Corona-statistieken gemeente Heeze Leende

Informatie woonplaats Sterksel:

Informatie woonplaats Sterksel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sterksel in de gemeente Heeze Leende! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sterksel in de gemeente Heeze Leende!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (23% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Sterksel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Sterksel is tussen 2013 en 2020 met 335 personen toegenomen (afgerond is dat 23%): van 1.405 in 2013 tot 1.740 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Sterksel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Sterksel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Sterksel en voor de wijk Sterksel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Sterksel

Woonplaats Sterksel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.762 hectare, waarvan 1.751 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Sterksel telt 835 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 101 adressen per km2. Er wonen 675 huishoudens en er zijn in totaal 638 woningen. De woonplaats telt 950 auto's en 195 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Sterksel ligt in de gemeente Heeze Leende.

De brondata voor woonplaats Sterksel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Sterksel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Sterksel valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Sterksel en wijk Sterksel zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Sterksel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heeze Leende. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 638 woningen in Sterksel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Sterksel:

638 woningen & 833 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Sterksel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Sterksel:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 833 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Sterksel telt in totaal 833 adressen, met 832 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Sterksel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

638 woningen & 833 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Sterksel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Sterksel was in 2017 €29.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Sterksel.

Woonplaats Sterksel telt in totaal 195 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Sterksel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal195aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij55aantal2019
B-F Nijverheid en energie35aantal2019
G+I Handel en horeca30aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie10aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten25aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.740aantal2020
Mannen915aantal2020
Vrouwen830aantal2020
0 tot 15 jaar230aantal2020
15 tot 25 jaar175aantal2020
25 tot 45 jaar415aantal2020
45 tot 65 jaar570aantal2020
65 jaar of ouder340aantal2020
Ongehuwd865aantal2020
Gehuwd710aantal2020
Gescheiden100aantal2020
Verweduwd60aantal2020
Geboorte totaal20aantal2019
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal25aantal2019
Sterfte relatief16aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.460gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.370gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.100gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.210gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.800gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.580gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.670gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning910gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.660gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal675aantal2020
Eenpersoonshuishoudens200aantal2020
Huishoudens zonder kinderen250aantal2020
Huishoudens met kinderen225aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  1.200aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.200Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.500Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,50 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen27,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen31,20 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,50 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO170aantal2019
Personen per soort uitkering; WW20aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW300aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.535aantal2020
Westers totaal150aantal2020
Niet-westers totaal55aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkije10aantal2020
Overig niet-westers30aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk5,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school1,00gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1316CodeWP1316
RegionaamSterkselNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid99aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte54gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.762hectaren2020
Oppervlakte land1.751hectaren2020
Oppervlakte water11hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid101gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal950aantal2019
Personenautos brandstof benzine745aantal2019
Personenautos overige brandstof200aantal2019
Personenautos per huishouden1,50gemiddeld2019
Motorfietsen95aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad638aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€370.000Euro2019
Percentage eengezinswoning90%percentage2019
Percentage meergezinswoning10%percentage2019
Percentage bewoond94%percentage2019
Percentage onbewoond6%percentage2019
Koopwoningen81%percentage2019
Huurwoningen totaal14%percentage2019
In bezit woningcorporatie6%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend5%percentage2019
Bouwjaar voor 200065%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200035%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Heeze Leende:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heeze Leende. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heeze Leende. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!