal2022
Panden 2000 tot 2010507Aantal2022
Panden 2010 en later700Aantal2020
Panden 2010 tot 2020611Aantal2022
Panden 2020 en later107Aantal2022
Diefstal82Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting73Aantal2021
Verkeersovertredingen36Aantal2021
Vernieling22Aantal2021
Overige misdrijven4Aantal2021
Totaal misdrijven241Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.065Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.255Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof810Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte367Aantal2020
Motorfietsen440Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.236Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€314.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning84%Percentage2021
Percentage meergezinswoning16%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen72%Percentage2021
Huurwoningen totaal28%Percentage2021
In bezit woningcorporatie18%Percentage2021
In bezit overige verhuurders11%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200076%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Scherpenzeel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Scherpenzeel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Scherpenzeel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Scherpenzeel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!